Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 7 od 152  
Back povratak na rezultate
Hrana i ishrana
2019, vol. 60, br. 2, str. 65-71
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 03/06/2020
doi: 10.5937/hraIsh1902065I
Koncept održive ishrane
aUniverzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet, Institut za bromatologiju
bn/a
cUniverzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet, Institut za farmakognoziju

e-adresa: nevena.ivanovic@pharmacy.bg.ac.rs

Sažetak

Održiva ishrana se može pre svega okarakterisati kao ishrana sa malim uticajem na životnu sredinu koja je u skladu sa dobrim zdravljem, čime se akcenat stavlja istovremeno i na nutritivnu adekvatnost takve ishrane za postizanje opšteg zdravlja populacije ali i na njenu ekološku prihvatljivost. Uticaj proizvodnje hrane, ali i ishrane, na životnu sredinu javlja u svim segmentima, počev od procesa proizvodnje do domaćinstva, ali i tokom deponovanja otpada koji takođe nastaje duže celog lanca. Svi ovi procesi u vezi sa hranom su odgovorni za emisiju čak 15-30% od ukupne emisije gasova sa efektom staklene bašte. Rezultati brojnih istraživanja ukazuju da je ključ koncepta održive ishrane zamena većeg dela životinjskih proteina proteinima iz biljnih izvora upravo zato što namirnice biljnog porekla imaju manji uticaj na životnu sredinu, a ujedno imaju i protektivni efekat na zdravlje. Poslednjih godina se ulažu veliki napori da se koncept održivosti implementira i u nacionalne dijetarne vodiče za šta je pre svega potrebna svest i podrška nacionalnih regulatornih tela. Na kraju treba istaći da je Republika Srbija jedna od retkih zemalja u Evropi koja još uvek nema dijetarni vodič za pravilnu ishranu, a pri tome je vodeća zemlja u Evropi po broju obolelih od hroničnih nezaraznih bolesti. U skladu sa najnovijim globalnim zahtevima, potrebno je u budućnosti raditi na razvijanju nacionalnog vodiča koji će imati integrisan i koncept održivost.

Ključne reči

Reference

*** (2008) Nacionalna strategija održivog razvoja. Službeni glasnik RS, br. 57
*** (2004-2018) Zakon o zaštiti životne sredine. Službeni glasnik RS, br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 -dr. zakon, 72/2009 -dr. zakon, 43/2011 -odluka US, 14/2016, 76/2018, 95/2018 -dr. zakon i 95/2018 -dr. zakon
Aleksandrowicz, L., Green, R., Joy, E.J.M., Smith, P., Haines, A. (2016) The Impacts of Dietary Change on Greenhouse Gas Emissions, Land Use, Water Use, and Health: A Systematic Review. PLoS One, 11(11): e0165797-e0165797
British Dietetic Association (BDA) Eating patterns for health and environmental sustainability: A Reference Guide for Dietitians. Dostupno na: https://forwardeating.org/ wp-content/uploads/2019/05/One-Blue-Dot-BDA.pdf; pristupljeno: 15. 02. 2020. god. 2019
Dernini, S., Berry, E.M. (2015) Mediterranean Diet: From a Healthy Diet to a Sustainable Dietary Pattern. Frontiers in Nutrition, 2: 15-15
Drewnowski, A., Rehm, C.D., Martin, A., Verger, E.O., Voinnesson, M., Imbert, P. (2015) Energy and nutrient density of foods in relation to their carbon footprint. American Journal of Clinical Nutrition, 101(1): 184-191
European Environment Agency - JRC The European Environment: State and Outlook 2010: Syntesis. Dostupno na: file:///C:/Downloads/Europes_environment_Synthesis_chapter7_new.pdf; pristupljeno dana: 17. 02. 2020. god
Fischer, C.G., Garnett, T. (2016) Plates, pyramids, and planets: Developments in national healthy and sustainable dietary guidelines: A state of play assessment. Food and Agriculture Organization of the United Nations
Food and Agriculture Organisation (FAO) Food Loss and Food Waste. Dostupno na: http://www.fao.org/food-loss-and-food-waste/en/; pristupljeno dana: 18. 02. 2020. god
Food and Agriculture Organisation (FAO) SAVE FOOD: Global Initiative on Food Loss and Waste Reduction. Dostupno na: http://www.fao.org/save-food/resources/keyfindings/en/; pristupljeno dana: 14.02.2020. god
Food Climate Research Network (FCRN) Food systems and greenhouse gas emissions. Chapter 3, Dostupno na: https://foodsource.org.uk/sites/default/files/chapters/pdfs/foodsource_chapter_3.pdf; Pristupljeno dana 18. 02. 2020. god
Garnett, T. (2014) Changing what we eat: A call for research & action on widespread adoption of sustainable healthy eating. Food Climate Research Network, Dostupno na: https://www.fcrn.org.uk/sites/default/files/fcrn_wellcome_gfs_changing_consumption_report_final.pdf; pristupljeno dana: 15. 02. 2020. god
Gussow, J.D., Clancy, K.L. (1986) Dietary guidelines for sustainability. Journal of Nutrition Education, 18(1): 1-5
Helkar, P.B., Sahoo, A., Patil, N. (2016) Food industry by-products used as a functional food ingredients. International Journal of Waste Resources, 6(3): 1-6
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Global Warming of 1.5 °C: An IPCC special report on the impacts of global warming of 1.5 °C above pre-industrialised levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of clim. Dostupno na: http://www.ipcc.ch/report/sr15/; pristupljeno dana 18. 02. 2020. god
Lăcătu, u C., Grigorescu, E., Floria, M., Onofriescu, A.M., Mihai, B. (2019) The Mediterranean Diet: From an Environment-Driven Food Culture to an Emerging Medical Prescription. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(6): 942-942
Lang, T., Barling, D. (2013) Nutrition and sustainability: An emerging food policy discourse. Proceedings of the Nutrition Society, 72(1): 1-12
Lopes, R. (2016) The Mediterranean Diet as A Sustainable Food System. Journal of Spatial and Organizational Dynamics, 4(4): 281-289
Mertens, E., Van't, V.P., Hiddink, G.J., Steijns, J.M., Kuijsten, A. (2017) Operationalising the health aspects of sustainable diets: A review. Public Health Nutrition, 20(4): 739-757
National Academies of Sciences E. Medicine (2018) Sustainable Diets, Food, and Nutrition: Proceedings of a Workshop-in Brief
National Academies of Sciences E. Medicine Sustainable Diets, Food, and Nutrition: Proceedings of a Workshop-in Brief. Dostupno na: http://www.nationalacademies.org/hmd/Activities/Nutrition/FoodForum/2018-AUG-01/ workshop-in-brief-sustainable.aspx; pristupljeno dana: 15. 02. 2020. god
Sabaté, J., Soret, S. (2014) Sustainability of plant-based diets: Back to the future. American Journal of Clinical Nutrition, 100(suppl_1): 476S-482S
Schneeman, B.O. (2003) Evolution of dietary guidelines. Journal of the American Dietetic Association, 103(12): 5-9
Segovia-Siapco, G., Sabaté, J. (2019) Health and sustainability outcomes of vegetarian dietary patterns: A revisit of the EPIC-Oxford and the Adventist Health Study-2 cohorts. European Journal of Clinical Nutrition, 72(S1): 60-70
van Dooren, C., Marinussen, M., Blonk, H., Aiking, H., Vellinga, P. (2014) Exploring dietary guidelines based on ecological and nutritional values: A comparison of six dietary patterns. Food Policy, 44: 36-46
Vlada Republike Srbije, Republički Sekretarijat za javne politike Srbija i Agenda 2030 - mapiranje nacionalnog strateškog okvira u odnosu na ciljeve održivog razvoja. Dostupno na: https://rsjp.gov.rs/wp-content/uploads/2017/11/Agenda-UN-2030.pdf; pristupljeno dana: 11. 02. 2020. god
Willett, W., Rockström, J., Loken, B., Springmann, M., Lang, T., Vermeulen, S., Garnett, T., Tilman, D., Declerck, F., Wood, A., Jonell, M., Clark, M., Gordon, L.J., Fanzo, J., Hawkes, C., Zurayk, R., Rivera, J.A. (2019) Food in the Anthropocene: The EAT-Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems. Lancet, 393(10170): 447-492