Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:16
članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu
2014, br. 68, str. 515-534
jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
objavljeno: 29/07/2015
doi: 10.5937/zrpfni1468515C
Sudsko-psihijatrijski aspekt mentalnih poremećaja nastalih zloupotrebom droga
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet

e-adresa: cira@prafak.ni.ac.rs

Projekat

Projekat Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu: Usklađivanje prava Srbije sa pravom Evropske Unije

Sažetak

Mentalni poremećaji nastali zloupotrebom droga imaju i svoju sudsko-psihijatrijsku dimenziju, posebno u situacijama kada ova lica čine krivična dela ili pravne poslove građanskopravnog karaktera. U praktičnom radu, kroz sudsko-psihijatrijske eskpertize, sagledava se stanje duševnog zdravlja ovih lica, kao i njihove psihološke sposobnosti, kroz procenu shvatanja značaja svojih radnji i upravljanja svojim postupcima. Na ovaj način, ova praktična grana psihijatrije pruža pravosudnim organima stručnu pomoć koja je od značaja za sprovođenje određenih pravosudnih postupaka i izdavaja se kao značajno dokazno sredstvo u tim postupcima. U skladu sa tim, prikazani su i osnovni postulati sudsko-psihijatrijskog aspekta onih psihijatrijskih poremećaja koji nastaju usled zlopupotrebe narkotika, a time i dat određeni doprinos sagledavanju i suzbijanju ove izuzetno raspostranjene društveno negativne pojave.

Ključne reči

Reference

*** (1992) Klasifikacija mentalnih poremećaja i poremećaja ponašanja, Klinički opisi i dijagnostička putstva. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
*** (2006) Krivični zakonik sa obrazloženjem za donošenje Krivičnog zakonika. Beograd: Pravnoistraživački centar
Bureof Justice Statistic U.S.A. (1987)
Chiswick, D., Cope, R., ur. (2001) Practical forensic psychiatry. Glasgow: Gaskell
Craft, M., Craft, A. (1984) Mentally abnormal offenders. London-Toronto, itd: Bailliere and Tindall
Curann, W.J., Garry, M.L.A., Shah, S.A. (1986) Forensic psychiatry and psychology. Phyladelphia: F. A. Davis Company
Ćirić, Z. (2013) Osnovni sudske psihijatrije. Niš: Centar za publikacije Pravnog fakulteta
Ćirić, Z., Dimitrijević, B. (2009) Osnovi sudske psihijatrije. Niš: Studentski kulturni centar
Goreta, M., Peko-Čović, I., Bužina, N. (2004) Psihijatrijska veštačenja- zbirka ekspertiza. Zagreb: Naklada, Knjiga prva: Kazneno pravo
Ilić, B. (2005) Fenomenologija agresivnosti delinkvenata. Niš: Sven
Ilić, B. (1998) Psihološki profil sistema vrednosti adolescentnih narkomana. Beograd: Filozofski fakultet, magistarski rad
Kapamadžija, B. (1989) Forenzička psihijatrija - priručnik za sudskomedicinska veštačenja. Novi Sad: Dnevnik
Kovhčević, R. (2000) Forenzička psihijatrija. Banja Luka: Centar za publikacije Pravnog fakulteta
Krstić, B.V. (1996) Sudska psihijatrija. Niš: SKC
Stojanović, Z. (2006) Komentar Krivičnog zakonika. Beograd: Službeni glasnik