Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
Nastava i vaspitanje
2011, vol. 60, br. 1, str. 81-99
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 15/06/2011
Dimenzije ličnosti adolescenata i sklonost ka zloupotrebi alkohola
Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

e-adresa: djmarija97@gmail.com

Sažetak

Osnovni cilj istraživanja je bio ispitati povezanost dimenzija ličnosti adolescenata sa sklonošću ka zloupotrebi alkohola. Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 200 ispitanika, učenika četvrtog razreda niških srednjih škola. Grupe su ujednačene po polu i uzrastu. Pri ispitivanju je korišćen test ličnosti, koji je dao informacije o osnovnim dimenzijama ličnosti adolescenata, i upitnik o zloupotrebi alkohola, na osnovu kojeg su ispitanici podeljeni u grupe konzumenata i nekonzumenata. Pretpostavka od koje je krenulo istraživanje bila je da postoji povezanost karakteristika ličnosti adolescenata sa sklonošću ka zloupotrebi alkohola. Rezultatima istraživanja hipoteze su uglavnom potvrđene. Otkrivene su značajne razlike u dimenzijama ličnosti konzumenata i nekonzumenata. Od svih varijabli koje pokazuju sklonosti ka zloupotrebi alkohola, izdvojena je nedovoljno razvijena savesnost kao osnovna dimenzija ličnosti konzumenata, što ukazuje na važnost analize ove dimenzije u etiološkim istraživanjima zloupotrebe alkohola.

Ključne reči

ličnost adolescenata; zloupotrebi alkohola; dimenzije ličnosti

Reference

Bukelić, J.V. (2002) Droga u školskoj klupi. Beograd: Velarta
Despotović, A. (1981) Bolesti zavisnosti. u: Duševni život čoveka II, Beograd: Sloboda
Hajduković, Č. (1981) Period adolescencije - duševni život čoveka. Beograd: Sloboda, I
Ilić, B. (1998) Psihološki profil sistema vrednosti adolescentnih narkomana. Beograd: Filozofski fakultet, magistarski rad
Kapor-Stanulović, P. (1988) Na putu ka odraslosti - psihički razvoj i psihosocijalni aspekti zdravlja mladih. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Knežević, G., Džamonja-Ignjatović, T., Đurić-Jočić, D. (2004) Petofaktorski model ličnosti. Beograd: Društvo psihologa Srbije
Knežević, G., Džamonja-Ignjatović, T., Đurić-Jocić, D. (2004) NEO PI-R Primena i interpretacija. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju
Krstić, D. (1996) Psihološki rečnik. Beograd: Savremena administracija
Olport, G.V. (1991) Sklop i razvoj ličnosti. Bugojno: PIP 'Katarina'
Petrović, S.P. (2003) Droga i ljudsko ponašanje. Beograd: Partenon
Popović, B., Ristić, M. (2001) Statistika u psihologiji. Beograd: 'Mrlješ'
Sotirović, V., Egić, B., Tasić, I. (2008) Metodologija naučnih istraživanja. Novi Pazar: Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru
Stojiljković, S. (1981) Alkoholizam i duševno zdravlje. u: Duševni život čoveka II, Beograd: Sloboda
Tadić, N. (2000) Psihijatrija detinjstva i mladosti. Beograd: Naučna knjiga
Todorović, J.A. (2005) Vaspitni stilovi roditelja i samopoštovanje adolescenata. Niš: Prosveta
Žlebnik, L. (1972) Psihologija deteta i mladih. Beograd: Delta Press