Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 6 od 11  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad
2009, vol. 43, br. 3, str. 375-390
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 05/03/2010
Mere bezbednosti obaveznog lečenja narkomana i obaveznog lečenja alkoholičara u sudskoj praksi
Džavni univerzitet u Novom Pazaru, Departman za pravne nauke

Sažetak

U ovom radu kritički je analizirana sudska praksa povodom izricanja mera bezbednosti obaveznog lečenja narkomana iz čl. 83 i obaveznog lečenja alkoholičara iz čl. 84 Krivičnog zakonika. Za te potrebe rad je podeljen u tri dela. U prvom delu rada je ukazano na koncepciju mera bezbednosti koje se odnose na lečenje zavisnika prema našoj prijašnjoj zakonskoj regulativi zatim na koncepciju predmetnih mera bezbednosti prema važećem Krivičnom zakoniku, kao i na njihovu svrhu u smislu odredbe čl. 78 Krivičnog zakonika. Drugi deo rada zauzima centralno mesto. U njemu su razmotrena praktična iskustva u vezi sa svim bitnim pitanjima koja se odnose na izricanje ovih mera bezbednosti, kao što su uslovi za njihovu primenu (zavisnost, veza između krivičnog dela i zavisnosti, ozbiljna opasnost daljeg vršenja krivičnih dela), zatim njihovo trajanje, suplementarni karakter i određivanje modaliteta izvršenja (na slobodi odnosno u zavodu za izvršenje kazne ili odgovarajućoj zdravstvenoj odnosno drugoj specijalizovanoj ustanovi). U trećem delu rada autor iznosi svoj zaključak o postupanju sudova povodom izricanja mera bezbednosti obaveznog lečenja narkomana i obaveznog lečenja alkoholičara.

Ključne reči

mera bezbednosti obaveznog lečenja narkomana; mera bezbednosti obaveznog lečenja alkoholičara; sudska praksa

Reference

*** (2005-2009) Krivični zakonik Republike Srbije. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 85/05, 88/05, 107/05 i 72/09
*** (2006) Krivični zakonik, sa obrazloženjem za donošenje Krivičnog zakonika - Sporedno krivično zakonodavstvo. Beograd: Pravno istraživački centar
Božilović, G. (2006) Mera bezbednosti - obavezno lečenje alkoholičara i narkomana. u: Materijali sa stručnog seminara iz krivičnog i građanskog prava, 26-27 maj, Kragujevac, Projuris, str. 60
Drakić, D. (2007) 'Društvena opasnost' učinioca i krivično pravo. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 41, br. 3, str. 307-324
Drakić, D. (2008) Mere bezbednosti obaveznog lečenja narkomana i alkoholičara prema novom Krivičnom zakoniku Srbije. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 42, br. 1-2, str. 613-626
Drakić, D. (2005) Svrha mera bezbednosti kao krivičnih sankcija - svrha mera bezbednosti prema Osnovnom krivičnom zakonu. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 39, br. 3, str. 121-128
Jekić, Z., Danić, R. (2005) Krivično procesno pravo. Beograd
Kapamadžija, B. (1989) Forenzička psihijatrija. Novi Sad: Dnevnik
Lackner, K., Kuhl, K. (2001) Strafgesetzbuch - mit Erlauterungen. Munchen: Verlag C. H. Beck
Loga, S. (1999) Sudska psihopatologija. Sarajevo: Fakultet kriminalističkih nauka
Perić, O. (2005) Komentar Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica. Beograd
Petrović, S.P. (1983) Droga i ljudsko ponašanje. Beograd: Partenon
Radovanović, M. (1976) Krivično pravo SFRJ - opšti deo. Beograd: Savremena administracija
Srzentić, N., Stajić, A., Lazarević, L.V. (1979) Krivično pravo - opšti deo. Beograd: Savremena administracija
Stanojlović, D. (1993) Forenzički značaj procene ličnosti alkoholičara u određivanju mera obaveznog lečenja. Glasnik Advokatske komore Vojvodine, br. 9-10, str. 40-41
Stojanović, Z.P. (2003) Krivično pravo - opšti deo. Beograd: Pravni fakultet
Stojanović, Z.P. (2006) Komentar Krivičnog zakonika. Beograd: Službeni glasnik
Streng, F. (2002) Strafrechtliche Sanktionen - Die Strafzumessung und ihre Grundlagen
Vuković, Š., Nedić, D. (2002) Priručnik za praktičnu primenu Zakonika o krivičnom postupku. Beograd: Savremena administracija