Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 5 od 23  
Back povratak na rezultate
Zaštita prirode
2008, vol. 58, br. 1-2, str. 71-92
jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
objavljeno: 05/05/2008
Zaštita suteske Sikolske reke sa vodopadom na Mokranjskoj steni
Zavod za zaštitu prirode Srbije, Beograd

Sažetak

Kroz rad na valorizaciji prirodnih vrednosti u klisuri Sikolske reke i njenom vodopadu na Mokranjskoj steni posebno je obrađen problem neogenih sedimenata kao stratigrafskih repera za paleogeografsku rekonstrukciju najmlađe geološke istorije Negotinske Krajine. Nakon regresije Dakijskog mora formirala se rečna mreža Timoka i otpočela sa usecanjem u mekim neogenim sedimentima. Epigenetski karakter usecanja i brojne epigenije u slivu Timoka poslužile su za detaljnu rekonstrukciju evolucije reljefa za poslednjih tri miliona godina. Opisana je i nova epigenija Sikolske reke između Ograde i Kamenjara koja se do sada nije spominjala u literaturi.

Ključne reči

Neogeni sedimenti; epigenija; Sikolska reka; zaštita prirode; geonasleđe

Reference

Cvijić, J. (1903) Novi rezultati o glacijalnoj eposi Balkanskog poluostrva. Glas SKAN, Beograd, 65
Cvijić, J. (1926) Geomorfologija. Beograd: Državna štamparija Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, knj. II
Dinić, J. (1967) Neke specifične epigenetske pojave u Srbiji. Zaštita prirode, 34, str. 203-208
Dinić, J.S. (1959) Korenatačka klisura Trgoviškog Timoka. Glasnik Srpskog geografskog društva, br. 2
Ducić, V., Radovanović, M. (2005) Klima Srbije. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Dukić, D., Gavrilović, Lj. (2006) Hidrologija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Grupa autora (1997) Geografià na Blâgarià - Fizičeska geografià i socialno-ikonomičeska geografià. Sofija: Geografski institut, BAN
Kanic, F. (1909) Srbija, zemlja i stanovništvo - od rimskog doba do kraja XIX veka. Beograd: Srpska književna zadruga / SKZ, II. Reprint Književna zadruga i Rad, 1985. godine, Beograd
Manojlović, P. (1980) Pojave epigenija i epigenetskih usecanja toka Jaseničke reke u Negotinskoj Krajini. Glasnik Srpskog geografskog društva, Beograd, 60/2, str. 71-76
Manojlović, P. (1988) Paleogeomorfološki značaj neogenih sedimenata severoistočne Srbije. Glasnik Srpskog geografskog društva, Beograd, 68/1, str. 19-30
Manojlović, P.A. (1990) Neki aspekti hemijske erozije u slivu Sikolske reke. Glasnik Srpskog geografskog društva, vol. 70, br. 2
Milić, Č. (1963) Pojave probojničkih epigenija. Glasnik Srpskog geografskog društva, Beograd, 43-1, str. 77-80
Milojević, S. (1933) Timočki basen, geografska skica. u: Spomenica stogodišnjice oslobođenja Timočke Krajine 1833-1933, Beograd, str. 4-22
Milosavljević, M., Milosavljević, K. (1962) Uticaj orografije na raspored padavina u Istočnoj Srbiji. Zbornik radova Poljoprivrednog fakulteta, Beograd, br. 330
Petković, K. (1933) Geološka istorija Timočke Krajine. u: Spomenica stogodišnjice oslobođenja Timočke Krajine 1833-1933, Beograd, str. 24-40
Petrović, D. (1953) Epigenetska klisura Velikog Timoka kod Zaječara. Zbornik radova Geografskog instituta 'Jovan Cvijić', SANU, knj. 4
Petrović, D. (1954) Vratarnička klisura. Zbornik radova Geografskog zavoda Prirodno-matematičkog fakulteta, Beograd, sv. 1, str. 86-94
Petrović, D. (1956) Dolina Velikog Timoka - prilog morfogenezi reljefa sliva Velikog Timoka. u: Kongres geografa FNR Jugoslavije (IV), Beograd, str. 121-135
Petrović, D. (1958) Klisura Velikog Timoka. Zbornik radova Geografskog instituta PMF, Beograd, 5, str. 77-85
Petrović, D. (1956) Asimetrija neposrednog sliva Velikog Timoka. Glasnik Srpskog geografskog društva, br. 2
Petrović, D. (1970) Sliv Crnog Timoka - geomorfološka studija. Beograd: Geografski institut Jovan Cvijić
Radovanović, M.M. (2001) Uticaj reljefa i atmosferske cirkulacije na diferencijaciju klimata u Srbiji. Beograd: Geografski fakultet, doktorska disertacija
Radovanović, S., Pavlović, S. (1891) Otercijeru Timočke Krajine. Glas SKA, 29,str.1-112
Rakićević, T.L. (1976) Klimatske karakteristike istočne Srbije. Zbornik radova Geografskog instituta 'Jovan Cvijić', SANU, knj. 28, str. 41-67
Ranković, S., Radičević, D., i dr. (1981) Opšte karakteristike rasporeda padavina u Jugoslaviji - prilog uz karte Atlasa klime Jugoslavije. Beograd: Savezni hidrometeorološki zavod, Klimatološko odeljenje, sv. 2
Richthofen, F.V. (1886) Fuhrer fur Forschungsreisende. Berlin
Stevanović, P. (1951) Tragovi Panonskog mora u našoj zemlji. Zaštita prirode, str. 5-26
Stevanović, P.M. (1951) Donji pliocen Srbije i susednih oblasti. Beograd: Srpska akademija nauka, Geološki institut, 187, knj. 2, Posebna izdanja
Živković, N. (1995) Uticaj fizičko-geografskih faktora na visinu oticaja u Srbiji. Beograd: Geografski fakultet