Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 10 od 21  
Back povratak na rezultate
Fizička kultura
2000, vol. 54, br. 1-4, str. 13-24
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 02/06/2007
Efekti dva različita programa rukometa na učenike 5. razreda osnovne škole
Šabac

Sažetak

Cilj istraživanja bio je da se utvrde uticaji dva različita programa rukometa na sportsko-tehničko znanje, fizički razvoj, fizičke sposobnosti i motivaciju u fizičkom vaspitanju. Istraživanje je obavljeno u toku jednog polugodišta, na uzorku od 100 učenika, uzrasta 11 godina + 6 meseci, u osnovnim školama 'Dobrosav Radosavljević' i 'Sele Jovanović' u Šapcu. Primenjen je model pedagoškog eksperimenta sa paralelnim grupama eksperimentalnom i kontrolnom, sa po 50 učenika. Eksperimentalni faktor predstavljala je posebno programirana nastava rukometa, koja je sprovedena u eksperimentalnoj, dok je u kontrolnoj grupi sproveden standardni program rukometa propisan 'Službenim glasnikom RS'. Uticaji dva različita programa nastave rukometa praćeni su: a) u prostoru sportsko-tehničkog znanja sa pet kriterijumskih varijabli i šestom koja je definisana kao suma svih 'mernih', kvaliteta izvedenih kretnih zadataka; b) u prostoru fizičkih sposobnosti sa sistemom od devet motoričkih varijabli: v) u psihološkom prostoru sa osam varijabli; g) u fizičkom razvoju učenika sa 16 antropometrijskih varijabli po programu Mateike. Rezultati ispitivanja su pokazali da je eksperimentalni program nastave rukometa efikasnije uticao na poboljšanje sportsko tehničkog znanja, fizičkih sposobnosti i motivaciju u fizičkom vaspitanju učenika petog razreda osnovne škole, u odnosu na učenike kontrolne grupe.

Ključne reči

fizičke sposobnosti; sportsko-tehničko znanje; antropometrijske dimenzije; motivacija; programi rukometa; nastava; struktura časa; fizičko vaspitanje

Reference

al Haroun, M.K. (1987) Komparativna studija uzrasta i pola u ukupnim veštinama motorike kod dece od 4 do 10 godina u Kuvajtu. International Journal of Physical Education, Schorndorf, 4, 14, str. 14-20
Anastasovski, A. (1983) Relacije morfoloških i biomotoričkih dimenzija učenika obuhvaćenih različitim sportovima u vannastavnim aktivnostima osnovnih škola u SR Makedoniji. Fizička kultura, br. 3, str. 210-217
Arunović, D. (1982) Program odbojke u jednogodišnjem ciklusu izborne nastave i njegov doprinos fizičkom vaspitanju učenika prve faze usmerenog obrazovanja. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu, doktorska disertacija
Arunović, D. (1993) Prestruktuiranje časa fizičkog vaspitanja u cilju povećanja efikasnosti razvijanja fizičkih sposobnosti. u: Potrebe, ciljevi i pravci daljeg razvoja fizičkog vaspitanja u VJ, Beograd, Beograd: Generalštab Vojske Jugoslavije, str. 133-137
Bokan, B. (1978) Uticaj vannastavnih aktivnosti na poboljšanje motoričkih osobina i fizičkog razvoja učenika beogradskih gimnazija. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu, magistarski rad
Bokan, B., Radisavljević, S. (1995) Fizičko vaspitanje u magistarskim i doktorskim radovima - 30 godina naučno-istraživačkog stvaralaštva FFK u Beogradu - 1964-1994. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu, Knjiga 1 - izvodi
Findak, V. (1984) Transformacija antropometrijskog statusa učenika kao jedan od uvjeta za individualizaciju nastavnog procesa. Fizička kultura, vol. 38, br. 5, str. 342 - 343
Gajić, M. (1985) Osnovi motorike čoveka. Novi Sad: Fakultet za fizičku kulturu
Horvatić, F. (1972) Proučavanje primene rukometa u redovnoj nastavi fizičkog vaspitanja i u vannastavnoj sportskoj aktivnosti učenika osnovnih škola gradskog područja Beograda. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu, magistarski rad
Kitić, C. (1985) Efikasnost primene metode 'kružnog treninga' u nastavi fizičkog vaspitanja učenika prvog razreda zajedničke osnove srednjeg usmerenog obrazovanja. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu, doktorska disertacija
Kocić, L.P. (1981) Pedagoški eksperiment - karakteristike i mogućnosti. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Kovač, J., Kovač, M., Jovanović, V. (1983) Rukomet - skripta. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture
Kukolj, M.S., Arunović, D., Stepić, Ž., Zdravković, S. (1993) Poređenje dve baterije testova (JZFKMS i EUROFIT) za procenu fizičkih sposobnosti učenika. Fizička kultura, vol. 47, br. 4, str. 196-200
Kurelić, N., Momirović, K., Stojanović, M., Šturm, J., Radojević, Đ., Viskić-Štalec, N. (1975) Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija omladine. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu / FFK - Institut za naučna istraživanja
Matić, M. (1978) Čas telesnog vežbanja. Beograd: Partizan
Matić, M., Bokan, B. (1990) Fizičko vaspitanje - uvod u stručno-teorijsku nadgradnju. Novi Sad: OKO
Matić, M., i dr. (1992) Fizičko vaspitanje - teorijsko metodičke osnove stručnog rada. Niš: Narodne novine
Mužić, V. (1977) Metodologija pedagoškog istraživanja. Sarajevo: Svjetlost
Obradović, S. (1984) Uspešnost različitih režima jednogodišnje obuke i igre fudbala i košarke u rešavanju zadataka fizičkog vaspitanja učenika VIII razreda osnovne škole. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu, doktorska disertacija
Panić, B. (1997) Program razvoja snage u modifikovanoj strukturi časa i njegov uticaj na neke fizičke sposobnosti antropometrijske i psihološke dimenzije u procesu fizičkog osposobljavanja učenika prvog razreda srednje škole. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu, magistarski rad
Pokrajac, B.S. (1996) Predlog plana i programa predmeta rukomet na Fakultetu za fizičku kulturu u Beogradu. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu - Katedra igara
Pokrajac, B.S. (1997) The handball game of the future, Part 2: Continuation of 1989 IHF symposium. Beograd
Pokrajac, B. (1994) Motorna navika - umeće-veština. Godišnjak Fakulteta za fizičku kulturu, Beograd, br. 6, str. 145-150
Ristić, Ž. (1995) O istraživanju, metodu i znanju. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja / IPI
Simić, M. (1981) Uticaj posebno programirane nastave rukometa na neke dimenzije psihosomatskog statusa učenika Osnovne škole 'Popinski borci' u Vrnjačkoj Banji. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu, magistarski rad
Zaciorski, V.M. (1975) Fizička svojstva sportiste. Beograd: Partizan