Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 6 od 25  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 8, br. 2, str. 311-324
Razvijanje kreativnih sposobnosti dece kroz nastavu likovne kulture primenom taktilnih, vizuelnih i auditivnih podsticaja
Univerzitet u Nišu, Učiteljski fakultet, Vranje, Srbija

e-adresamilenas77@gmail.com
Ključne reči: kreativnost; kreativne sposobnosti; taktilni; vizuelni i auditivni podsticaji; nastava likovne kulture
Sažetak
U radu se razmatra mogućnost razvijanja kreativnosti kroz nastavu likovne kulture u mlađim razredima osnovne škole. Kako se ciljem vaspitnoobrazovnog rada u nastavi likovne kulture smatra upravo podsticanje i razvijanje stvaralačkog mišljenja učenika, u tom kontekstu, osnovni cilj istraživanja odnosio se upravo na ispitivanje kako vizuelni, auditivni i taktilni podsticaji, nazvani VAT podsticaji, mogu uticati na razvoj kreativnih sposobnosti dece kada su pažljivo odabrani u odnosu na nastavnu temu i kompatibilni sa nastavnom jedinicom u okviru teme. U istraživanju je primenjen eksperiment sa paralelnim grupama na uzorku od 270 ispitanika, učenika 1. i 2. razreda osnovne škole (119 učenika prvog i 151 učenika drugog razreda). Eksperimentalnu grupu činila su 134 učenika, dok je u kontrolnoj bilo 136 učenika. Istraživanje je sprovedeno u tri gradske škole u Vranju, a eksperimentalni program nazvan Razvijanje kreativnosti delovanjem VAT podsticaja trajao je dva polugodišta. Za potrebe istraživanja korišćen je Toransov test kreativnog mišljenja, figuralna forma A, koji obuhvata tri zadatka: Konstrukcija slike, Dovršavanje slike i Linije. Test meri: originalnost, fluentnost, elaborativnost, apstraktnost naslova, otpor prevremenom zaključivanju, zatim grupu kreativnih sposobnosti (ili snaga), koja uključuje: emocionalnu ekspresivnost, jasnoću izražavanja (kontekst), akciju ili pokret, ekspresivnost naslova, sintezu nepotpunih figura, sintezu linija, neobičnu vizualizaciju, unutrašnju vizualizaciju, proširivanje ili ukidanje granica, humor, živopisnost likova, bogatstvo prikaza i fantaziju i, na kraju, indeks kreativnosti svakog ispitanika. Rezultati do kojih se došlo istraživanjem pokazali su da se delovanjem VAT podsticaja u nastavi likovne kulture može uticati na razvijanje kreativnog mišljenja. Učenici eksperimentalne grupe pokazali su statistički značajnu razliku u visini svih merenih pokazatelja kreativnosti nakon završenog eksperimentalnog programa. Istraživanje je u prvi plan stavilo važnost posmatranja umetničkih dela, slušanja muzike i taktilnih podsticaja, kao mogućih načina za razvijanje i negovanje kreativnih sposobnosti učenika kroz nastavu likovne kulture.
Reference
Arnahajm, R. (2003) Novi eseji o psihologiji umetnosti. Beograd: SKC
Babić (1978) Promatranje likovnih djela u osnovnoj školi. Zagreb: Školska knjiga
Craft, A., Jeffrey, B., Leibling, M., ur. (2001) Creativity in Education. London -New York: Continuum
Cropley, A.J. (2001) Creativity in education & learning. London-New York: Routledge Falmer
Gardner, H. (1983) Frames of mind: A theory of multiple intelligences. New York-Oxford: Basic Books
Guilford, J.P. (1967) The nature of human intelligence. New York: McGraw-Hill
Karlavaris, B. (1987) Metodika nastave likovnog vaspitanja. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Maksić, S. (2007) Darovito dete u školi. Beograd: Zavod za udžbenike
Maksić, S., Tenjović, L. (2008) Povezanost interesovanja i verbalna fluentnost kod učenika osnovne škole. Psihologija, vol. 41, br. 3, str. 311-325
Montuori, A. (2003) Frank Barron: A Creator On Creating. Journal of Humanistic Psychology, 43(2): 7-23
Runco, M.A., Bahleda, M.D. (1986) Implicit theories of artistic, scientific, and everyday creativity. Journal of Creative Behavior, 20(2), 93-97
Scherer, M. (1999) The understanding pathway: A conversation with howard gardner. Educational Leadership, 57(3): 12-16
Shaughnessy, M.F. (1998) An interview with E.PaulTorrance: About creativity. Educational Psychology Review, 10(4): 441-452
Sternberg, R.J., Lubart, T.I. (1995) Defying the crowd. New York: Free Press
Sternberg, R.J. (2012) The Assessment of Creativity: An Investment-Based Approach. Creativity Research Journal, 24(1): 3-12
Sternberg, R.J. (2006) The Nature of Creativity. Creativity Research Journal, 18(1): 87-98
Stojanović, M., Stojadinović, A. (2016) Instrumentalna kompozicija kao podsticaj na likovni izraz. Godišnjak Pedagoškog fakulteta u Vranju, vol. , br. 7, str. 375-380
Supek, R. (1958) Umjetnost i psihologija. Zagreb: Matica hrvatska
Škorc, B. (2012) Kreativnost u interakciji. Zemun: Mostart
Torrance, E.P. (1965) Gifted Children in the Classroom. New York: The Macmillan Company. London: Collier-Macmillan Limited
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/gufv1702311S
objavljen u SCIndeksu: 08.01.2018.

Povezani članci

Nema povezanih članaka