Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 9 od 50  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 85, br. 7-8, str. 363-376
Novčana naknada za duševne bolove zbog naruženosti
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet + Džavni univerzitet u Novom Pazaru, Departman za pravne nauke
Ključne reči: nematerijalna šteta; novčana naknada; naruženost
Sažetak
U ovom padu detaljno je istražen, analiziran i izložen problem novčane naknade nematerijalne štete za duševne bolove koji su prouzrokovani naruženjem (konkretno: sam pojam naruženosti, određivanje naknade za ovaj oblik nematerijalne štete i mogućnoct sanacije naruženocti plastičnom hirurgijom). Takođe, predmet ovog rada je nasleđivanje i zastarelost potraživanja naknade nematerijalne štete. Analizirane su i izložene odredbe pravilnika koje su Vlade i Vrhovni sudovi bivših jugoslovenskih republika doneli u cilju ujednačavanja sudske prakse po pitanju pravilnog utvrđivanja visine novčane naknade nematerijalne štete.
Reference
*** (2009) Pravilnik o jedinstvenim kriterijumima za utvrđivanje naknade nematerijalne i nekih vidova materijalne štete. Službeni list CG, br. 35 od 3. 6
*** (2006) Ustava Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 98
*** (2005) Zakon o obveznim odnosima Republike Hrvatske. Narodne novine, br. 35
*** (2009) Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju. Službeni glasnik RS, br. 51
*** (2008) Zakon o obligacionim odnosima Crne Gore. Službeni list CG, br. 47/8 od 7. 8. 2008. godine
*** (2003) Zakon o obligacionim odnosima. Službeni list SFRJ, br. 1/2003 - Ustavna povelja
*** (2011) Zakon o parničnom postupku - ZPP. Službeni glasnik RS, br. 72
*** (2004/2009) Zakonik o krivičnom postupku. Službeni list SRJ, br. 58/2004, 85/2005, 115/2005, 49/2007 i 72/2009
*** (2007) Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju Republike Crne Gore. Službeni list RCG, br. 46/07 od 31. 7
*** (1973-1986) Zbirka rješidbi hrvatskih trgovačkih sudova. u: Zbirka sudskih odluka Vrhovnog suda Srbije iz oblasti građanskog prava 1973-1986, br. 2
Alishani, A. (2007) Nematerijalna šteta i njena naknada zbog povrede prava ličnosti. Pravni život, vol. 56, br. 11, str. 881-899
Andrejević, S., Milutinović, L., Petrović, Z. (2007) Nematerijalna šteta - promene stavova sudske prakse o naknadi nematerijalne štete i nove tendencije. Beograd: Intermex
Baretić, M. (2006) Pojam i funkcije neimovinske štete prema novom Zakonu o obveznim odnosima. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 56 461-500
Bukovac-Puvača, M. (2007) Trend proširenja kruga osoba s pravom na novčanu naknadu u poredbenom i našem pravu kao oblik popravljanja neimovinske štete u slučaju smrti bliske osobe. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 28(1): 511-540
Crnić, I. (2011) Povreda prava osobnosti na duševno zdravlje. Pravo u gospodarstvu, 1: 147-183
Ćurković, M. (2006) Naknada nematerijalne štete u nekim evropskim zemljama. u: Z. Petrović [ur.] Parnični i izvršni postupak, na- knada štete i osiguranje, Budva, 233-255
Dedijer, M. (1994) Nematerijalna šteta i njena naknada. Pravni život, vol. 43, br. 11-12, str. 1837-1845
Durutović, E. (2009) Naknada nematerijalne štete u obliku rente. u: Z. Petrović, N. Mrvić Petrović [ur.] Naknada nematerijalne štete, 197-202
Ivošević, Z. (1978) Naknada štete zbog umanjenja životnih aktivnosti. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu (povodom kodifikacije obligacionog prava), 3-5/78, 661-676
Konstantinović, M. (1996) Obligacije i ugovori - skica za zakonik o obligacijama i ugovorima. Beograd: Službeni list SRJ, Klasici jugoslovenskog prava
Kozar, V. (2000) Vrste štete zbog povrede prava na žig i nelojalne konkurencije. Pravo i privreda, vol. 37, br. 5-8, str. 669-673
Krneta, S. (1981) Novčana naknada nematerijalne štete zbog povrede autorskog prava. Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu, str. 73-87
Marković, V. (2008) Nematerijalna šteta pravnog lica - poslovni ugled - lično pravo kome treba ustanoviti zaštitu. Pravni život, vol. 57, br. 11, str. 657-663
Matijević, B. (2011) Institut naknade nematerijalne štete. http://www.pravnadatoteka.hr/pdf/institut_naknade_nematerijalne_stete.pdf, 01.11.2011
Medić, D., Tajić, H. (2008) Nematerijalna šteta u praksi. Sarajevo: Privredna štampa
Nikolić, M.K. (2000) Duševni bolovi i naknada štete. Pravni život, vol. 49, br. 10, str. 529-538
Pešić, N. (1979) Naknada nematerijalne štete - Ugovorno i odštetno pravo po Zakonu o obligacionim odnosima. Beograd, Zbornik radova, str. 448
Pešić, N. (1992) Odmeravanje novčane naknade nematerijalne štete za telesnu povredu. Pravni život, vol. 41, br. 9-10, str. 1482-1497
Petrović, Z., Mrvić-Petrović, N., ur. (2009) Naknada nematerijalne štete zbog telesne povrede ili smrti lica. u: Naknada nematerijalne štete, Beograd, Petrović, Zdravko: Naknada nematerijalne
Petrović, Z.M. (2002) Naknada nematerijalne štete po Zakonu o obligacionim odnosima i predlozi za izmenu. Pravo - teorija i praksa, vol. 19, br. 5-6, str. 21-25
Radolović, A. (2006) Pravo osobnosti u novom Zakonu o obveznim odnosima. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 27(1): 129-170
Radovanov, A. (2002) Odmeravanje visine pravične naknade nematerijalne štete. Pravo - teorija i praksa, vol. 19, br. 5-6, str. 33-47
Stanković, O. (1998) Naknada štete. Beograd: Nomos
Stanković, O. (1978) Naknada štete (imovinske i neimovinske) prema Zakonu o obligacionim odnosima. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 3-5, 491
Trifunović, P. (1998) Naknada neimovinske štete zbog smrti bliskog lica. Pravni život, vol. 47, br. 10, str. 891-902
Trifunović, P. (2004) Pravična novčana naknada nematerijalne štete. u: Naknada štete i ugovor o osiguranju, 119-137
Vučković, V. (1992) Naknada buduće nematerijalne štete. Pravni život, 41(9-10): 1529-1539
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.5937/gakv1308363M
objavljen u SCIndeksu: 23.12.2013.