Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9
članak: 2 od 42  
Back povratak na rezultate
Anali Pravnog fakulteta u Beogradu
2016, vol. 64, br. 1, str. 280-300
jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljeno: 09/09/2016
doi: 10.5937/AnaliPFB1601280D
Uticaj opomene za plaćanje poreskog duga na tok poreske zastarelosti
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

e-adresa: advminja.djokic@ eunet.rs

Sažetak

U članku se analizira pitanje da li opomena za plaćanje poreskog duga prekida tok zastarelosti prava Poreske uprave na utvrđivanje i naplatu poreza ? Autor je analizirao poreskopravni institut opomene za plaćanje poreskog duga kroz praksu poreskih organa (službena mišljenja Ministarstva finansija u pogledu relevantnog instituta) i sudsku praksu (Vrhovnog suda, sada Vrhovnog kasacionog suda, i Ustavnog suda). Ustanovili smo da postoji razilaženje u shvatanju instituta poreske opomene i primene tog instituta u poreskoj praksi. Ustanovljena je tendencija Poreske uprave da, uprkos tome što ovaj institut ne smatra poreskim upravnim aktom, ili aktom pravno rešavajućeg karaktera, tumači opomenu kao akt kojim se zastarelost prekida. Dokazujemo da dostavljanje opomene poreskom dužniku ne prekida tok poreske zastarelosti, jer nije reč o aktu pravno rešavajućeg karaktera, što zakon izričito zahteva.

Ključne reči

opomena za plaćanje poreskog duga; zastarelost prava poreske uprave na utvrđivanje i naplatu poreza; poreski akt; poreski upravni akt; jedinstvo pravnog poretka

Reference

Anđelković, M. (2003) Poreske reforme u Republici Srbiji. Beograd: Proinkom
Carić, S., i dr. (1980) Komentar Zakona o obligacionim odnosima. Gornji Milanovac: Kulturni centar, knjiga prva, strana 535
Kijanović, M. (2007) Poreski postupak i Poreska administracija. Beograd: Računovodstvo d.o.o
Kulić, M. (2007) Poresko procesno pravo. Beograd: Megatrend univerzitet
Lilić, S. (2009) Upravno pravo i upravno procesno pravo. Beograd: Pravni fakultet
Milosavljević, B. (2014) Upravno pravo. Beograd: Projuris
Mitrović, A. (1998) Naplata poreza na dohodak građana u praksi. Niš: Proinkom
Popović, D. (2012) Poresko pravo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Popović, D.M. (2003) Komentar Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Beograd: Cekos IN
Popović, D.M. (1997) Nauka o porezima i poresko pravo. Budimpešta: COLPI - Constitutional and Legislative Policy Institute, str. 703
Simon, J., Nobes, C. (2002) The Economics of Taxation, Principles, Policy and Practice. Harlow: Pearson Educated Limited
Tomić, Z. (2011) Opšte upravno pravo. Beograd: Pravni fakultet