Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 58  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 27, br. 7-8, str. 5-22
Ništavost Ugovora o javnoj nabavci
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
Sažetak
Razlozi ništavosti ugovora o javnoj nabavci taksativno su nabrojani, a ne kao primeri (ne exempli causa), što znači da se u praksi ne bi mogli kreirati novi razlozi ništavosti ugovora zbog povrede odredaba Zakona o javnim nabavkama van onih propisanih u ovom članu. S time u vezi, treba usko tumačiti i opšte razloge ništavosti ugovora iz člana 103. Zakona o obligacionim odnosima. Odlučivanje o zahtevu za utvrđenje ništavosti ugovora o javnoj nabavci spada u sudsku nadležnost, dok odlučivanje za zaštitu prava, dakle o poništaju postupka javne nabavke, ne spada u sudsku nadležnost, već u nadležnost drugog državnog organa - Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.
Reference
*** (2010) Sudska praksa softverski paketi za pravnike. Beograd: Intermex
*** (2009) Spisak međunarodnih organizacija čiji se posebni postupci javnih nabavki mogu primenjivati umesto odredba Zakona o javnim nabavkama. Službeni glasnik RS, br. 50
*** (2010) Indok, softverski paket za pravnike. Beograd: Intermex
Besarović, I. (2010) Poslovno pravo. Beograd: Intermex, Drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje
Carić, S.V., Šogorov, S.V., Vilus, J., Đurđev, D. (2000) Međunarodno privredno pravo. Novi Sad: Centar za privredni konsalting
Dabić, Lj., Nenadić, B., Đurić, V. (2003) Javne nabavke u uporednom zakonodavstvu. Beograd: Institut za uporedno pravo
Đorđević, Ž.S., Stanković, V.S. (1987) Obligaciono pravo. Beograd: Naučna knjiga
Đurović, R. (1972) Ugovor o lizing poslu. Pravni život, br. 12, str. 14
Jankovec, I.I. (1981) Privredno pravo. Beograd: Službeni list SFRJ
Kozar, V. (2010) Zaštita prava ponuđača i javnog interesa u postupku javne nabavke. Pravni informator, Beograd, Intermex, broj 3/10, str. 28-32
Kozar, V. (2005) Parnični postupak. u: Prikaz i uporedna analiza najznačajnijih zakonskih novina, Beograd: Intermex, str. 149-224
Kozar, V. (2010) Komentar Zakona o javnim nabavkama. Beograd: Poslovni biro
Kozar, V. (2010) Komentar stečajnih zakona. Beograd: Poslovni biro
Mićović, M. (2010) Privredno pravo. Kragujevac: Pravni fakultet
Mrkšić, D., Petrović, Z., Ivančević, K. (2006) Pravo osiguranja. Novi Sad: Privredna Akademija
Mrvić, P.N., Petrović, Z., Filipović, A. (2002) Obavezno osiguranje od autoodgovornosti i naknada štete. Beograd: Glosarijum
Orlić, M.V. (1978) Zakup. u: Enciklopedija imovinskog prava i prava udruženog rada, Beograd: Službeni list SFRJ, tom III, strana 919
Perović, S.K. (1986) Obligaciono pravo. Beograd: Službeni list SFRJ
Petrović, Z., Kozar, V., ur. (2009) Mega zbirka sudske prakse iz obligacionog prava. Beograd: Intermeks, I
Petrović, Z., Mrkšić, D., Ivančević, K. (2007) Neživotna osiguranja. Beograd: Intermex
Počuča, M. (2007) Ugovor o osiguranju i raspisivanje javne nabavke za usluge osiguranja. Pravo - teorija i praksa, vol. 24, br. 11-12, str. 60-65
Poznić, B. (1987) Građansko procesno pravo. Beograd: Savremena administracija
Radovanov, A. (2009) Građansko procesno pravo parnični, vanparnični i izvršni postupak. Novi Sad: Univerzitet Privredna akademija-Pravni fakultet
Stanković, O.D., Orlić, M.V. (1986) Stvarno pravo. Beograd: Naučna knjiga
Vasiljević, M. (1997) Poslovno pravo. Beograd: Savremena administracija
Vasiljević, M.S. (1995) Trgovinsko pravo - poslovno pravo. Beograd: Savremena administracija
Vrhovšek, M., Kozar, V. (2010) Zaštita prava i ništavost ugovora o javnoj nabavci. u: Pravni informator, 347-370
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni članak
objavljen u SCIndeksu: 08.02.2011.

Povezani članci