Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 3 od 3  
Back povratak na rezultate
Nastava i vaspitanje
2008, vol. 57, br. 1, str. 43-54
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 02/06/2008
Obrazovanje u redovnim školama i školama za decu ometenu u razvoju - zajedno ili paralelno
Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Sažetak

Poslednjih godina ne samo na našim prostorima, već u gotovo čitavom svetu, kao krajnji oblik integracije razvija se pokret inkluzije. Inkluzija podrazumeva šire uključivanje dece ometene u razvoju u redovan sistem vaspitanja i obrazovanja, a iz obrazovnog sistema u sve segmente društvenog života i rada. U našoj zemlji redovni obrazovni sistem i sistem školovanja dece ometene u razvoju godinama funkcionišu odvojeno i bez ikakvih dodirnih tačaka. Rezultati istraživanja ukazuju na potrebu približavanja ovih sistema, pre svega u cilju obezbeđivanja neophodne podrške deci ometenoj u razvoju koja su uključena u redovne škole, ali i na potrebu adekvatnog informisanja nastavnika redovnih škola, učenika, roditelja i šire javnosti o specifičnim potrebama dece ometene u razvoju, njihovim sposobnostima i mogućnostima. Smatramo da bi se na ovaj način stvorila što povoljnija klima za šire uključivanje ove dece u sistem redovnog vaspitanja i obrazovanja.

Ključne reči

deca ometena u razvoju; redovne škole; škole za decu ometenu u razvoju; obrazovanje

Reference

*** (2003) Special needs education in candidate coutries. European Agency for Development in Special Needs Education, www.european-agency.org
Arsenović, M., Eškirović, B., Jablan.B. (2005) Mišljenje nastavnika specijalnih škola o svom položaju i promenama u školi. u: Golubović S., i dr. [ur.] Smetnje u poremećaji kod dece ometene u razvoju, Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
Bach, H. (2005) Osnove posebne pedagogije. Zagreb: Educa
Beck, C. (1990) Better schools: A values perspective. Bristol: The Palmer Press
Booth, T. (2000) Progress in inclusive education. u: Meeting Special and Diverse Educational Needs: Making Inclusive Education a Reality, Helsinki: Ministry for Foreign Affairs of Filand - Department for International Development Cooperation and Niilo Mäki Institute, 17-31
Bratković, D., Teodorović, B. (2002) Inkluzivna edukacija. u: Okrugli sto 'Vaspitanje, obrazovanje u rehabilitacija djece u mladeži s posebnim potrebama', Zagreb, Zbornik radova, 13-22
Čolin, T. (2005) Obrazovanje netipične dece u tipičnom okruženju - američko iskustvo. Korak ka, bilten za ljude bez predrasuda, br. 3. str. 20
Došen, Lj., Gačić-Bradić, D. (2005) Vrtić po meri deteta - priručnik za primenu inkluzivnog modela rada u predškolskim ustanovama. Beograd: Save the Children
Jablan, B., Hanak, N. (2007) Servisna funkcija specijalne škole u redovnom sistemu obrazovanja dece oštećenog vida. u: Zbornik radova sa Naučnog međunarodnog skupa: Neke tendencije u specijalnoj edukaciji u rehabilitaciji, Zlatibor, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, 773-789
Jablan, B., Hanak, N. (2005) Iskustvo kao faktor promene stavova dece sa vidom prema slepoj deci - prilog ideji inkluzivnog obrazovanja. Istraživanja u defektologiji, br. 7, str. 15-28
Kovačević, J., Radovanović, I. (2006) Učenik oštećenog sluha u redovnoj školi. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, br. 4, 56-67
Kovačević, J., Andrejević, D., Mešalić, Š. (2004) Deca sa posebnim potrebama i neke predpostavke za inkluziju. Defektologija, Tuzla, br 11., str. 165-171
Kovačević, J., Radovanović, I. (2005) Pripremljenost redovnih škola za inkluzivno obrazovanje. u: Međunarodni naučni skup 'Specijalna edukacija i rehabilitacija - koraci i iskoraci' - Zbornik rezimea, Beograd: Defektološki fakultet, str. 23-24
Kovačević, J. (2007) Inkluzija kao osnova reforme obrazovanja dece oštećenog sluha. u: Nove tendencije u specijalnoj edukaciji u rehabilitaciji, Zlatibor, Zbornik radova, Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, str. 529-542
Kovačević, J., Radovanović, I. (2006) Pripremljenost nastavnika redovnih škola za inkluzivno obrazovanje. Beogradska defektološka škola, br. 2, str. 195-212
Kovačević, V., Stančić, V., Mejovšek, M. (1988) Osnove teorije defektologije. Zagreb: Fakultet za defektologiju
Vilotijević, M.V. (1999) Didaktičke teorije i teorije učenja. Beograd: Naučna knjiga
Vuković, D., Hanak, N., Todorović, T. (2003) Drugačiji među vršnjacima?! - stavovi vaspitača i učitelja u Pančevu prema uključivanju dece sa smetnjama u razvoju u redovne grupe vrtića i škola. Pančevo: Veliki Mali