Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:30
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 21  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Učiteljskog fakulteta, Užice
2013, br. 15, str. 237-248
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 20/03/2014
Ishodi nastave fizičkog vaspitanja u IV razredu osnovne škole u zavisnosti od organizacije nastave
aUniverzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet, Užice
bUniverzitet u Kragujevcu, Fakultet pedagoških nauka, Jagodina

Projekat

Nastava i učenje: problemi, ciljevi i perspektive (MPNTR - 179026)

Sažetak

U ovom radu prikazani su rezultati ishoda nastave fizičkog vaspitanja, tj. rezultati istraživanja efekata nastave fizičkog vaspitanja u razvoju motoričkih sposobnosti fleksibilnosti (elastičnosti) i ravnoteže u zavisnosti od organizacije nastave. Naime, u jednom klasičnom pedagoškom eksperimentu sa paralelnim grupama, u kontrolnoj grupi nastavu fizičkog vaspitanja realizovali su nastavnici razredne nastave, dok su u eksperimentalnoj grupi nastavu realizovali profesori fizičkog vaspitanja (predmetna nastava). Uzorak istraživanja obuhvatio je 360 učenika četvrtog razreda osnovnih škola. Na osnovu rezultata istraživanja može se konstatovati da je nastava koju su realizovali profesori fizičkog vaspitanja značajno više doprinela razvoju motoričkih sposobnosti fleksibilnosti i ravnoteže. Rezultati ovog istraživanja podudaraju se sa rezultatima drugih istraživanja iz ove oblasti (Bigović, 2003; Marković, 2002; Stamatović, 2001). Ovo istraživanje ide u prilog stavovima o nedovoljno efikasnoj nastavi fizičkog vaspitanja u mlađim razredima osnovne škole.

Ključne reči

Reference

*** (2005) Pravilnik o nastavnom planu. Službeni glasnik RS, 18.februar
Anderssen, S.A., Cooper, A.R., Riddoch, C., Sardinha, L.B., Harro, M., Brage, S., Andersen, L.B. (2007) Low cardiorespiratory fitness is a strong predictor for clustering of cardiovascular disease risk factors in children independent of country, age and sex. European Journal of Cardiovascular Prevention & Rehabilitation, 14(4): 526-531
Arunović, O., Novaković, M., Tomić, Ž. (1979) Opterećenost i angažovanost učenika na časovima fizičkog vaspitanja. Fizička kultura, br. 5, 372-380
Berković, L., Malacko, J., Bala, G. (1982) Efikasnost nastave fizičkog vaspitanja u zavisnosti od nivoa stručne osposobljenosti nastavnika. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture / FFK
Bokan, B. (1988) Materijalna osnova školskog fizičkog vaspitanja kao predmet stručnog opredeljenja i angažovanja. Fizička kultura, 42(1-2): 17-22
Bokan, B., Radojević, J., Radisavljević, L. (1990) Proučavanje usvojenosti znanja i umenja iz vežbi na spravama i tlu (akrobatika) u fizičkom vaspitanju na uzrastu učenica osnovnih škola. Godišnjak, Fakultet fizičke kulture, 1 27-47
Brettschneider, W.D., Brandl-Bredenbeck, H.P. (2008) Physical education and education through sport in Germany. u: Klein G., Hardman K. [ur.] Physical Education and Sport Education in Europien Union, Paris: Edition Revue EP.S, pp. 145-161
Corbin, C.B. (2002) Physical activity for everyone: What every physical educator should know about promoting lifelong physical activity. Journal of Teaching in Physical Education, 21, 128-144
Janssen, I. (2007) Physical activity guidelines for children and youth. Applied Physiology, Nutrition and Metabolism, 32,(Suppl. 2E),109-121
Johns, D.P. (2005) The obesity crisis and school physical education. Sport, Education and Society, vol. 11, br. 2 str., 121-133
Krsmanović, B. (2002) Aktivnost i angažovanost učenika na času fizičkog vaspitanja. Zbornik radova Fakulteta za fizičku kulturu u Novom Sadu, br. 6, 25-31
Krsmanović, B., Todorović, V. (1996) Odnos nastavnika razredne nastave prema fizičkom vaspitanju. Fizička kultura, vol. 50, br. 4, str. 321-325
Kukolj, M. (2003) Razvoj motoričkih sposobnosti dece i omladine. u: Dečiji sport od prakse do akademske oblasti, Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Kurelić, N., Momirović, K., Stojanović, M., Šturm, J., Radojević, Đ., Viskić-Štalec, N. (1975) Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija omladine. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Laketa, N., Vasilijević, D. (2006) Osnove didaktike. Užice: Učiteljski fakultet
Malina, R.M., Roche, A.F. (1983) Manual of physical status and performance in childhood. New York: Physical Performance, vol. 2
Mark, A.S., David, B.C. (2003) Using active homework in physical education. Journal of Physical Education, Recreation, Dance, vol. 74
Martinović, D. (2003) Postignuća u nastavi fizičkog vaspitanja. Beograd: Interprint
Matić, M., Bokan, B. (1990) Fizičko vaspitanje - uvod u stručno-teorijsku nadgradnju. Beograd: Fakultet fizičke kulture
Milanović, I., Radisavljević, S., Pašić, M. (2010) Aktuelno stanje i odnos nastavnika prema praćenju fizičkog razvoja i motoričkih sposobnosti učenika u okviru nastave fizičkog vaspitanja. Fizička kultura, vol. 64, br. 2, str. 76-88
Ortega, F.B., Ruiz, J.R., Castillo, M.J., Sjöström, M. (2008) Physical fitness in childhood and adolescence: A powerful marker of health. International journal of obesity, 32(1): 1-11
Owens, J.A., Spirito, A., McGuinn, M., Nobile, C. (2000) Sleep habits and sleep disturbances in elementary school aged children. Developmental and behavioral paediatrics, Vol 21.No. 1 str. 27-34
Pašalić, K. (2009) Stavovi i akademske kompetencije učitelja razredne nastave unutar nastavnog predmeta tjelesna i zdravstvena kultura. Zagreb: Učiteljski fakultet, Magistarski rad
Perić, D.B. (2003) Osnovi sportske lokomocije. Beograd: DTA
Petrović, A. (2010) Uticaj posebno organizovanog programa fizičkog vaspitanja na neke morfološke, motoričke i psihološke karakteristike učenika. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Magistarska teza
Polič, B. (1965) Aktuelni problemi školskog fizičkog vaspitanja. u: Putevi savremenog fizičkog vaspitanja u školama, Beograd: Partizan
Radojević, J. (2011) Standardi u funkciji unapređivanja kvaliteta fizičkog vaspitanja. Fizička kultura, vol. 65, br. 1, str. 70-83
Stamatović, M. (2001) Ispitivanje efikasnosti nastave fizičkog vaspitanja u IV razredu osnovne škole u zavisnosti da li se organizuje kao razredna ili predmetna nastava. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Doktorska disertacija
Stamatović, M. (2006) Nastava fizičkog vaspitanja u funkciji razvoja učenika. Užice: Učiteljski fakultet
Stamatović, M., Šekeljić, G. (2008) Učiteljski fakultet u funkciji unapredjivanja kvaliteta nastave fizičkog vaspitanja u osnovnoj školi. u: Snežana Marinković [ur.] Zbornik radova sa naučnog skupa Obrazovanje i usavršavanje nastavnika - oblici i modeli, Užice: Učiteljski fakultet, 321-330
Stamatović, M. (1999) Aktuelno stanje fizičkog vaspitanja u mlađim razredima osnovne škole. Zbornik radova Učiteljskog fakulteta, Užice, (2): 363-368
Strong, W.B., Malina, R.M., Blimkie, C.J.R., Daniels, S.R., Dishman, R.K., Gutin, B., Hergenroeder, A.C., Must, A., Nixon, P.A., Pivarnik, J.M., Rowland, T., Trost, S., Trudeau, F. (2005) Evidence based physical activity for school-age youth. Journal of pediatrics, 146(6): 732-7
Šekeljić, G., Stamatović, M., Višnjić, D. (2011) Problemi u realizaciji nastave fizičkog vaspitanja. u: Naučni skup Nastava i učenje, Zbornik radova, str. 557-566
Šekeljić, G. (2005) Reforme nastave fizičkog vaspitanja - između esencije i egzistencije. Zbornik radova Učiteljskog fakulteta, Užice, br. 6, str. 329-346
Višnjić, D., Jovanović, A.I., Miletić, K. (2004) Teorija i metodika fizičkog vaspitanja. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Waring, M., Warburton, P., Coy, M. (2007) Observation of children's physical activity levels in primary school: Is the school an ideal setting for meeting government activity targets?. European Physical Education Review, 13(1): 25-40
Zdanski, I., Galić, M. (2002) Didaktika fizičkog vaspitanja. Banja Luka: Udruženje građana-nastavnika osnovnih i srednjih škola 'Petar Kočić'
Zeigler, E. (1994) Physical educations 13 principal principles. Journal of Physical Education, Recreation and Dance, 65, 4-5