Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5
članak: 1 od 3  
Back povratak na rezultate
Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu
2017, vol. 30, br. 4, str. 35-48
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 03/05/2018
doi: 10.5937/inovacije1704035B
Creative Commons License 4.0
Terminalne vrednosti - životni ciljevi - perspektiva studenata budućih učitelja i vaspitača
Univerzitet u Kragujevcu, Pedagoški fakultet, Užice

e-adresa: bojovic@ucfu.kg.ac.rs

Projekat

Nastava i učenje: problemi, ciljevi i perspektive (MPNTR - 179026)

Sažetak

U teorijskom delu rada se razmatra fenomen vrednosti i vrednosnih orijentacija, obrazlažu različite klasifikacije vrednosti i vrednosnih orijentacija mladih, sa akcentom na Rokičevoj listi vrednosti. Na slučajnom uzorku od dvesta pedeset i dva studenta Učiteljskog fakulteta u Užicu, koji, uglavnom, pohađaju studenti Zlatiborskog okruga, na kraju školske 2014/15. godine, sprovedena je delimično revidirana Rokičeva lista terminalnih vrednosti sa osnovnim ciljem da se utvrdi kako studenti Učiteljskog fakulteta procenjuju sopstvene aktuelne terminalne vrednosti - ciljeve, kao i da li su se ispoljile razlike među ispitivanim generacijama. Izračunavanjem aritmetičke sredine i standardne devijacije utvrđene su rang-pozicije vrednosti na manifestnom nivou. Dobijeni rezultati pokazuju da su studenti Učiteljskog fakulteta orijentisani ka sledećim životnim ciljevima: porodična sigurnost, sreća, sloboda, ali i da su identifikovane izvesne razlike u rangiranju ostalih terminalnih vrednosti. Rezultati istraživanja su značajni jer sugerišu potrebu za stalnim preispitivanjem strukture vrednosnog sklopa iz perspektive studenata koji su izloženi intenzivnim tehničko-tehnološkim, demografskim, globalizacijskim i drugim promenama. Identifikacija vrednosti i životnih stilova studenata ima pedagoški i opštedruštveni značaj i pruža značajna saznanja o ličnim profilima mladih koji se pripremaju za određeno zanimanje.

Ključne reči

vrednosti; vrednosne orijentacije; Rokičeva lista; terminalne vrednosti; životni ciljevi; student; inicijalno obrazovanje učitelja i vaspitača

Reference

Akers, M.D., Giacomino, D.E. (1999) Personal values of certified internal auditors. Internal Auditing, january/february), 19-27
Alargić, D. (2012) Karakteristike pojedinca kao činioci sistema vrednosti pripadnika Vojske Srbije. Beograd, (doktorska disertacija), Posećeno 10. 10. 2014. godine na: https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:6063/bdef:Content/get
Alas, R., Edwards, V. (2013) Work-related values: A comparison of Estonia and Finland. Journal of Business Economics and Management, 6 (4), 207-217
Allport, G.W., i dr. (1960) A study of values. Boston: Houghton Mifllin
Arnett, J.J. (2002) The psychology of globalization. American Psychologist, 57(10): 774-783
Berry, J.W. (1993) Ethnic identity in plural societies. u: Bernal M.E., Knight G.P. [ur.] Ethnic identity: Formation and transmission among Hispanics and other minorities, Albany: State University of New York Press, 271-296
Berry, J.W. (1998) Acculturative stress. u: Organista P.B., Chun K.M.Marın G. [ur.] Readings in ethnic psychology, New York: Routledge, 117-122
Berry, J.W. (1997) Immigration, Acculturation, and Adaptation. Applied Psychology, 46(1): 5-34
Bruno, L.F.C., Lay, E.G.E. (2008) Personal values and leadership effectiveness. Journal of Business Research, 61(6): 678-683
Budimir-Ninković, G. (2004) Vrednosne orijentacije mladih i odraslih. Jagodina: Učiteljski fakultet
Bukvić, D. (1984) Vrednosne orijentacije naših studenata - analiza istraživanja u obrazovanju. Užice: Pedagoška akademija, Zbornik br. (7-14)
Connor, P.E., Becker, B.W. (2003) Personal Value Systems and Decision-Making Styles of Public Managers. Public Personnel Management, 32(1): 155-180
Fagenson, E.A. (1993) Personal value systems of men and women entrepreneurs versus managers. Journal of Business Venturing, 8(5): 409-430
Franc, R., Sučić, I., Šakić, V. (2008) Vrijednosti kao rizični i zaštitni čimbenici socijalizacije mladih. Diacovensia, 6 (1), 135-146
Furlong, A., Cartmel, F. (1997) Young people and social change: Individualization and risk in late modernity. Buckingham: Open University press
Giacomino, D.E., Brown, J., Akers, M.D. (2011) Generational Differences Of Personal Values Of Business Students. American Journal of Business Education (AJBE), 4(9): 19
Havelka, N. (1995) Vrednosne orijentacije učenika i njihova očekivanja od budućeg zanimanja. Psihološka istraživanja, 47 (7), 89-125
Havelka, N. (1975) Istraživanje vrednosti kod nas. Psihologija, 8 (3-4), 139-149
Havelka, N. (2000) Učenik-nastavnik u obrazovnom procesu. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Havelka, N.N. (1990) Efekti osnovnog školovanja. Beograd: Filozofski fakultet - Institut za psihologiju
Janjetović, D.D. (1997) Preferencije životnih stilova adolescenata i njihovo opažanje životnog stila roditelja. Sociološki pregled, vol. 31, br. 1, str. 55-71
Joksimović, S., Maksić, S. (2006) Vrednosne orijentacije adolescenata - usmerenost prema sopstvenoj dobrobiti i dobrobiti drugih. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, vol. 38, br. 2, str. 415-429
Joksimović, S.D. (1992) Odnos učenika prema pojedinim načinima života kao pokazatelj njihovih vrednosti orijentacija. Psihologija, vol. 25, br. 1-2, str. 7-23
Joksimović, S.D. (2001) Struktura i korelati vrednosnih orijentacija srednjoškolskih učenika. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, br. 33, str. 201-214
Kehily, M.J. (2007) Understanding youth: Perspectives and practices. London: Sage Publications
Kluckhohn, C. (1962) Values and value orientations in the theory of action: An exploration in definition and classification. u: Parsons T., Shils E.A. [ur.] Toward a General Theeory of Action, New York: Harper and Row, 388-433
Kuzmanović, B. (1995) Društvene promene i promene vrednosnih orijentacija učenika. Psihološka istraživanja, 47 (7), 17-49
Kuzmanović, B.R. (1995) Preferencije društvenih ciljeva. Psihološka istraživanja, 7, 49-69
Lazarević, D., Sinđelić, M. (1985) Vrednosne orijentacije studenata budućih vaspitača u predškolskim ustanovama. Predškolsko dete, 3, 111-118
Lazarević, D.A., Janjetović, D.D. (2003) Vrednosne orijentacije studenata budućih vaspitača: stabilnost ili promena. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, br. 35, str. 289-307
Lindh, K., Korhonen, V. (2010) Youth values and value changes from cultural and transnational perspectives. u: Korhonen V. [ur.] Cross-cultural Lifelong Learning, Tampere: Tampere University Press, 135-166
Matejević, M. (2008) Vrednosne orijentacije nastavnika. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 21, br. 2, str. 29-38
Mayton, D.M., Ball-Rokeach, S.J., Loges, W.E. (1994) Human Values and Social Issues: An Introduction. Journal of Social Issues, 50(4): 1-8
Miliša, Z., Bagarić, M. (2012) Stilovi ponašanja i vrijednosne orijentacije. Medianali, 6 (12), 68-104
Miliša, Z., i dr. (2015) Kriza vrijednosti kao kriza odgoja. Mostariensia, 19 (2), 7-20
Mladenović, U.V., Knebl, J. (2000) Vrednosne orijentacije i preferencije životnih stilova adolescenata. Psihologija, vol. 33, br. 3-4, str. 435-454
Nikolić, R., Radović, V.Ž. (2012) Preferencije vrednosti darovitih učenika. u: Darovitost i moralnost, Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Mihail Palov, 609-626
Pantić, D. (1990) Promene vrednosnih orijentacija mladih u Srbiji. Beograd: Institut društvenih nauka
Passakos, C. (1996) Stability or change in personal valus?. u: 8th European Conference on Personality, Ghent Belgium
Petrović, J., Zotović, M. (2012) Adolescenti u Srbiji - u traganju za novim vrednostima. Teme, vol. 36, br. 1, str. 47-66
Petrović-Bjekić, D. (1995) Životni stilovi nastavnika. Psihologija, vol. 28, br. 1-2, str. 133-150
Popadić, D. (1995) Uzrasne i generacijske razlike u preferenciji životnih stilova. Psihološka istraživanja, (7): 71-88
Rejk, B., Edkok, K. (1978) Vrednosti, stavovi i promena ponašanja. Beograd: Nolit
Robbins, S.P. (2003) Organizational behavior. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Roche, J., Tucker, S., Flynn, R., Thomson, R. (1997) Youth in society: Contemporary theory, policy and practice. New York-London: Sage Publications Ltd
Rokeach, M. (1974) Change and Stability in American Value Systems, 1968-1971. Public Opinion Quarterly, 38(2): 222
Schwartz, S.H. (1992) Universals in the content and structure of values: Theoretical advances and empirical tests in 20 countries. u: Zanna M.P. [ur.] Advances in experimental social psychology, New York: Academic Press, vol. 25, str. 1-65
Schwartz, S.H. (2012) An Overview of the Schwartz Theory of Basic Values. Online Readings in Psychology and Culture, 2(1):
Segall, M.H., Lonner, W.J., Berry, J.W. (1998) Cross-cultural psychology as a scholarly discipline: On the flowering of culture in behavioral research. American Psychologist, 53(10): 1101-1110
Šram, Z. (2003) Vrijednosne orijentacije i struktura ličnosti - relacije na srednjoškolskom uzorku završnog razreda. Pedagogija, vol. 41, br. 3-4, str. 91-114
Tetlock, P.E. (1986) A value pluralism model of ideological reasoning. Journal of Personality and Social Psychology, 50(4): 819-827
Trebješanin, Ž.M. (2000) Rečnik psihologije. Beograd: Stubovi kulture
Vajt Vilijam H., mlađi (1967) Čovek organizacije. Beograd, itd: Prosveta
Wyn, J., White, R. (1997) The concept of youth. u: Rethinking youth, 8-26, http://dx.doi.org/10.4135/9781446250297.n2