Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 2 od 215  
Back povratak na rezultate
Acta medica Medianae
2019, vol. 58, br. 2, str. 118-125
jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
doi:10.5633/amm.2019.0219

Creative Commons License 4.0
Nesavesno pružanje lekarske pomoći u Republici Srbiji
aMagistrate court of Belgrade
bMagistrate court of Niš

e-adresa: ivaduke.ia@gmail.com

Sažetak

U oblasti zaštite i unapređenja zdravlja ljudi od posebnog su značaja zakonito, efikasno, pravilno, stručno i blagovremeno pružanje lekarske pomoći, vršenje druge zdravstvene delatnosti, odnosno pružanje medicinske pomoći ili nege. Na taj način, ostvaruje se značajna društvena funkcija, kao i zaštita Ustavom proklamovanog prava na nepovredivost fizičkog i psihičkog integriteta čoveka (zdravlja ljudi). No, moguće je da usled preduzete lekarske ili druge medicinske delatnosti nastupi pogoršanje zdravlja lica prema kome je odgovarajuća delatnost preduzeta. Ako se radi o teškim povredama lekarske ili druge zdravstvene profesije, odnosno o grubom kršenju pravila struke, usled čega nastupi teža posledica po zdravlje drugog ili drugih lica, tada sva savremena zakonodavstva predviđaju krivičnu odgovornost i kažnjivost za posebno krivično delo - nesavesno pružanje lekarske pomoći. Slična je situacija i u Republici Srbiji. U radu se ovo krivično delo analizira sa aspekta pojma, karakteristika, obeležja, oblika ispoljavanja i drugih osnova za utvrđivanje krivične odgovornosti, i analizira se kažnjavanje njegovog počinioca.

Ključne reči

Reference

Novododat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Stojičić S. Dušanovzakonik. Leskovac: Kulturnicentar; 1971.p.19
Srzentić N, Stajić A, LazarevićLj. Krivično pravo. Opšti deo. Beograd: Savremena administracija; 1978. p. 117-9
Stojanović Z, Perić O. Krivično pravo. Posebnideo. Beograd: Pravna knjiga;2000.p.151
Criminal Code, Official gazette of the Republic of Serbia, No. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 i 94/2016.
Jovašević D. Komentar Krivičnog zakona Republike Srbije sa sudskom praksom. Belgrade: Nomos; 2003. p. 278-82
Jovašević D. Leksikon krivičnog prava. Belgrade: Službeni glasnik; 2011. p. 378-81
Mijatović E. Krivična dela protiv zdravlja ljudi. Proceedings of XLII redovno godišnje savetovanje, Nove tendencije u savremenoj nauci krivičnog prava i naše krivično zakonodavstvo; 2005 Zlatibor, Serbia. Belgrade: Udruženje za krivično pravo i kriminologiju Srbije i Crne Gore; 2005. p. 203-26
Law on Health Care (Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 25/2019)
Jovašević D. Krivično pravo -Opštideo. Belgrade: Dosije; 2016. p. 76-8
Đorđević M, Đorđević, Đ. Krivično pravo. Beograd: Projuris; 2016. p.189
Mrvić Petrović N. Krivično pravo. Beograd: Službeni glasnik; 2009. p.213
Ćirić J. Krivično pravna zaštita zdravlja ljudi. In: Jugoslovensko krivično zakonodavstvo i slobode i prava čoveka i građanina. Belgrade: Udruženje za krivično pravo i kriminologiju Jugoslavije; 2001. p. 142-51
Jovašević D. Leksikon krivičnog prava. Belgrade: Službeni glasnik; 2011. p. 420-3
SelinšekLj. Kazensko pravo. Splošni del in osnove posebnega dela. Ljubljana: Založga GV; 2007. p.213
Čubinski M. Naučni i praktični komentar Krivičnog zakonika Kraljevine Jugoslavije. Belgrade: GecaKon; 1934. p. 452-6
Lazarević Lj, Vučković B, Vučković V. Komentar Krivičnog zakonika Crne Gore. Cetinje; 2004. p. 702-3
Radovanović M, Đorđević M. Krivično pravo -Posebni deo. Belgrade: Savremena administracija; 1977. p. 213
Ćirić J. Krivično delo nesavesnog lečenja bolesnika. Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja 1991; 2:142-9
Pavlović Z. Saradnja pacijenta pri pregledu i krivično delo nesavesnog lečenja bolesnika. Zbornik radova i pravnih stavova. Knjiga četvrta. Novi Sad: 1998. p. 15-8
Pejaković S, Lukić M. Značaj sudsko medicinskog veštačenja nesavesnog lečenja bolesnika. Pravniživot 1980; 3:47-54
Jovašević D. Krivični zakonik Republike Srbije sa uvodnim komentarom. Belgrade: Službeni list; 2007. p. 78
Ćirić J. Nesavesno lečenje bolesnika. Pravni život 1995; 9:211-9
Nesavesno pružanje lekarske pomoći može da izvrši I stomatolog (presuda Okružnog suda u Beogradu Kž. 553/2009 od 12.3.2009.)
Đorđević M, Đorđević Đ. Krivično pravo, Belgrade: Projuris; 2016. p. 181
Simonović B. Teret dokazivanja dijagnostičkih grešaka i njihovih posledica. Glasnik prava 1997; 6:23-39
Simić I, Petrović M. KrivičnizakonRepublikeSrbije - praktična primena. Belgrade; Službeni glasnik; 2002. p. 126
Tomić Z. Krivična odgovornost liječnika i drugih zdravstvenih djelatnika za delicta propria protiv zdravlja ljudi. Proceedings of 1. Symposium Medicinaipravo; Mostar, Bosnia and Herzegovina. Mostar: Liječnička/Ljekarska komora; 2008. p. 21-45
Stojanović Z, Perić O. Komentar Krivičnog zakona Republike Srbije i Krivični zakon Republike Crne Gore sa objašnjenjima. Belgrade: Službeni glasnik; 1996. p. 192-4
Ćirić J. Krivično delo nesavesnog lečenja bolesnika. Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja 1991; 1:11-6
Ćirić J. Radnja izvršenja krivičnog dela nesavesnog lečenja bolesnika od strane lekara, Jugoslovenska revija z akriminologiju i krivično pravo 1991; (1):79-86
Presuda Vrhovnog suda Srbije Kž. 136/92 od 18.4.1992
Marjan R. Kaznena odgovornost liječnika. Hrvatska pravna revija 2008; 8(6):78-86
Lazarević Lj. Krivičnopravo -Posebni deo. Belgrade: Savremena administracija; 1993. p. 110-1
Pejaković S, Lukić M. Hirurške intervencije I krivično delo nesavesnog lečenja bolesnika. Pravni život 1981; (8-9):65-72
Čejović B, Miladinović V. Krivičnopravo -Posebnideo. Niš: 1995. p. 264-6
Law on Drugs and Medical Devices, Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 30/2010 and 107/2012
Simonović B. Problem I dokazivanja krivično pravne odgovornosti lekara za krivično delo nesavesno lečenje bolesnika. Proceedings of Pravoimedicina; Kopaonik, Serbia; Belgrade: Srpsko udruženje za krivično pravo; 1997. p. 265-86
Marjan R. Kaznena odgovornost liječnika. Proceedings of Aktualna pitanjaka kaznenog zakonodavstva; 2008
Mrvić-Petrović N. Krivično pravo. Belgrade: Službeni glasnik; 2005. p. 290-1
Stojanović Z, Perić O. Komentar Krivičnog zakona Republike Srbije i Krivični zakon Republike Crne Gore sa objašnjenjima. Belgrade: Službeni glasnik; 1996. p. 193-4
Radovanović M, Đorđević M. Krivično pravo -Posebni deo. Belgrade: Savremena administracija; 1977. p. 216
Presuda Okružno gsuda u Beograd uKž. 1335/94 od 17.9.1994
Tomić Z, Pajić D. Krivično djelo nesavjesnog liječenja (uporedno pravna analizakrivičnih zakonodavstava u BosniiHercegovini). Proceedings of 2. Symposium Medicina i pravo; 2012; Mostar, Bosnia and Herzegovina. Mostar: Liječnička/Ljekarska komora; 2008. p 11-23
Simić I, Trešnjev A. Krivični zakonk sakraćim komentarom. Beograd: Ing pro; 2010. p. 186
Jovašević D. Komentar Krivičnog zakona Republike Srbije sasudskompraksom. Beograd: Nomos; 2003. p. 242-3
Ćirić J. Nesavesno lečenje bolesnika [Magistarski rad]. Beograd: Pravni fakultet; 1985. p. 78-82
Čejović B, Miladinović V. Krivičnopravo -Posebnideo. Niš: 1995. p. 273-4
Jovašević D. Krivično pravo - Posebni deo. Beograd: Dosije; 2017. p. 256-7
Đorđević Đ. Krivično pravo -Posebni deo. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija; 2011. p. 144