Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 4 od 5  
Back povratak na rezultate
Crimen (Beograd)
2012, vol. 3, br. 1, str. 39-52
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 05/09/2012
Sudska psihologija kao nastavna i naučna disciplina
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

e-adresa: ndelic@ius.bg.ac.rs

Sažetak

Autor u radu nastoji da definiše sudsku psihologiju u širem smislu kao nastavnu i naučnu disciplinu. U datom kontekstu, posebna pažnja je posvećena određivanju predmeta i zadataka sudske psihologije kao samostalne naučne discipline kao i utvrđivanju njenog sistema. Nakon toga, ukratko je prikazan istorijski razvoj sudske psihologije i njenih pojedinih naučnih oblasti. Takođe, autor je u radu obradio i pitanje naučnih metoda koji se koriste u sudskoj psihologiji. Sumarno je prikazan i odnos sudske psihologije sa opštom psihologijom kao i sa pojedinim pravnim granama i vanpravnim naučnim disciplinama. Na kraju rada dati su odgovarajući zaključci.

Ključne reči

psihologija; sudska psihologija

Reference

Abrahamsen, D. (1960) The psychology of crime. New York, itd: Wiley
Aćimović, M. (1983) Sudska psihologija. Beograd: Savremena administracija
Aćimović, M.M. (1987) Psihologija zločina i suđenja (sudska psihologija). Beograd: Savremena administracija
Aćimović, M.M. (1979) Uvod u psihologiju krivičnog postupka. Beograd: Savremena administracija
Aćimović, M.M. (1972) Osnovi sudske psihologije. Beograd: Savremena administracija
Aleksić, Ž. (1988) Uticaj objektivnih faktora opažanja na rekognitivnu sposobnost svedoka. Bezbednost, Beograd, broj 10
Aleksić, Ž., Škulić, M., Žarković, M. (2004) Leksikon kriminalistike. Beograd: Ž. Aleksić
Andrews, T.G. (1948) Methods of psychology. New York: John Wiley and Sons
Buckhaut, R. (1980) Eyewitness identification and psychology in the courtroom. u: The role of the forencis psychologist, Illionis
Centar, D. (2010) Forensic psychology. Oksford
Cliford, B. (1979) Eyewitness Testimony: The bridging of a credibility gap. u: Psychology, law and legal processes, London
Crington, D.A., Towl, G.J. (2009) Psychology in prisons. Oksford
Delić, N. (2007) Neki problemi u vezi utvrđivanja neuračunljivosti i bitno smanjene uračunljivosti. u: Stanje kriminaliteta u Srbiji i pravna sredstva reagovanja, Beograd, prvi deo
Delić, N. (2008) Psihologija iskaza pojedinih učesnika u krivičnom postupku. Beograd
Delić, N. (2009) Nova rešenja opštih instituta u krivičnom zakoniku Srbije. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta
Delić, N. (2008) Svest o protivpravnosti kao konstitutivni element krivice. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 56, br. 2, str. 161-179
Delić, N. (2008) Pobude učinioca kao kvalifikatorne okolnosti kod krivičnog dela teškog ubistva. Pravni život, vol. 57, br. 9, str. 139-162
Desimirović, V. (1997) Medicinska psihologija - sa osnovama psihopatologije. Beograd: Nauka
Drakić, D., Lukić, T. (2011) Krivično pravo i sposobnost čovekovog samoodređenja. Crimen, vol. 2, br. 1, str. 88-98
Feldman, P. (1993) The psychology of crime. New York
Greg, W.H. (1987) Introduction to human memory. London
Gudjonsson, G. (1990) The psychology of interrogations, confessions and testimony. London: John wiley & Sons
Hollin, C.R. (1989) Psychology and crime: An introduction to criminological psychology. London-New York, itd: Routledge
Howitt, D. (2009) Introduction to forensic & criminal psychology. Harlow
Huss, M.T. (2009) Forensic psychology: Research, clinical practice and applications. Chichester
Ignjatović, Đ. (2011) Kriminologija. Beograd
Ignjatović, Đ., Simeunović-Patić, B. (2011) Viktimologija. Beograd: Pravni fakultet
Ignjatović, Đ. (2009) Metodologija istraživanja kriminaliteta - sa metodikom izrade naučnog rada. Beograd: Pravni fakultet
Jakulić, S. (1999) Forenzička psihijatrija - Autorizovana predavanja za studente Pravnog Fakulteta Univerziteta u Beogradu. Beograd
Jekić, Z. (2003) Krivično procesno pravo. Beograd
Jevtić, D. (1960) Sudska psihopatologija. Beograd - Zagreb
Kokolj, M. (1981) Actiones liberae in causa - krivična odgovornost privremeno neuračunljivih lica. Mostar: Prva književna komuna
Korać, Ž.V. (1985) Razvoj psihologije opažanja - traganje za subjektom opažanja. Beograd: Nolit
Kostić, I. (2000) Kriminalistička psihologija. Beograd
Kostić, M. (2002) Forenzička psihologija - teorija i praksa. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Kozarić-Kovačić, D., Grubišić-Ilić, I., Grozdanić, V. (2005) Forenzička psihijatrija. Zagreb
Loftus, E. (1979) Eyewitness testimony. London
Lukić, R.D. (1995) Osnovi sociologije. Beograd: Univerzitet u Beogradu
Milovanović, R.V. (1988) Policijska psihologija. Beograd: Policijska akademija
Putnik, D. (1962) Sudska psihologija. Beograd: Uredništvo časopisa 'Narodna milicija'
Radonjić, S. (1999) Uvod u psihologiju - struktura psihologije kao nauke. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Radulović, L. (2010) Maloletničko krivično pravo Engleske i Velsa - između 'etosa brige i zaštite' i 'etosa odgovornosti i kažnjavanja'. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 58, br. 1, str. 195-210
Roksin, K. (2010) O eventualnom umišljaju. Crimen, 1(1): 5-17
Roso, Z. (1995) Informativni razgovor i intervju. Zagreb: Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske
Rot, N. (2000) Opšta psihologija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Sheldon, W.H. (1942) The varieties of temperament: A psychology of constitutional differences. New Work
Simonović, B.R. (1997) Pribavljanje i ocena iskaza pred policijom i na sudu. Kragujevac: Pravni fakultet
Stone, M. (1995) Cross - examination in criminal trials. London
Šeparović, Z. (1987) Kriminologija i socijalna patologija. Zagreb: Pravni fakultet
Šeparović, Z. (1985) Granice rizika - etičkopravni pristupi medicini. Zagreb-Čakovec
Šeparović, Z. (1985) Viktimologija - studije o žrtvama. Zagreb
Škulić, M. (2011) Maloletničko krivično pravo. Beograd: Pravni fakultet
Vodinelić, V. (1970) Intuicija i krivični postupak. Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, br. 4
Vodinelić, V. (1969-1970) Saslušavanje djece i mladeži. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, str. 105
Vodinelić, V. (1985) Krivično pravo, kriminalistika i san. Naša zakonitost, Zagreb, br. 2
Vodinelić, V. (1962) Laž okrivljenog kao dokaz u krivičnom postupku. Pravni život, br. 3, str. 3
Vodinelić, V.V. (1991) Procesualni i kriminalistički problemi sa sudovima i zaključcima sadržanim u iskazu svedoka. Arhiv za pravne i društvene nauke, vol. 77, br. 1, str. 55-86
Vuković, I. (2009) O pojmu nehata i njegovim pojavnim oblicima. u: Stanje kriminaliteta u Srbiji i pravna sredstva reagovanja, 244-256
Wall, P.M. (1965) Eyewitness identification in criminal cases. New York