Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 1 od 17  
Back povratak na rezultate
Godišnjak Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja
2009-2010, br. 16, str. 203-218
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 01/02/2011
Uticaj posebno organizovanog programa fizičkog vaspitanja na neke morfološke, motoričke i psihološke karakteristike učenika
nema

Sažetak

Cilj rada je bio da se istraže efekti posebno organizovanog programa fizičkog vaspitanja na neke morfološke, motoričke i psihološke karakteristike učenika sedmog razreda. Istraživanje je longitudinalno, uz primenu eksperimentalnog metoda (pedagoški eksperiment sa paralelnim grupama). Istraživanje je realizovano u Osnovnoj školi 'Vojvoda Mišić' u Beogradu trajanju od tri meseca. Posebno organizovana nastava fizičkog vaspitanja, kao eksperimentalni faktor, planirana je i realizovana u trajanju od 24 školska časa, u periodu od 15. septembra do 15. decembra 2009. godine. Uzorak ispitanika je obuhvatio 58 učenika sedmih razreda, podeljenih u četiri posebna subuzorka - prema kriterijumu pola i grupe. Sve varijable koje su se koristile u istraživanju pripadaju kompleksu prediktorskih varijabli i to su: dve varijable iz antropometrijskog prostora, tri varijable iz motoričkog prostora, varijable iz prostora emocionalnog doživljaja na času fizičkog vaspitanja i vrednostima fizičke kulture i varijabla iz prostora aktivnog vremena vežbanja. U obradi podataka dobijenih empirijskim istraživanjem, pored postupaka deskriptivne statistike, korišćena je dvofaktorska analiza varijanse, univarijatna analiza varijanse (ANOVA), multivarijatna analiza varijanse (MANOVA), Roj-ev test, Student-ov t-test i diskriminativna analiza. Za izračunavanje značajnosti razlika u efektima primene različitih programskih sadržaja, primenjena je univarijatna analiza kovarijanse (ANKOVA) i multivarijatna analiza kovarijanse (MANKOVA). Opšti zaključak dobijenih rezultata i razlika istraživanih varijabli kod ispitanika i ispitanica, mogao bi se iskazati sledećom konstatacijom: nastava fizičkog vaspitanja, sa posebno organizovanim programskim sadržajima, nije imala statistički značajnog uticaja na antropometrijske karakteristike kod ispitanika i ispitanica. Značajno je pozitivno uticala na poboljšanje rezultata motoričkih sposobnosti, emocionalnog doživljaja na samom času fizičkog vaspitanja, kao i aktivnog vremena vežbanja. Stavovi su statistički značajno promenjeni kad su u pitanju ispitanice. Ovakva nastava može biti pouzdana osnova i preporuka savremene nastave fizičkog vaspitanja, uz permanentnu nadgradnju novih saznanja.

Ključne reči

Reference

Acković, T. (1987) Upućivanje učenika srednjih škola na samostalan rad u oblasti fizičkog i zdravstvenog vaspitanja. Fizička kultura, 41(4): 242-248
Arunović, D. (1986) Ka nastavnoj tehnologiji fizičkog vaspitanja koja neće biti sama sebi svrha. Fizička kultura, br. 3, 208-211
Arunović, D. (1978) Uticaj posebno programirane nastave fizičkog vaspitanja, sa akcentom na košarku, na neke motoričke sposobnosti učenika uzrasta 15-16 godina. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu, magistarski rad
Bokan, B., Matić, M. (1982) Implikacije vrednosnih stavova učenika prema telesnom kretanju-vežbanju i sportu u pismenim zadacima iz maternjeg jezika na teme eksplicitno i implicitno asocijativne području fizičkog vaspitanja. Fizička kultura, br. 2, str. 150-155
Bokan, B. (1996) Tehnologija radnih procesa u fizičkom vaspitanju između teorije i prakse, mogućeg i stvarnog. u: Tehnologija radnih procesa u fizičkoj kulturi; simpozijum, Aranđelovac, zbornik radova, Novi Sad: Fakultet za fizičku kulturu
Džinović, D. (1982) Stavovi nastavnika i učenika prema opisnom ocenjivanju kao faktoru uspešnije nastave fizičkog vaspitanja u prvoj fazi zajedničke osnove usmerenog obrazovanja. Beograd: Fakultet fizičkog vaspitanja, magistarski rad
Gajić, M. (1985) Osnovi motorike čoveka. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture / FFK
Gojković, G. (2006) Efekti nastave fizičkog vaspitanja na morfološke karakteristike, motoričke sposobnosti i postularni status dece. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, magistarska teza
Havelka, N.N. (1980) Psihološke osnove grupnog rada u vaspitanju i obrazovanju - od grupe do kolektiva. Beograd: Naučna knjiga
Hošek, A.V. (1979) Utjecaj socioloških karakteristika na motoričke sposobnosti. Kineziologija, Zagreb, vol. 8, br. 1-2, str. 83-88
Ismail, A.H. (1976) Integralni razvoj - teorija i eksperimentalni rezultati. Kineziologija, Zagreb, 1-2
Ivanić, S. (1986) Okviri realnog planiranja razvoja fizičkih sposobnosti beogradskih učenika uzrasta od 7-11 godina. Fizička kultura, Beograd, 3, str. 201-205
Kalajdžić, D. (1971) Prilog proučavanju mogućnosti uvođenja aktivne pauze u proces nastave u osnovnoj školi. Beograd, magistarski rad
Kejn, D.E. (1984) Psihologija i sport - psihološki vidovi fizičkog vaspitanja i sporta. Beograd: Nolit
Keler, B. (1984) Prilog proučavanju razvoja morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti učenica viših razreda osnovne škole nakon primene desetomesečnog programa rada pionirske atletske škole. Beograd: Fakultet fizičkog vaspitanja, magistarski rad
Konstantinović, S. (1968) Mere za unapređenje nastave fizičkog vaspitanja u mlađim razredima škola i stupnja. Beograd: Visoka škola za fizičko vaspitanje, Magistarski rad
Kragujević, G. (1991) Metodika fizičkog vaspitanja za pedagoške akademije i fakultete za učitelje. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Krsmanović, B. (1985) Efikasnost nastave fizičkog vaspitanja u zavisnosti od modela nastavnih programa. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, doktorska disertacija
Marković, Ž. (2005) Uticaj dva načina planiranja na rezultate nastave fizičkog vaspitanja u prvom i drugom razredu srednje škole. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, magistarski rad
Marković, Ž. (2007) Uticaj dva modela realizacije programa nastave fizičkog vaspitanja u prvom razredu srednje škole na fizičku obrazovanost učenika. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, doktorska disertacija
Matić, M., i dr. (1992) Fizičko vaspitanje. Niš: Narodne novine
Matić, M. (1970) Mesto i funkcija udžbenika iz fizičkog vaspitanja u osnovnoj školi. Beograd: Fakultet fizičkog vaspitanja, magistarski rad
Matić, M. (1978) Čas telesnog vežbanja. Beograd: Partizan
Obradović, S. (1981) Uticaj posebno programirane nastave fizičkog vaspitanja na neke dimenzije psihosomatskog statusa učenika. Beograd: Fakultet fizičkog vaspitanja, magistarski rad
Petković, D. (1978) Realizacija nastavne građe iz gimnastike prema programu za peti razred osnovne škole primenom neprekidnog niza. Fizička kultura, Beograd, 2
Petković, M., i dr. (1998) Transformacioni efekti nastave fizičkog vaspitanja sa homogenizovanim odeljenjima na neke motoričke sposobnosti učenika. u: FIC Komunikacije (IV), Niš: Fakultet fizičke kulture
Petković, M.M. (1985) Poseban program atletike u funkciji rešavanja zadataka fizičkog vaspitanja kod učenika uzrasta 15-16 godina. Beograd: Fakultet fizičkog vaspitanja, magistarski rad
Pokrajac, B., Matić, M. (1982) Apriorni vrednosni model i ambivalentnost u stavu prema fizičkom vaspitanju kod učenika VII razreda osnovne škole. Fizička kultura, br. 1, str. 15-21
Radovanović, Đ., Arunović, D., Madić, B., Višnjić, D. (1993) Stavovi učenika srednjih škola u Srbiji prema osobinama nastavnika fizičkog vaspitanja. Fizička kultura, vol. 47, br. 1-2, str. 10-13
Simić, M. (1981) Uticaj posebno programirane nastave rukometa na neke dimenzije psihosomatskog statusa učenika Osnovne škole 'Popinski borci' u Vrnjačkoj Banji. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu, magistarski rad
Stanojević, I. (1965) Mogućnosti za poboljšanje kvaliteta i intenziteta nastavnog rada. u: Putevi savremenog fizičkog vaspitanja u školi, Beograd: JZFK Partizan
Stojanović, M. (1977) Biologija razvoja čoveka sa osnovama sportske medicine. Beograd: Fakultet fizičke kulture / FFK, skripta
Todoroski, D. (1993) Doprinos dve različite varijante druge faze časa fizičkom vaspitanju učenika u osnovnoj školi. Beograd: Fakultet fizičke kulture, magistarska teza
Višnjić, D. (1980) Planiranje časa fizičkog vaspitanja. Fizička kultura, Beograd, 2
Zdanski, I. (1986) Intenzifikacija časa fizičkog vaspitanja. Beograd: Partizan
Zrnzarević, N. (2003) Efikasnost ostvarivanja programskih sadržaja u nastavi fizičkog vaspitanja u nižim razredima osnovne škole. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, magistarski rad
Živanović, Ž., Galić, M.B., Milosavljević, V. (1984) Stavovi i interesovanja učenika usmerenog obrazovanja prema fizičkom vaspitanju i rekreaciji. Fizička kultura, br. 1, str. 48-52