Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 5 od 50  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 57, br. 81, str. 321-347
Odgovornost za štetu koju životinja prouzrokuje prema Prednacrtu Građanskog zakonika Republike Srbije
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet

e-adresanatasa@prafak.ni.ac.rs
Projekat:
Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru (MPNTR - 179046)

Sažetak
Životinje, poput ljudi, mogu da prouzrokuju štetu. Ko odgovara za nju, po kom osnovu, i ko je dužan da je nadoknadi? Domaći Zakon o obligacionim odnosima ne daje decidiran odgovor na postavljena pitanja, a višegodišnja sudska praksa tretira životinje kao opasne stvari za čije ponašanje, po pravilu, odgovara vlasnik, odnosno držalac, po pravilima objektivne odgovornosti. Prednacrt Građanskog zakonika Republike Srbije svojim odredbama, u načelu, potvrđuje delovanje domaće sudske prakse. Uzimajući za polaznu osnovu novele građanskih zakonika Francuske, Austrije, Nemačke i Švajcarske koje kvalitativno drugačije regulišu status životinja jer životinje više ne posmatraju kao stvari, već kao osetljiva bića, te da za njih važe propisi koji se odnose na ova imovinska dobra, osim ako nisu isključeni propisima kojima se uređuje njihova dobrobit, u radu odgovornost za štetu koju prouzrokuju životinje osvetljavamo upravo kroz prizmu novog pristupa u pravnom tretmanu životinja.
Reference
*** (1811/2018) Građanski zakonik Republike Austrije / Allgemeines Vürgerliches Gesetzbuch. iz 1811. godine, JGS Nr. 946/1811, zaključno sa izmenama i dopunama, od 14. avgusta 2018. godine, BGB1. I Nr. 58/2018). Preuzeto 16. avgusta 2018. godine. http://www.jusline.at/Allgemeines_Bürgerliche
*** (1896/2018) Građanski zakonik Republike Nemačke / Bürgerliches Gesetzbuch. iz 1896. godine, RGB1 I S. 195, zaključno sa izmenama i dopunama, od 12. jula 2018. godine, BGB1. I S. 1151). Preuzeto 15. jula 2018. godine http://www.dejure. org/gesetze/BGB/html
*** (1804/2018) Građanski zakonik Republike Francuske. Code sivil, iz 1804. godine, version en vigueur au 8 août 2018). Preuzeto 8. avgusta 2018. godine. http: www.legifrance.gouv.fr
*** (2017) Građanski zakonik Švajcarske Konfederacije / 220 - Loi fédérale compétant le Code civil Suisse. Livre cinquième: Droit des obligations) iz 1911. godine, RO 27 321, zaključno sa izmenama i dopunama od 30. septembra 2016. godine, RO 2017 2077. Preuzeto 20. aprila 2018. godine. http://www.admin.ch/
*** (2005-2012) Zakon o veterinarstvu Republike Srbije. Službeni glasnik RS, RS. Br. 91/2005, 30/2010 i 93/2012
*** (2009) Zakon o dobrobiti životinja Republike Srbije. Službeni glasnik RS, Br. 41
*** (2004/2018) Zakon o zaštiti životinja Republike Austrije. BGBI, (Tierschutzgesetz, iz 2004. godine, I Nr. 118/2004, zaključno sa izmenama i dopunama, od 14. juna 2018. godine, I Nr. 37/2018). Preuzeto 30. avgusta 2018. godine.
*** (1972/2017) Zakon o zaštiti životinja Republike Nemačke. BGBI, (Tierschutzgesetz, iz 1972. godine, u verziji objavljenoj 2006. godine, BGBI. I S. 1206, 1313, zaključno sa izmenama i dopunama, od 29. marta 2017. godine, I S. 626). Preuzeto 5. aprila 2018. godine
*** (1999-2013) Zakon o zaštiti životinja Republike Slovenije / Zakon o zaščiti živali). Uradni list RS, Št. 98/1999, 126/2003, 61/2006, 14/2007 i 23/2013
*** (2005-2011) Zakon o obveznim odnosima Republike Hrvatske. Narodne novine, Br. 35/05, 41/08, 125/11 - Zakon o rokovima ispunjenja novčanih obveza, 78/15 i 29/18
*** (2007-2018) Zakonik o obligacijama Republike Slovenije / Obligacijski zakonik. Uradni list RS, Št. 97/2007 - uradno prečiščeno besedilo, 64/2016 - odl. US in 20/2018 - OROZ631
*** (2010) Pravilnik o načinu držanja pasa koji mogu predstavljati opasnost za okolinu. Službeni glasnik RS, Br. 65
*** Prednacrt Građanskog zakonika Republike Srbije. Paragraf Lex-ova baza propisa i sudske prakse
*** (1978-1989) Zakon o obligacionim odnosima Republike Srbije. Službeni list SFRJ, Br. 29/1978, 39/1985, 45/1989, 57/1989; Službeni list SRJ. Br. 31/1993; Službeni list SCG. Br. 1/2003
*** Principles, Definitions and Model rules of European Private Law: Draft Common Frame of Reference (DCFR). Preuzeto 2. aprila 2018. godine. http://sakig.pl/ uploads/upfiles/moot/dcfr.pdf
Andrejević, M. (1969) Odgovornost za štetu koju pričini životinja. Beograd: Institut za uporedno pravo
Antić, O. (2008) Obligaciono pravo. Beograd: Pravni fakultet
Babić, I. (2009) Obligaciono pravo. Sremska Kamenica: Fakultet za evropske pravno-političke studije
Đorđević, Ž. (1960) Odgovornost za štetu koju pričini domaća životinja. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, Br. 3. 368-378
Đurđević, N. (2008) Odgovornost za štetu koju je izazvala životinja. u: Vukadinović R. [ur.] Zbornik radova 'Trideset godina Zakona o obligacionim odnosima - de lege lata i de lege ferenda, Kragujevac: Pravni fakultet, 377-402
Fromageot, N. (1891) De la faute comme source de la responsabilitée droit privé. Paris
Julesz, M. (2016) La responsabilité civile pour faits d'animaux en Europe aujourd'hui et hier. Preuzeto 12. aprila 2018. godine. http. //www. jesz. ajk. elte. hu/julesz16. html
Karanikić-Mirić, M. (2008) O odnosu subjektivne i objektivne odgovornosti za prouzrokovanu štetu. Pravni život, vol. 57, br. 11, str. 623-638
Koch, B.A., Bernhard, A., Koziol, H. (2002) Austria. u: Koch B.A. ; Koziol H. [ur.] Unification of Tort Law: Stict Liability, The Hague-London-New York: Kluwer Law International
Konstantinović, M. (1969) Obligacije i ugovori - skica za zakonik o obligacijama i ugovorima. Beograd: Službeni list
Kostić, D. (1975) Pojam opasne stvari. Beograd: Savremena administracija
Landmann, V. (1975) Notwehr, Notstand und Selbsthilfe im Privatrecht. Zürich, dissertation
Larenz, K. (1981) Lehbruch des Schuldrechts, Band II: Besonderer Teil. München: Beck
Lucas, M. (1909) De la responsabilité des dommages causés par les animauh. Angers
Miklosi, A. (2009) Dog, behavior, evalution, and cognition. Oxford: University Press
Nedeljković, V. (1959) O naknadi štete koju počini životinja. Pravni život, Beograd, Br. 1-2. 44-50
Niketić, G. (1922) Građanski zakonik Kraljevine Srbije, protumačen odlukama odeljena i Opšte sednice Kasacionog suda (redakcija). Beograd: Izdavač Geca Kon
Puvača, B.M. (2009) 'Sive zone' izvan ugovorne odgovornosti - područja moguće primjene pravila o odgovornosti na temelju krivnje i objektivne odgovornosti za štetu. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 30. Br. 1. 221-243
Radišić, J. (1988) Obligaciono pravo. Opšti deo. Beograd: Savremena administracija
Radovanov, A., Petrović, Z. (2009) Naknada štete. u: Zbornik sudske prakse, Novi Sad: Privredna akademija
Salma, J. (2009) Obligaciono pravo. Novi Sad: Pravni fakultet
Stanišić, S. (2014) Legal Nature of Civil Liabilityfor Damage Caused by Animals / Pravna priroda građanske odgovornosti za štetu od životinja. Godišnjak fakulteta pravnih nauka, 4(4): 83
Stauffacher, J. (2012) Responsabilité Civile. Preuzeto 22. februara 2018. godine.
Stojanović, N. (2017) Pravo životinja. Niš: Pravni fakultet
Šeparović, V. (1987) Odgovornost za štete od opasne stvari odnosno opasne djelatnosti. Naša zakonitost, br. 9-10, str. 998
Terzin, V., Penezić, J. (2013) Uporedna analiza odštetnih zahteva i ujeda pasa. u: Zbornik radova i kratkih sadržaja Savetovanja veterinara Srbije, Zlatibor: Srpsko veterinarsko društvo, 21-23
Vedriš, M., Klarić, P. (1983) Osnove imovinskog prava. Zagreb: Pravni fakultet
Vukmirović, N. (2013) Uhvati - steriliši - vrati, zadrži ili udomi. Preuzeto 12. februara 2018. godine.http://link.plus.org.rs
Widmer, P., Wessner, P. (2000) Revision et unification du droit de la Responsabilité Civile: Rapprt explicatif. Bern, Preuzeto 2. marta 2018. godine. http://www. bj.admin/ch/dam/data/bj/wirtschaft/gesetzgebung/archiv/.../vn-ber-f.pdf
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfni1881321S
objavljen u SCIndeksu: 01.02.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2016)
O uslovljenoj i usmerenoj slobodi ugovaranja privrednih subjekata
Đurđević Marko, i dr.

Anali Pravnog fak Beograd (1995)
Odgovornost za štetu usled terorističkih akata, javnih demonstracija ili manifestacija
Ališani Alajdin S.

Gl Adv komore Vojvodine (2009)
Uslovi osiguranja kao vrsta pravila poslovanja
Ilkić Zoran

prikaži sve [108]