Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:24
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:16
članak: 1 od 213  
Back povratak na rezultate
Anali Pravnog fakulteta u Beogradu
2019, vol. 67, br. 2, str. 34-48
jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
doi:10.5937/AnaliPFB1902035T

Creative Commons License 4.0
Javni poredak - pojam i struktura
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

e-adresa: ztomic@ius.bg.ac.rs

Sažetak

Članak je posvećen traganjima za suštinom i strukturom javnog poretka, kao opšte kategorije u svakom pravnom i društvenom sistemu, ali i kao klauzule u međunarodnom privatnom pravu. Predočeni su složenost, dinamika i važnost javnog poretka. Autor naglašava da javni poredak u najširem smislu obuhvata kako prinudne propise, tako i moralna i običajna pravila, pa i ustaljenu i priznatu sudsku praksu najviših sudova - kao i primerene krucijalne društvene vrednosti, institute, ali i mere/ radnje javnih tela. Veli da javni poredak ima najmanje dva cilja: 1) zaštitu - ne samo ljudskih sloboda i prava već i društvene celine, zajednice; 2) regulaciju društvenih tokova, posebno javnih službi. Javni poredak se stoga nipošto ne može svesti na ograničavanja (recimo, autonomije volje, posebno slobode ugovaranja) i naređivanja. Obrađena su i najvažnija svojstva javnog poretka, a ponuđena je i klasifikacija odnosne kategorije.

Ključne reči

Reference

Novododat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Bénoit, Francis-Paul. 1968. Le droit administratif français. Paris
Caroline, Marie V., i Vincent Legout. 2015. L'ordre public et le contrat. 215-229 u L'ordre public, Archives de philosophie du droit, 58 (urednici: Pierre Caye, Jacques Dagery, Dominique Terré, François Vallançon, Michel Waltz). Paris
Cornu, Georges. 1987. Vocabulaire juridique. 561-562 (Ordre public). Paris
Debbasch, Charles. 1978. Institutions et droit administratif, 2 -L'action et le contrôle de l'administration. Paris
Debouy. Christian. 1980. Les moyens d'ordre public dans la procedure administrative contentieux. Paris
Drago, Guillaume. 2015. L'ordre public et le Constitution, 199-214 u: L'ordre public, Archives de philosophie du droit, 58, (urednici: Pierre Caye, Jacques Dagery, Dominique Terré, François Vallançon, Michel Waltz) Paris
Dupuis, Georges, i Marie-José Guédon. 1988. Institutions administratives, Droit administratif, 2, éd. Paris
Eisenmann, Charles. 1982. Cours de droit administratif. tome I. Paris
Eisenmann, Charles. 1983. Cours de droit administratif. tome II. Paris
Foillard, Philipp. 2004. Droit administratif. Paris
Guggenheim, Daniel. 1970. L'invalidité des actes juridique en droit siusse et comparé. Paris
Jakšić, Aleksandar. 2017. Međunarodno privatno pravo. Beograd
Krokhalev, Sergey. 1992. L'ordre public en droit international privé, comparé français et russe (thèse pour le doctorat en droit). Val de Marne
Long Marceau, Prosper Weil, Guy Braibant. 1984. Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 8. édition, Paris
Méadel, Juliette. 2007. Les marches financiers et l' ordre public. Paris
Moreau, Jean. 1989. Droit administratif. Paris
Pak, Milan. 1986. Međunarodno privatno pravo. Beograd
Perović, Slobodan. 1990. Obligaciono pravo. Beograd
Perović, Slobodan. 2002. Predgovor za Zakon o obligacionim odnosima. Beograd. 18-22
Richer, Laurent. 2008. Droit des contrats administratifs. 6. édition. Paris
Sève, R. 2015. Avant-Propos: La mesure de l'ordre public, l'ordre public, dans L'ordre public, Archives de philosophie du droit, 58 (urednici: Pierre Caye, Jacques Dagery, Dominique Terré, François Vallançon, Michel Waltz). Paris. VIII-IX
Stirr, Bernard. 2015. Ordre public et libertés publiques. 8-9 u L'ordre public, Archives de philosophie du droit, 58 (urednici: Pierre Caye, Jacques Dagery, Dominique Terré, François Vallançon, Michel Waltz). Paris
Salma, Jožef. 1988. Obligaciono pravo. Beograd
Tomić, Zoran R. 2017. Komentar Zakona o opštem upravnom postupku, sa sudskom praksom i registrom pojmova, Beograd
Tomić, Zoran R. 2017. Upravni ugovori, elementi pravnog režima u Srbiji. Pravni život 10/17, II tom, 10: 249-265
Tomić, Zoran R. 2018. Autonomija volje u upravno-procesnom pravu. Pravo i privreda 56: 7-9, 189-206
Vedel, Gérard. 1978. Droit administratif. 6. éd. Paris
Varadi Tibor, Bernadet Bordaš, Gašo Knežević, Vladimir Pavić. 2010. Međunarodno privatno pravo. Beograd
Vodinelić, Vladimir V. 2017. Javno i privatno pravo. Beograd