Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 10 od 50  
Back povratak na rezultate
2013, br. 65, str. 237-252
Odgovorna lica po osnovu garancije za ispravno funkcionisanje prodate stvari
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet

e-adresadjonik09@gmail.com
Projekat:
Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru (MPNTR - 179046)

Sažetak
Garancija je noviji pravni institut, koji se javlja tek u drugoj polovini 19. veka. Nastao je u uslovima razvijene podele rada gde se u razmenu dobara uključuju i trgovinska preduzeća, tako da kupac najčešće nije u neposrednom pravnom odnosu sa proizvođačem. U takvim uslovima garancija omogućuje da i proizvođač može neposredno da odgovara kupcu za nedostatke stvari, s tim što se, u zavisnosti od usvojenog rešenja, kao odgovorni subjekti po osnovu garancije javljaju ili proizvođač, ili prodavac, ili istovremeno i prodavac i proizvođač. U radu su razmotrena sva tri rešenja, njihove prednosti i mane, s tim što rešenje prema kojem su istovremeno odgovorni prodavac i proizvođač, koje je, inače, usvojeno i u srpskom Zakonu o obligacionim odnosima, autor ocenjuje kao najprihvatljivije. Nasuprot tome, za odredbe srpskog Zakona o zaštiti potrošača koje se odnose na određivanje lica koje je odgovorno po osnovu garancije, autor smatra da nisu dovoljno precizne i da potrošaču ne obezbeđuju maksimalnu zaštitu.
Reference
Ališani, A. (1996) Garancija za ispravno funkcionisanje stvari. Beograd: IŠ Stručna knjiga d.d
Aranđelović, S. (1980) Komentar čl. 424. Zakona o obligacionim odnosima. u: Blagojević B., V. Krulj [ur.] Komentar Zakona o obligacionim odnosima, Beograd: Savremena administracija, I
Bukljaš, I. (1967) Odgovornost proizvođačke privredne organizacije za nedostatke proizvoda. Pravo i privreda, br. 11, str. 11
Carić, S.V. (1966) Garantija za ispravno funkcionisanje stvari. Pravo i privreda, br. 12, str. 31
Jakubowski, J. (1966) Garancije u međunarodnoj trgovini. u: Međunarodno savetovanje privrednika i pravnika (III), Beograd: Institut za uporedno pravo, 14-19
Jankovec, I.I. (1999) Privredno pravo. Beograd: Službeni list SRJ
Jerković, J.L. (1980) Odgovornost prodavca za materijalne nedostatke stvari - garancija za ispravno funkcionisanje prodate stvari. Glasnik Advokatske komore Vojvodine, 29(5): 26-37
Kapor, V. (1980) Komentar čl. 501-507. Zakona o obligacionim odnosima. u: Blagojević B., V. Krulj [ur.] Komentar Zakona o obligacionim odnosima, Beograd: Savremena administracija, I
Konstantinović, M. (1966) Obligacije i ugovori - skica za zakonik o obligacijama i ugovorima. Beograd: Službeni list SRJ
Krulj, V. (1967) Neka pravna pitanja u vezi sa garantijom i garantijskim rokovima kod kupoprodaje. Naša zakonitost, Zagreb, br. 4, str. 306
Milošević, L. (1968) Garancija za ispravan rad prodanog proizvoda. Naša zakonitost, Zagreb, br. 3, str. 213
Mitrović, D. (1985) Komentar čl. 501-507. Zakona o obligacionim odnosima. u: Perović S. [ur.] Komentar Zakona o obligacionim odnosima, Beograd: Savremena administracija, knj. druga
Momčinović, H. (1973) Garancija proizvođača za ispravno funkcionisanje proizvoda. Informator, 2032(7-8)
Nikolić, Đ. (2000) Praktikum za obligaciono pravo. Beograd
Panovski, S. (1981) Garancija za ispravno funkcionisanje prodate stvari. Privredno-pravni priručnik, (5): 13-25
Petrović, Z., Kozar, V., ur. (2009) Mega zbirka sudske prakse iz obligacionog prava. Beograd: Intermeks
Radišić, J.D. (1972) Garancija za trajan kvalitet i odgovornost za štetu od stvari sa nedostatkom. Beograd: Institut za uporedno pravo
Simonović, D. (2006) Komentar Zakona o zaštiti potrošača. Beograd: D. Simonović
Spirović-Jovanović, L.A. (1975) Garancija za ispravno funkcionisanje stvari. Beograd: Savremena administracija
Veljković, D. (1993) Garancija po osnovu prava kupca. Izbor sudske prakse, (2): 16-18
Vizner, B. (1978) Komentar Zakona o obveznim (obligacionim) odnosima, I. Zagreb
Vukčević, B. (1985) Garancija za ispravno funkcionisanje prodate stvari. Sudska praksa, (9): 88-91
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 20.01.2014.