Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 7 od 12  
Back povratak na rezultate
Norma
2003, vol. 9, br. 2-3, str. 145-160
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 02/06/2007
Razvijanje kreativnosti učenika u početnoj nastavi matematike
Univerzitet u Novom Sadu, Učiteljski fakultet, Sombor

Sažetak

Rad se bavi definisanjem, ispitivanjem i metodikom razvijanja kreativnosti u početnoj nastavi matematike. Kreativnost je najviši nivo sticanja znanja, a razvijanje kreativnosti i stvaralaštva učenika su najviši dometi savremene škole. Dok u nastavi nekih predmeta, kao na primer u nastavi maternjeg jezika, književnosti ili umetničkih predmeta, prirodno se uvažavaju posebne sposobnosti učenika, pa njihove aktivnosti u nastavi adekvatno reflektuju te razlike (lični ton odgovora, pismenih, ili grafičko-ilustrativnih radova i sl.), u nastavi matematike dominira uniformnost, algoritamski način rešavanja zadataka. Racionalnost u nastavi matematike reflektuje se u sposobnostima izvršavanja matematičkih i logičkih operacija, u razvijanju specijalnih matematičkih sposobnosti i konvergentnom načinu mišljenja, usmeravanjem intelektualnih snaga učenika na najracionalnije rešenje, kreativni i stvaralački pristup matematici se zasniva na: fluentnosti ideja, fleksibilnosti mišljenja, osetljivosti za problem, redefinisanju, samostalnosti u rešavanju problema, dakle na divergentnom mišljenju. Kreativni pristup nastavi matematike podrazumeva primenu posebnog metodičkog sistema, koji implicira redefiniciju cilja i zadataka nastave, metode i oblike rada, pa i vrednovanja rada i rezultata rada učenika. Eksperimentalno proveravanje i potvrđivanje efekata definisanog metodičkog sistema, koji je orijentisan prema razvijanju kreativnosti učenika u početnoj nastavi matematike predstavlja poseban aspekat ovog rada.

Ključne reči

Reference

Bakovljev, M. (1982) Misaona aktivizacija učenika u nastavi. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Barkoczi, I., Klein, S. (1968) Gondolatok az alkotóképességről és vizsgálatának egyes problémáiról. Magyar Pszichológiai Szemle
Čepinac, H. (1958) Metoda aktivnosti u nastavi matematike. Savremena škola, Beograd, 7-8, 522-531
Dejić, M. (1977) Razvijanje interesa za matematiku. Pedagoška stvarnost, br.Z-4
Ivić, I.D., Cvijović, B., Dimčović, N.A. (1972) Razvoj operacionalnog mišljenja i učenje početne matematike. Pedagogija, br. 2, 219-244
Krkljuš, S. (1977) Učenje u nastavi otkrivanjem. Novi Sad: Radnički univerzitet Radivoj Ćirpanov
Kurti, J. (1987) Kreativitásfejlesztés kisiskoláskorban. Budapest: Tankönyvkiadó
Kvaščev, R. (1970) Teorijski sistemi vežbanja stvaralaštva. Pedagogija, 4, 670
Kvaščev, R. (1974) Razvijanje kreativnog ponašanja ličnosti. Sarajevo: IP Svjetlost - OOUR Zavod za udžbenike
Kvaščev, R. (1977) Kako razviti stvaralačke sposobnosti - proces stvaranja i pronalaženja - vežbe i rešenja. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod
Kvaščev, R. (1975) Psihologija stvaralaštva. Beograd: Izdavačko informativni centar studenata
Kvaščev, R. (1971) Razvijanje stvaralačkih sposobnosti kod učenika. Beograd, itd: Prosveta
Landau, E. (1976) A kreativitás pszichológiája. Budapest: Tankönyvkiadó
Lipovac, M. (1992) Obrazovanje i inventivno-inoventna kreativnost. Zrenjanin: Tehnički fakultet 'Mihajlo Pupin'
Miel, A. (1968) Kreativnost u nastavi. Sarajevo: Svjetlost
Ničković, R. (1970) Učenje putem rešavanja problema u nastavi. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika
Noelting, G. (1967) Neki vidovi geneze matematičkog rasuđivanja u deteta. Pedagogija, 1,62-68
Penavin, V. (1972) Aktuelni pravci razvijanja metodike matematike. Pedagoška stvarnost, 2, 95-104
Radonjić, S. (1959) O stvaralačkom mišljenju. Psihološki bilten, Beograd, 2, 99-134
Skatkin, L. (1972) Usavršavanje metodike nastave matematike u I-IV razredu osnovne škole. Iskustvo, Sarajevo, 9-10, 37-51
Skemp, R.R. (1971) The psychology of learning mathematics. H. Watson
Smolec, I. (1964) Kako da učim matematiku. Zagreb: Školska knjiga
Stevanović, B. (1961) Stvaralačko mišljenje. Beograd: Rad
Španović, S. (2000) Vežbanje kao individualizovana aktivnost u sistemu problemske nastave. Sombor: Učiteljski fakultet
Vernon, P.E. (1966) Kreativnost i inteligencija. Naša Škola, Sarajevo, 7-8, 442-448
Vigotskij, L. (1971) A magasabb pszichikus funkciók fejlődése. Budapest: Gondolat
Vušović, Lj. (1967) Razvijanje interesa i stvaralačkog rada u matematici. Zagreb: Školska knjiga