Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 9 od 33  
Back povratak na rezultate
Nastava i vaspitanje
2001, vol. 50, br. 5, str. 459-500
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 02/06/2007
Odnos učenika prema eksperimentalnoj i tradicionalnoj nastavi u Srednjoj tehničkoj PTT školi u Beogradu
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

Sažetak

U radu su izneseni nalazi evaluativnog istraživanja o efektima nastavnog ogleda koji se po modelu višefrontalne nastave prof. P. Savića sprovodi u Srednjoj tehničkoj PTT školi u Beogradu. Nalazi istraživanja pokazuju da su učenici sa visokim stepenom odobravanja i zadovoljstva prihvatili novi nastavni model. Po mišljenju učenika glavni atributi eksperimentalne nastave su u tome što ih ona stavlja u situaciju da samostalno planiraju i realizuju svoje školske i vanškolske aktivnosti, da odlučuju o važnim aspektima sopstvenog rada. Uspeh koji postižu u eksperimentalnoj nastavi učenici su prvenstveno povezali sa sopstvenom odgovornošću i ličnim zalaganjem. Na osnovu iskustava sa eksperimentalnom nastavom, učenici predlažu niz promena u tradicionalnoj nastavi. Nalazi pokazuju da postoji sasvim jasno izražena tendencija da u predmetima u koje je uvedena eksperimentalna nastava učenici, mereno školskim ocenama, postižu bolji uspeh nego u predmetima sa tradicionalnom nastavom.

Ključne reči

Reference

Anagnosti, S., Popadić, D.B., Krunić, A. (1986) Motivacijski model pismene provere znanja iz fizike. Psihologija, br. 1-2, str. 84-95
Bandura, A., Walters, R.H. (1963) Social learning and personality development. New York, itd: Holt, Reinehart and Winston
Brković, A.D. (1979) Uticaj trajnijeg doživljavanja uspeha ili neuspeha na razvoj ličnosti učenika. Psihologija, br. 3-4, str. 47-58
Brković, A.D. (1984) Školski uspeh i neuspeh kao faktori razvoja ličnosti učenika. u: Petković Đokica [ur.] Ocenjivanje, Beograd: Prosvetni pregled, str. 19-25
Bruner, J.S. (1966) Toward theory of instruction. New York, itd: Norton
Bukvić, A. (1980) Merenje intelektualnih sposobnosti. Psihološka istraživanja, br. 2, str. 182-222
Cronbach, L.J. (1977) Educational psychology. New York, itd: Harcourt, Brace and Jovanovich
Dewey, J. (1971) Vaspitanje i demokratija. Cetinje: Obod
Đorđević, J.Đ. (1981) Savremena nastava - organizacija i oblici rada. Beograd: Naučna knjiga
Đorđević, J.Đ., i dr., ur. (1982) Praćenje i ocenjivanje učenika. u: Školske teme, Beograd: Zavod za unapređenje vaspitanja i obrazovanja, br. 9
Entwistle, N.J. (1970) Child-centred education. London, itd: Methuen
Fullan, G.M. (1991) The new meaning of educational change. New York: Columbia Univesity, Teachers College Press
Gašić-Pavišić, S.Ž., ur. (1996) Autonomija ličnosti i vaspitanje. Beograd: Pedagoško društvo Srbije
Havelka, N.N. (1984) Ocenjivanje i motivacija za učenje. u: Petković Đokica [ur.] Ocenjivanje, Beograd: Prosvetni pregled, str. 11-14
Havelka, N.N. (1996) Učenički doživljaj škole - pogled s kraja osnovnog školovanja. u: Škola i porodica kao agensi socijalizacije ličnosti, Valjevo: Regionalni aktiv stručnih saradnika u obrazovanju, str. 19-51
Havelka, N.N. (1996) Pitanje odnosa autonomije nastavnika i autonomije učenika. Nastava i vaspitanje, vol. 45, br. 2, str. 293-308
Havelka, N.N. (2000) Učenik i nastavnik u obrazovnom procesu. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Herrera, A.M., Mandić, P.D. (1989) Obrazovanje za XXI stoljeće - od tradicije do tehnološke revolucije. Sarajevo: Svjetlost, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Ivić, I.D. (1976) Skica za jednu psihologiju osnovnoškolskih udžbenika. Psihologija, vol. 9, br. 1-2, str. 25-45 i br. 3-4, str. 61-74
Janjušević, M.J. (1967) Didaktika. Beograd: Vuk Karadžić
Joyce, B., Weil, M. (1972) Models of teaching. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Kovač-Cerović, T., Rosandić, R., Popadić, D., ur. (1996) Učionica dobre volje - školski program za konstruktivno rešavanje sukoba. Beograd: Grupa Most
Kovačević, P.I. (1982) Intelektualne operacije u testovima sposobnosti sa numeričkim sadržajem. Beograd: Filozofski fakultet, doktorska disertacija
Lazarević, D.A. (1994) Odnos učenika prema nastavnim predmetima: Promene tokom školovanja. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, br. 26, str. 368-383
Lazarević, L.S. (1990) Motiv postignuća i emocionalna samokontrola. u: Havelka Nenad i dr. [ur.] Efekti osnovnog školovanja, Beograd: Institut za psihologiju, str. 185-194
Rogers, C.R. (1951) Client-centered therapy: Its current practice, implications, and theory. Boston, MA, itd: Houghton Mifflin
Savić, P. (1997) Nova škola - demokratski preobražaj škole i društva. Beograd: školski PTT centar
Vilotijević, M.V., Glejzer, G.D., ur. (1999) Pedagoška reforma škole - zbornik radova rusko-jugoslovenskog simpozijuma. Moskva: Zajednica učiteljskih fakulteta Srbije
Weiner, B. (1980) Human motivation. New York, itd: Holt, Reinehart and Winston
Zindović-Vukadinović, G.R., Krnjajić, S.B., ur. (1996) Towards a modern learner-centered curriculum. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja