Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 5 od 5  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu
2002, br. 42, str. 211-229
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 02/06/2007
Kriminogeni uticaj makro socijalnih faktora na delikte nasilja
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet

Sažetak

U radu su objašnjeni pristupi uzročnosti u kriminologiji sa stanovišta delovanja makro socijalnih faktora, kao što su: ekonomske prilike i odnosi, rat i procesi urbanizacije i industrijalizacije. Uočljiva je povezanost ekonomskog sistema i kriminaliteta, odnosno uslovljenost kriminaliteta delovanjem siromaštva i bogatstva na nasilje u porodici, kada se siromaštvo i nezaposlenost članova porodice često javljaju kao ambijentalni činioci domaćeg nasilja. Izraz "delinkventne generacije" koristi se za decu koja se rode tokom rata i za koju se smatra da postoji veća verovatnoća da će počiniti zločin nego drugi i da ova tendencija traje od perioda detinjstva do mlađeg odraslog doba. U procesima urbanizacije i industrijalizacije "urbano popuštanje" na raznim nivoima pojedinca i zajednice utiče na pojavu kriminaliteta nasilja zbog nerešenih socijalnih pitanja, slabljenja porodičnih veza, otežane adaptacije.

Ključne reči

Reference

Aćimović, M.M. (1980) Uvod u psihologiju krivičnog postupka. Beograd: Savremena administracija
Aeckerman, N.W. (1966) Psihodinamika porodičnog života - dijagnoza i lečenje porodičnih odnosa. Titograd: Grafički zavod
Burt, C.L. (1938) The young delinquent. London: University of London
Clinard, M.B. (1968) Sociology of deviant behavior. New York, itd: Holt, Reinehart and Winston
Cochrane, A. (1995) The problem of poverty. u: Social Problems and the Family, London: Newbury Park
Corn, R.R., Mccorkle, L.W. (1959) Criminology and penology. New York, itd: Holt, Reinehart and Winston
Ćirić, J.V. (1980) Osnove sociologije naselja i sociologija sela. Niš: Gradina
Darrow, C. (1979) Address to the prisoners in the Cook county jail: An introduction to the legal process. Boston, MA, itd: Houghton Mifflin
de Montenj, M. (1977) Ogledi. Beograd: Rad
Eliot, M.A. (1962) Zločin u savremenum društvu. Sarajevo: Veselin Masleša
Garofalo, R. (1968) Criminology. Montclair: Patterson Smith
Gassin, R. (1988) Criminologie. Paris: Dalloz
Hentig, H.fon (1959) Zločin - uzroci i uslovi. Sarajevo: Veselin Masleša
Hiley-Young, B., Blake, D.D., Abueg, F.R., Rozynko, V., Gusman, F.D. (1995) Warzone violence in Vietnam: An examination of premilitary, military, and postmilitary factors in PTSD in-patients. J Trauma Stress, 8(1): 125-41
Horvatić, Ž. (1981) Elementarna kriminologija - osnove učenja o pojavnim oblicima i uzrocima kažnjivih ponašanja. Rijeka: Liburnija
Howell, J.C., Krisberg, B., Jones, M. (1995) Trends in juvenile crime and youth violence. u: Howell James C., Krisberg Barry, Hawkins J. David, Wilson John J. [ur.] Serious, Violent and Chronic Juvenile Offenders, Thousand Oaks, CA-London, itd: Sage Publications, p. 8-9
Ignjatović, Đ.M. (1996) Kriminologija. Beograd: Nomos
Kecmanović, D. (1978) Socijalna psihijatrija sa psihijatrijskom sociologijom. Sarajevo: Svjetlost
Konstantinović-Vilić, S.D., Nikolić-Ristanović, V.Ž. (1998) Kriminologija. Niš: Studentski kulturni centar / SKC
Livingston, E. (1822) The complete works on criminal jurisprudence. Montclair, N.Y: Patterson Smith
Milutinović, M.M. (1988) Kriminologija. Beograd: Savremena administracija
Pešić, V. (1986) Kriminologija. u: Konstantinović-Vilić S. [ur.] Žene ubice, Niš: Gradina, str. 107
Quinney, R. (1970) The problem of crime. New York: Dodd, Mead and Co
Reckless, W. (1940) Criminal behavior. New York, itd: McGraw-Hill
Saraga, E. (1995) The abuse of children. u: Social Problems and the Family, London: Newbury Park
Shaw, C.R., Mckay, H.D. (1972) An ecological approach to juvenile delinquency. u: Dressler David [ur.] Readings in criminology and penology, New York, itd: Columbia University Press, p. 315
Šeparović, Z. (1987) Kriminologija i socijalna patologija. Beograd-Zagreb
Thomas, S.D. (1925) Social aspects of the business cycle. London-New York, itd: Routledge
Todorović, A. (1971) Uslovi i uzroci maloletničkog prestupništva u urbanim i ruralnim sredinama. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja / IKSI
Turati, F. (1883) Il dellito e la questione sociale. Milan, prema: R. Garofalo, Criminology, Patterson Smith, Montclair, 1968
Tzortizis, I. (1991) Radical criminology a critique: A critical analysis of the history and perspectives of radical criminology. Athens-Komotini: Ant. N. Sakkoulas Publishers
Wooton, B. (1959) Social science and social pathology. London, itd: Allen and Unwin, prema: M. Milutinović, Kriminologija, Savremena administracija, Beograd, 1988