Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:28
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10
članak: 3 od 5  
Back povratak na rezultate
Sociološki pregled
2012, vol. 46, br. 3, str. 417-440
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 22/03/2013
doi: 10.5937/socpreg1203417L
Porodica i delinkvencija - analiza udžbeničke građe o uticaju porodice na maloljetničko prestupništvo
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

Sažetak

U ovom tekstu se bavimo analizom tipologija o uzrocima kriminaliteta, sa posebnim osvrtom na mjesto koje zauzima porodica u etiologiji maloljetničke delinkvencije. Namjera nam je bila da pomoću tzv. mješovite analize sadržaja udžbenika iz kriminologije utvrdimo teme o uzorcima kriminaliteta, a potom i tipične porodične odlike koje maloljetnike guraju u delinkvenciju. S druge strane, kao posebno važna, nametnula se potreba da u longitudinalnoj perspektivi razmotrimo uticaj ideja jednih autora udžbenika na njihove sljedbenike. Analizom smo obuhvatili 22 udžbenika objavljena u periodu od 1945-2010. na prostoru bivše SFRJ i republika nastalih njenim raspadom. Analiza je pokazala da se u znatnom broju udžbenika pronalazi istovjetna šema etioloških faktora, u čemu se može vidjeti posredan međuuticaj autora, kao i da se porodici, kada je riječ o uzrocima maloljetničke delinkvencije, pridaje posebno mjesto. Porodica delinkvenata k tome, nezavisno od naziva pod kojima je prepoznata, gotovo bez izuzetka nosi društveno neprihvatljiva 'degradirana' obilježja. Ovi nalazi otvaraju čitav niz pitanja, koja su vezana kako za neke aspekte naučne fundiranosti postojećih tipologija (npr. objektivnosti i provjerljivosti), tako i za implikacije koje prezentovana 'naučna slika' ima na praktični angažman stručnjaka u čijoj su profesiji saznanja iz kriminologije neophodna.

Ključne reči

Reference

Agnew, R. (2005) Why Criminals Offend? A General Theory of Crime and Delinquency. Los Angeles: Roxbory Publishing Company
Arnaudovski, Lj. (2007) Kriminologija. Skopje
Bartol, C., Barol, A. (2005) Criminal behavior: A psychosocial approach. Upper Saddle River: Pearson Education Inc
Bošković, M. (1995) Kriminologija i socijalna patologija. Novi Sad: Matica srpska
Branković, S. (2008) Metod analize sadržaja. Srpska politička misao, br. 1-2, str. 53-69
Cassel, E., Bernstein, A.D. (2007) Criminal behavior. Mahwah - New Jersey - London: Lawrence Erlabum Associates Inc
Čubinski, M.P. (1937) Kriminalna politika - pojam, sadržaj i odnos prema nauci krivičnog prava. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona
Davidović, D. (1973) Kriminologija - skripta. Beograd: Viša škola unutrašnjih poslova
Derenčinović, D., Getoš, A.M. (2008) Uvod u kriminologiju. Zagreb: Pravi fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Dugale, R. (1877) The jukes: A study in crime. New York: Pauperism and Heredity
Eliot, M.A. (1962) Zločin u savremenum društvu. Sarajevo: Veselin Masleša
Finley, L.L. (2007) Encyclopedia of juvenile violence. Westport, Conn: Greenwood Press
fon Hentig, H. (1959) Zločin, uzroci i uslovi. Sarajevo: Veselin Masleša
Glueck, S.H., Glueck, E.T. (1962) Family environment and delinquency. London
Haralambos, M., Held, R. (1989) Uvod u sociologiju. Zagreb: Globus
Horvatić, Ž. (1981) Elementarna kriminologija - osnove učenja o pojavnim oblicima i uzrocima kažnjivih ponašanja. Rijeka: Liburnija
Ignjatović, D. (1992) Kriminologija. Beograd: Nomos
Ignjatović, D. (1992) Kriminologija. Beograd: Nomos
Ignjatović, Đ. (2010) Teorije u kriminologiji. Beograd: Dosije
Janković, I., Pešić, V.D. (1988) Društvene devijacije - kritika socijalne patologije. Beograd: Naučna knjiga
Jašović, Ž.B. (1978) Kriminologija maloletničke delinkvencije. Beograd: Naučna knjiga
Jelić, I.M. (1934) Zaštita otpuštenih osuđenika i maloletnika. Beograd: Društvo za zaštitu oslobođenih osuđenika i maloletnika, posebna izdanja
Kaljević, M. (1972) Neke mogućnosti primene analize sadržaja. Sociologija, vol. XIV, br. 2, str. 215-229
Konstantinović-Vilić, S.D., Nikolić-Ristanović, V.Ž. (1992) Osnovi kriminologije. Niš: Sirius
Konstantinović-Vilić, S., Nikolić-Ristanović, V. (2003) Kriminologija. Niš: Centar za publikacije Pravnog fakulteta
Kupčević-Mlađenović, R. (1982) Kriminologija. Sarajevo: Svijetlost
Ljubičić, M. (2011) Porodica i delinkvencija. Beograd: Čigoja
Maklecov, A. (1947) Uvod v kriminologijo s posebnim ozirom na kriminolno politiko. Ljubljana
Marković, I. (2007) Osnovi kriminologije. Banja Luka: Pravni fakultet
Milić, A. (2001) Sociologije porodice - kritika i izazovi. Beograd: Čigoja
Milić, V. (1978) Sociološki metod. Beograd: Nolit
Milutinović, M. (1969) Kriminologija. Beograd: Prosveta
Mladenović, M.V. (1968) Sociologija porodice. Beograd: Prosveta
Mladenović, M.V. (1973) Uvod u sociologiju porodice. Beograd: Savremena administracija
Nikolić, Z. (2000) Kriminologija sa socijalnom patologijom. Beograd: Narodna knjiga
Perović, K. (1993) Kriminologija. Nikšić, itd: Univerzitetska riječ
Pešić, V. (1981) Kriminologija. Titograd: Pobjeda
Petrović, B., Meško, G. (2004) Kriminologija. Sarajevo: Pravni fakultet
Singer, M., Kovčo, V.I., Mraović, C.I. (2002) Kriminologija. Zagreb: Globus
Stojak, R. (1990) Metoda analize sadržaja. Sarajevo: Institut za proučavanje nacionalnih odnosa
Sutherland, H.E. (1959) The professional thief: By professional thief. Chicago: University of Chicago
Šeparović, Z. (1987) Kriminologija i socijalna patologija. Zagreb: Narodne novine
Tahović, J. (1946) Kriminologija. Beograd: Pravni fakultet - Odbor za objavljivanje predavanja
Todorović, A. (1971) Uslovi i uzroci maloletničkog prestupništva u urbanim i ruralnim sredinama. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja / IKSI
Tomanović, S., ur. (2004) Sociologija detinjstva: sociološka hrestomatija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Vesnić, M.R. (1890) Krivična odgovornost u svetlosti današnje nauke. Beograd: Kraljevsko-srpska državna štamparija
Vodopivec, K., Kobal, M., Bavcon, L., Skalar, V. (1966) Kriminologija. Zagreb: Narodne novine