Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 3 od 4  
Back povratak na rezultate
Sociološki pregled
2009, vol. 43, br. 2, str. 251-264
jezik rada: srpski
vrsta rada: prevod
objavljeno: 02/02/2010
Vizuelni kontrapunkt strukturalizma - fotografsko pisanje Kloda Levi-Strosa
Nacionalni centar za naučna istraživanja, Laboratorija 3229, Kulture i društva Evrope, Strazbur, Francuska

Sažetak

Ako je etnografska fotografija dugo transformisala subjekte u objekte, snimci Levi-Strosa pokazuju raskid sa stereotipnim prikazivanjem 'urođenika'. Privlačnosti primitivizma, na koje ukazuje Lič (Leach), ublažene su korišćenjem fotografije kao 'pojavljivanja sebe kao drugog', da preuzmemo Bartovu formulu. Daleko od toga da izneveravaju naučni i moralni projekat francuskog etnologa, ove slike otelotvoruju jednu etnologiju koja spaja 'sistematsku volju za identifikacijom s drugim, s tvrdoglavim odbijanjem identifikacije sa sobom. Radikalno drugačiji postaje jedno 'ja' preko koga se zasniva to 'odbijanje obaveznih identifikacija' koje, prema Levi-Strosu, karakteriše etnološki pogled od osnivanja nauke o čoveku Rusoovom (Rousseau) filozofijom. Rusoistički odjeci srodni su tom fotografskom jeziku koji osciluje između fascinacije divljim, nostalgije za prolaznim i volje da se vrate tela, lica i prisustvo fotografisanim subjektima. Sa stilističke tačke gledišta, te fotografije krče put kroz razne slikarske modele tog vremena, inspirišu se voljenim slikarima realistima, eksperimentišu formalnim rešenjima, ali pre svega određuju se u suprotnosti sa kolonijalnom fotografijom. Jer ti pogledi okrenuti ka kameri izražavaju duboki otpor svakoj reifikaciji. Posmatrani, urođenici i posmatraju, sa nežnošću, nepoverenjem, radoznalošću, stidljivošću, izazivajući, ponosito. Pogled etnologa usmeren ka stanovnicima Mato Grosa i Amazonije okreće se ka njemu i ispituje ga: kod glagola 'gledati', piše Bart, granice aktivnog i pasivnog su nesigurne. Uostalom zar nam Benjamin ne govori u svojoj Maloj istoriji fotografije (1931), o izgubljenosti fotografa suočenih s prvim dagerotipijama, kada su, suočeni sa jasnoćom figura, verovali da sićušna lica osoba mogu njih videti? Ako nas je Fuko naučio u kojoj meri je moć jedna vrsta pogleda koji nije obostran, fotografije Levi-Strosa razbijaju lažnu objektivnost antropološke fotografije s početka veka koja se izgradila brisanjem subjektivnog, dakle, pogleda koji konstruiše, i lažnom istinom objektivnog: prirodna bića ovekovečena u svojoj sredini. Sve to proizvodi efekat preokreta koji nije neuobičajen kod ovog autora. Kao što primećuje Degi (Déguy): 'Od najmanjeg detalja (...) do najspektakularnijeg konflikta sve je postavljeno u antinomijama. Na aporetskom putu misao uređuje paradoksalnost. 'Solucija' - koja nije disolucija - 'antinomije' to je paradoks. Taj paradoks je paradoks velikog majstora/učitelja strukturalizma koji, svojim drugim pisanjem, fotografskim, ponovo daje centralno mesto dijahroniji, individualnim singularnostima i antropologiji kao susretu osećaja dva 'ja'.

Reference

*** (1994) Entretien avec Régis Debray. Le Monde, 4 novembre
Bart, R. (2004) Svetla komora - nota o fotografiji. Beograd: Rad, preveo s francuskog Mirko Radojičić
Bart, R. (1980/1993) Svetla komora - nota o fotografiji. Beograd: Rad
Barthes, R.L. (1982) L'obvie et l'obtus, Essais critiques. Paris: Seuil, III, 199
Clifford, J. (1996) Malaise dans la culture l'etnographie, la littérature et l'art au XXe siècle. Paris: École nationale supérieure des Beaux-Arts
Clifford, J. (1985) Objects and selves: An after word. u: Stocking George W. [ur.] Objects and Others. Essays on Museums and Material Culture, Madison: University of Wisconsin Press, str. 236-246
de Gaudemar, A. (1994) Le cru et le vu. Libération, 20 octobre
Déguy, M. (1999) Anthropologie et poésie. Critique, Jan - Fév, br. 620-621: 153
Désvaux, E. (1995) Un salut amical et nostalgique. Critique, octobre, br. 581: 756
Emmanuel, G. (2000) L'écriture photographique: Essai de sociologie visuelle. Paris: L'Harmattan
Geertz, C. (1996) Ici et là-bas. L'anthropologue comme auteur. Paris: Métailié
Geertz, C. (1996) Ici et là-bas. L'anthropologue comme auteur. Paris: Métailié
Geneviève, T. (2001) L'Algérie aurésienne. Paris: la Matinières
Hamy, E.T. (1906) Notes d'anthropologie africaine. Toukou le Haoussa. Souvenirs de laboratoire. u: Bulletins et mémoires de la Société d'Anthropologie de Séances des 18 octobre, 8 et 22 novembre, 6 et 20 décembre, Paris
Leach, E. (1970) Claude Lévi-Strauss. London: Fontana
Leiris, M. (1993) L'Afrique fantôme. Paris: Gallimard
Lévi, S.C., Eribon, D. (1990) De pres et de loin. Paris: Editions Odile Jacob
Levi-Strauss, C. (1972) Anthropologie structurale. Paris: Plon, II
Lévi-Strauss, C. (1993) Regarder, écouter, lire. Paris: Plon
Lévi-Strauss, C. Regarder, écouter, lire. str. 76, kurziv N. Diazio
Lévi-Strauss, C. Saudades do Brasil. str. 9
Lévi-Strauss, C. (1983) Le Regard éloignée. Paris: Plon
Levi-Stros, K. u: Nathan Wachtel [ur.] Saudade: De la sensibilité Lévi Straussienne, str. 443
Levi-Stros, K. (1999) Tužni tropi. Beograd: Zepter book world, 330
Levi-Stros, K. (1955) Tužni tropi. str. 45, 68
Malinowski, B. (1985) Journal d'ethnographe, Paris: Seuil, [1967]
Perrin, M. (2003) Regards croisés. La photographie, entre donnée et emblème. L'Homme, br. 165, str. 291-300
Sperber, D. (1982) Le savoir des anthropologues. Paris: Hermann
Vassili, R. (2003) Un point de vue indigène?, Archives de l'expédition Lévi-Strauss. L'Homme, br. 165, str. 301-308
Wachtel, N. (2004) Saudade. De la sensibilite Levi - Straussienne. u: Izard Michel [ur.] L'Herne. Levi-Strauss, Paris, str. 449
Walter, B. (2000) L'oeuvre d'art a l'epoque de sa reproductibilite technique. u: Oeuvres, Paris: Gallimard, str. 278, 285, [1939]