Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:38
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:38
članak: 1 od 4  
Back povratak na rezultate
NBP. Nauka, bezbednost, policija
2018, vol. 23, br. 1, str. 1-14
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 13/07/2018
doi: 10.5937/nabepo23-15919
Creative Commons License 4.0
Postanak države i prvi oblici policijske organizacije u starom veku
Policijska akademija, Beograd

e-adresa: radomir.zekavica@kpa.edu.rs

Projekat

Rad je nastao kao rezultat rada na internom naučnoistraživačkom projektu Kriminalističko-policijske akademije pod nazivom: Kriminalitet u Srbiji i instrumenti državne reakcije, za period 2015-2019 (rukovodilac projekta prof. dr Biljana Simeunović-Patić)

Sažetak

Postanak države obuhvata dug istorijski period na čijem početku su se formirali prvi oblici vojno-političkih institucija vlasti. U okviru ovih institucija treba tražiti i prve pojavne oblike policijske funkcije i organizacije. Potpuno funkcionalno i organizaciono izdvajanje policije usledilo je u modernoj epohi, s pojavom moderne državne uprave, ali prve oblike policijske funkcije moguće je prepoznati već na samom početku pojave i razvoja države. U radu se analizira postanak države i prvih oblika policijske vlasti u predržavnom periodu, a zatim se analizira pojava policijskih organa vlasti u državama starog veka, njihovi oblici i funkcija koju su imali.

Ključne reči

Reference

Avramović, S. (1993) Pravna istorija Staroga veka. u: Opšta istorija države i prava, Beograd
Avramović, S.D. (1998) Elementi pravne države i individualna prava u Atini. u: Pravna država u antici - pro et contra, Beograd: Pravni fakultet
Cartletge, P. (2009) Ancient Greece - A History in Eleven Cities. Oxford
Davis, R.W. (1977) Augustus caesar: A police system in the ancient world. u: Stead P.J. [ur.] Pioneers in Policing, New Jersey
Djurant, V. (1996) Cezar i Hrist. Beograd
Djurant, V. (1995) Istočne civilizacije. Beograd: Narodna knjiga-Alfa
Erenrajh, J. (1928) Policija u starom Rimu. Policija, god. XV
Evans-Pričard, E.E. (1983) Socijalna antropologija. Beograd
Frejzer, D.D. (1977) Zlatna grana - proučavanje magije i religije. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod
Gumplovic, L. (1912) Nacrt socijalne filozofije. Osijek
Gumplowicz, L. (1999) The outlines of sociology. Kitchener
Jovanović, S. (1990) O državi - osnovi jedne pravne teorije. Beograd
Kosidovski, Z. (1989) Kad je sunce bilo bog. Beograd
Levi-Stros, K. (1999) Tužni tropi. Beograd: Zepter Book World
Malinovski, B. (1977) Argonauti zapadnog Pacifika. Beograd: BIGZ
Mawby, R.L. (1990) Comparative Policing Issues. London
Milosavljević, B. (1997) Nauka o policiji. Beograd
Morgan, L.H. (1981) Drevno društvo - istraživanja čovekovog razvoja od divljaštva i varvarstva do civilizacije. Beograd: Prosveta
Ostrogorski, G. (1993) Istorija Vizantije. Beograd
Pusić, E. (2002) Nauka o upravi. Zagreb
Redklif-Braun, A.R. (1982) Struktura i funkcija u primitivnom društvu. Beograd
Rostovcev, M. (1990) Istorija staroga sveta. Novi Sad
Supek, R. (1985) Herbert Spenser i biologizam u sociologiji. Zagreb: Naprijed
Šenkman, H. (1920) Policija u Staroj Grčkoj. Policija, god. VII
Živković, M. (2000) Postanak države. Beograd