Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici
2011, br. 25, str. 177-186
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 12/07/2011
Modeli racionalnog ponašanja u savremenoj ekonomskoj teoriji
Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet

e-adresa: krsticmilo3@gmail.co, vlada.radivojevic@gmail.com

Sažetak

Progres u nauci zahteva stalno testiranje i preispitivanje važećih hipoteza i konstruisanje novih premisa. Formulisanje hipoteza je kreativan akt naše inspiracije, intuicije i inovativnosti. U pretpostavkama su skriveni nerešivi problemi koji se samo istraživanjem otkrivaju. Ovaj rad predstavlja analizu ključnih premisa ortodoksne ekonomske teorije u nameri da se objasni uticaj psiholoških, socioloških i drugih eksternih faktora na ekonomske aktivnosti.

Ključne reči

Reference

Arrow, K.J. (1994) Methodological individualism and social knowledge. American Economic Review, vol. 84, br. 2, str. 1-9
Bauman, Z. (2003) Turisti i vagabundi / Tourists and vagabonds. u: Vuletić Vladimir [ur.] Globalizacija - mit ili stvarnost, sociološka hrestomatija, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Begović, B. (2004) Gary S. Becker - ekonomski imperijalista. u: Pelević B. [ur.] Ekonomski nobelovci 1990-2003, Beograd: Ekonomski fakultet - Centar za izdavačku delatnost
Bejaković, P. (2003) Značenje usklađenosti formalnih i neformalnih institucija kao čimbenika gospodarskog razvoja i društvene stabilnosti. u: Šimović J. [ur.] Zbornik radova u čast Olivere Lončarić-Horvat, 10. 11. 2010. www.ijf.hr/institucionalizam/bejakovic.pdf
Franičević, V. (1998) Problemi sa racionalnim ekonomskim čovjekom - prema institucionalističkoj rekonstrukciji ekonomske teorije. u: Meštrović M., Štulhover A. [ur.] Sociokulturni kapital i tranzicija u Hrvatskoj, Zagreb: Hrvatsko sociološko društvo
Friedman, M. (1953) The Methodology of Pozitive Economics: Essays in Pozitive Economics, II. Chicago: University of Chicago Press
Hall, P.A., Taylor, R.C.R. (1996) Political science and the three new institutionalisms. Political Studies, 44, (4) str. 936-957
Hardin, R. (2008) Teorija racionalnog izbora. Treći program, (139140): 45-65
Hindmoor, A. (2010) Rational choice. Political analysis. http://www.palgrave.com/PDFs/1403934223.Pdf
Hodgson, G. (1998) Institutions and the Viability of Macroeconomics: Some Perspectives on the Transformation Process in Post-Communist Economies. Journal of Institutional Innovation, 2,133
Jakšić, M., Levi-Jakšić, M. (2009) Tranzition in Serbia and role of institucion. Ekonomika, vol. 55, br. 3-4, str. 1-7
Kitanović, D.V., Petrović, D. (2007) Teorija ograničene racionalnosti - Hajek, Kejnz i institucionalisti. Ekonomske teme, vol. 45, br. 3, str. 1-11
Lakićević, D.D., Stojanović, B., Vujačić, I. (2007) Teoretičari liberalizma. Beograd: Službeni glasnik
Lindenberg, S. (2000) Social racionality and rationality egoism. Groningen: University of Groningen
Madžar, Lj. (2009) Ekonomsko-politički antibarbars-kritički osvrt na kritička viđenja ekonomske zbilje u Srbiji. Beograd: Ekonomski fakultet
Stojković, B., Tucić, N. (2009) Darvinijana vodič kroz evolucionu biologiju. Beograd: Službeni glasnik
Stupar, M. (2008) Racionalnost i demokratija. Treći program, (139-140): 9-28
Šastitko, A. (1998) Modeli racionalnogo ëkonomičeskogo povedenija čeloveka. Voprocy ëkonomiki, Moskva, 5
Šonje, V. (1998) Racionalnost i osećaji. u: Meštrović M., Štulhofer A. [ur.] Sociokulturni kapital i tranzicija u Hrvatskoj
Šušnjić, Đ.J. (2002) Metodologija. Beograd: Čigoja štampa
Šveri, R. (1997) Teorija racionalnogo vybora: universalnoe sredstvo ili ëkonomičeskij imperializm?. Voprocy ëkonomiki, Moskva, 7, 37. NP
Trivić, N., Šagi, A. (2008) Savremeni mikroekonomski modeli. Subotica: Ekonomski fakultet, poglavlje 4B. Tržišna moć - monopol i monopson
Turner, B. (2000) Rational choice theory. Sociology, feb., 319, Preuzeto 20. 11. 2010. sa sajta http://uregina.ca/~gingrich/f1000.htm