Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 5 od 6  
Back povratak na rezultate
Sociologija
2003, vol. 45, br. 3, str. 237-262
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.2298/SOC0303237V


'Mi' i 'drugi' prema iskazima ekonomskih stručnjaka u Srbiji
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

Sažetak

Ovim radom se ukazuje na stručne i naučne odnose između naših i zapadnih ekonomskih stručnjaka. Pogledi domaćih ekonomista o drugima i drugosti su stavljeni u kontekst postsocijalističke transformacije na prelazu milenijuma. Najpre se razmatraju gledišta o naučnoj razmeni sa inostranstvom odnosno sa zapadnim stručnjacima i institucijama, ukazuje se na prijatna i neprijatna iznenađenja u toj saradnji i ishodima naučne saradnje na relaciji "mi-drugi"., odnosno o uzajamnom učenju i recepciji saznanja i profesionalnih obrazaca ponašanja. S tim un vezi, pominje se podela naših ekonomista na egalitarne liberale i libertarijance. Na kraju se iznose argumenti intervjuisanih stručnjaka o karakteru privatizacije u Srbiji i njenim dometima.

Ključne reči

Reference

Begović, B., Živković, B., Mijatović, B. (2000) Novi model privatizacije u Srbiji. Beograd-Smederevska Palanka: Centar za liberalno-demokratske studije
Bourdieu, P. (1979) La Distinction. Critique sociale du jugement. Paris: Editions de Minuit
Cvetković, M. (2003) Aktuelni trenutak privatizacije u Srbiji - zatečeno stanje, aktuelni model, rezultati i perspektive / Current moment of the privatisation in Serbia - Present situation, current model, results and prospects. u: Strategija reformi, Beograd-Smederevska Palanka: Centar za liberalno-demokratske studije
Dimitrijević, Đ. (2003) Kritičko čitanje tradicije i poredak slobode / Critical reading of tradition and the order of freedom. Republika, Beograd, br. 310-311, 1-30. 06
Dovlatov, S. (2002) Robijaška zona / Convicts' Zone. Novi Sad: Stylos
French, J.R.P., Raven, B. (1960) The basis of social power. u: Cartwright Dorwin [ur.] Studies in Social Power, Research Center for Group Dynamics, publikacija br. 6, Ann Arbor: University of Michigan, str. 607-623
Goldberg, I. (2003) Privatizacija u Srbiji - pogled u kontekstu post-socijalističke tranzicije. u: Strategija reformi, Beograd: Centar za liberalno-demokratske studije
Maksimović, I. (1958) O socijalističkom sistemu društvene proizvodnje / On the Socialist System of Social Production. u: Problemi političke ekonomije socijalizma (Problems of Political Economy of Socialism), Beograd: Rad
Mekajver, R.M. (2003) Predgovor knjizi K. Polanjija Velika transformacija / Foreword to K. Polanyi's The Great Transformation. Beograd: Filip Višnjić
Mijatović, B. (2003) Načela nove socijalne politike / Principles of New Social Policy. u: Strategija reformi, Beograd-Smederevska Palanka: Centar za liberalno-demokratske studije
Mijatović, B. (2003) Siromaštvo znanja / Poverty of Knowledge. Politika, Beograd, 11.07
Miloš, Č. (2002) Godina lovca / The Year of the Hunter. Beograd: Paideia
Muzil, R. (2002) O gluposti / On Stupidity. Novi Sad: Stylos
Polanji, K. (2003) Velika transformacija - politička i ekonomska ishodišta našeg vremena. Beograd: Filip Višnjić
Prokopijević, M.L. (2003) Bez ekonomskih sloboda nema prosperiteta / There is no Prosperity Without Economic Freedoms. Politika, Beograd, br. 7, 22. 07
Stojanović, B.J. (2003) Nacrt zakona o radu - korak ka tržišnoj privredi / Draft Labour Law - A step towards market economy. u: Strategija reformi, Beograd-Smederevska Palanka: Centar za liberalno-demokratske studije
Stojanović, T. (1997) Balkanski svetovi - prva i poslednja Evropa. Beograd: Equilibrium, prva i poslednja Evropa
Todorov, C. (1994) Mi i drugi - francuska misao o ljudskoj raznolikosti. Beograd-Zemun: Biblioteka XX vek, special edition
Vujačić, I. (2003) Tranzicija - prvi koraci / Transition - First Steps. u: Strategija reformi (Strategy of Reforms), Beograd-Smederevska Palanka: Centar za liberalno-demokratske studije