Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:62
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:59

Sadržaj

članak: 7 od 50  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 11, br. 1, str. 127-146
Prestanak ugovora o doživotnom izdržavanju
DDOR Novi Sad a.d.o., Novi Sad

e-adresazoran.ilkic64@gmail.com
Sažetak
U ovom radu uporedno-pravnim metodom i sistemskom analizom korpusa domaćih materijalno-pravnih odredbi, autor ukazuje na sve načine prestanka ugovora o doživotnom izdržavanju, a pogotovo na faktičke okolnosti koje to uzrokuju. Posebno se ističu pojedine zakonodavne nedorečenosti, kao i rešenja koja je sudska praksa zauzela u nekim spornim slučajevima. Između ostalog, definisani su poremećeni odnosi između ugovarača i promenjene okolnosti kao najčešći i najkompleksniji uzrok raskida ugovora. U zaključku se daju predlozi po kojima bi se mogle precizirati i upotpuniti pojedine nedovoljno jasne zakonske odrednice.
Reference
*** (1978-1999) Zakon o obligacionim odnosima. Službeni list SFRJ, br. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, Službeni list SRJ, br. 31/93, 22/99, 23/99, 35/99, 44/99
*** (1995) Zakon o nasleđivanju. Službeni glasnik Republike Srbije, Beograd, 46
*** (2004) Zakon o notarima Republike Srpske. Službeni glasnik Republike Srpske, broj 86
*** (2005-2011) Zakon o obveznim odnosima. Narodne novine Republike Hrvatske, br. 35/05, 41/08 i 125/11
Babić, I. (2001) Leksikon obligacionog prava. Beograd: Službeni list SRJ
Babić, I. (2005) Komentar Zakona o nasleđivanju. Beograd: Službeni list SRJ
Babić, I. (2008) Nasledno pravo. u: Borba, Beograd: Službeni glasnik, 281
Bénabent, A. (2001) Droit civil: Les contrats spéciaux civils et commerciaux. Paris: Montchrestien
Bevanda, M., Čolaković, M. (2010) Ugovor o doživotnom izdržavanju - povijesni prikaz i regulacija u bosanskohercegovačkom pravu. Zbornik radova Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, 21, 125
Bikić, E., Brkić, A. Materijalne i procesnopravne posljedice nedostatka forme ugovora u pravnom prometu nekretnina. Anali Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, 5/3, 148, http://prf.unze.ba/v2/anali_tekst.html, 15. 11. 2013
Čobeljić, N.R. (1972) Promenjene okolnosti u privrednom i građanskom pravu. Beograd
Ćirić, Z., Stojanović, N. (2002) Neke dileme oko poništaja ugovora o doživotnom izdržavanju. Pravni život, vol. 51, br. 10, str. 607-620
Dennis, F. (2010) Die Kündigung von Dauerschuldverhaltnissen aus wichtigen Gründen. München: GRIN Verlag Gmbh
Donna, H.S. (2003) Life care agreements: A contractual Jekyll and Hyde?. Marquette Elder's Advisor, 5, 39-56
Đurđević, D. (2009) Uvođenje ugovora o nasleđivanju u srpsko pravo. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 57, br. 2, str. 186-211
Đurđević, D. (2009) Zakon o obligacionim odnosima i ugovori o naslednom pravu. Pravni zbornik, 2, 49
Đurđević, D.B. (2012) Institucije naslednog prava. Beograd: Službeni glasnik
Gavela, N. (1983) Pravni položaj nasljednika. Zagreb: Pravni fakultet, Centar za stručno usavršavanje i suradnju s udruženim radom
Gavella, N. (1990) Nasljedno pravo. Zagreb
Grujić, N. (2011) Davalac izdržavanja kod ugovora o doživotnom izdržavanju. Glasnik Advokatske komore Vojvodine, vol. 83, br. 6, str. 327-353
Houghton, R.N., et al. (1981) Life care contract: Haven or heartache 1. Real Property, Probate and Trust Journal, 4, 819-834
Hrvatin, B. (2003) Nasljednopravni ugovori. u: Novo nasljedno pravno uredjenje, Zagreb: Narodne novine, 6
Komisija za izradu Građanskog zakonika Vlade RS (2011) Prednacrt Građanskog zakonika Republike Srbije. Beograd, Četvrta knjiga, O nasleđivanju
Konstantinović, M. (1996) Obligacije i ugovori - skica za zakonik o obligacijama i ugovorima. Beograd: Službeni list SRJ
Koziol-Welser, V. (2007) Bürgerliches Recht. u: Welser Schuldrecht [ur.] Allgemeiner Teil, Schuldrecht Besonderer Teil, Erbrecht, Wien: Manz Verlag, Band II, 13. Auflage, str. 109-110
Kroifi, L., Eckert, F. (2012) Erbrecht. Baden-Baden: Nomos
Leipold, D. (2010) BGB I: Einführung und Allgemeiner Teil. Tübingen: Mohr Lehrbuch
Majtin, Z. (1979) Ugovor o doživotnom izdržavanju i aleatornost. Odvjetnik, 1-2, 5-7
Mesarović, K. (1963) Pravni položaj stranaka kod ugovora o doživotnom izdržavanju. Glasnik advokatske komore APV., br. 12, 3
Panov, S., Antić, O. (2008) Porodično pravo & nasledno pravo. Beograd: Projuris
Paunović, S. (2006) Ugovor o doživotnom izdržavanju. Izbor sudske prakse, Beograd, br. 4
Perović, J. (2012) Promenjene okolnosti u srpskom ugovornom pravu i izvorima uniformnog ugovornog prava. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 60, br. 1, str. 185-202
Petrić, S. (2007) Izmjena ili raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti prema novom Zakonu o obveznim odnosima. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 1, 130
Petrović, V. (2010) Ugovor o doživotnom izdržavanju. Godišnjak Pravnog fakulteta Istočno Sarajevo, 1, 292
Počuča, M. (2011) Ugovor o doživotnom izdržavanju. Novi Sad: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
Poljaković, M. (2007) Ugovor o doživotnom izdržavanju i nezi kao faktor egzistencije, sa posebnim osvrtom na Suboticu i okolinu. Subotica, magistarski rad
Popivoda, D. (2012) Kvazi-ugovor o doživotnom izdržavanju. Pravna riječ, 32, 292
Radovanov, A., Počuča, M. (2010) Bračno imovinsko pravo, porodično procesno pravo. Novi Sad: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
Raković, Đ. (2007) Ugovor o doživotnom izdržavanju. Godišnjak pravnog fakulteta u Banjoj Luci, 30, 429
Stanković, M. (2012) Alea iacta est - aleatornost ugovora o doživotnom izdržavanju kao ograničenje mogućnosti njegovog raskida zbog promenjenih okolnosti. Harmonius, 1, 85
Stanković, M. (2010) Ugovor o doživotnom izdržavanju u srpskom pozitivnom pravu - zaštita primaoca izdržavanja. Pravni život, 10, 978-981
Stojanović, N. (2006) Osvrt na pojedina sporna pitanja o ugovornom izdržavanju u domaćoj sudskoj praksi. Bilten sudske prakse, 4, 193, Vrhovni sud Srbije
Subotić-Konstantinović, N.S. (1968) Ugovor o doživotnom izdržavanju. Beograd
Svorcan, S. (1987) Raskid ugovora o doživotnom izdržavanju. Beograd
Svorcan, S.N. (2003) Raskid ugovora o ustupanju i raspodeli imovine za života. Pravni život, vol. 52, br. 10, str. 203-214
Vidić, J. (2003) Ugovor o doživotnom izdržavanju. Pravni život, vol. 52, br. 10, str. 181-202
Živković, B. (2008) Raskid ugovora o doživotnom izdržavanju. Sudska praksa, 11-12, 52-53
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
DOI: 10.5937/MegRev1401127I
objavljen u SCIndeksu: 17.05.2015.

Povezani članci

Gl Adv komore Vojvodine (2011)
Davalac izdržavanja kod ugovora o doživotnom izdržavanju
Grujić Nenad

Pravni zapisi (2010)
Davalac izdržavanja kod ugovora o doživotnom izdržavanju
Grujić Nenad

Gl Adv komore Vojvodine (2014)
Subjekti ugovora o doživotnom izdržavanju
Gavrić Igor

prikaži sve [89]