Metrika

  • citati u SCIndeksu: [6]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11

Sadržaj

članak: 6 od 7  
Back povratak na rezultate
2005, vol. 38, br. 4, str. 369-381
Sociokulturni pristup udžbeniku
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Institut za psihologiju

e-adresakostamat@eunet.yu
Ključne reči: sociokulturni pristup; teorija udžbenika; koncept kulturno-potpornih sredstava
Sažetak
Cilj ovog rada je da pruži pregled dugogodišnjeg istraživanja udžbenika na Institutu za psihologiju, koje je imalo za cilj zasnivanje sociokulturnog pristupa udžbeniku. Izmeštanje problematike udžbenika iz klasičnog psihološko-pedagoškog u širi i istraživački izazovniji kulturološki kontekst, omogućilo je da se udžbenik sagleda kao kulturno-potporni sistem individualnog razvoja. U radu se razmatra najpre teorijsko polazište takve koncepcije udžbenika, zasnovano na vigotskijanskoj ideji o kulturnoj (semiotičkoj) medijaciji razvoja, a potom i njegova operacionalizacija kroz analitički koncept kulturno-potpornih sredstava. Iskorak od teorije ka praksi prikazan je preko najvažnijih praktičnih implikacija tih saznanja, vezanih za definisanje žanrovskih specifičnosti udžbenika i principa obrazovnog dizajniranja udžbenika. Kao posebna tema, razmatra se i način na koji ovakav pristup udžbeniku (teorijska razrada, ponuđeni analitički koncepti i praktične implikacije), doprinosi razvoju sociokulturne paradigme u psihologiji.
Reference
Bahtin, M.M. (1980) Marksizam i filozofija jezika. Beograd: Nolit
Cole, M. (1995) Socio-cultural-historical psychology: Some general remarks and a proposal for a new kind of cultural-genetic methodology. u: Wertsch J., del Rio P., Alvarez A. [ur.] Sociocultural studies of mind, Cambridge, itd: Cambridge University Press
Guzina, Lj. (1984) Kako školska knjiga može da utiče na razvoj saznajnih sposobnosti. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Ivić, I.D. (1976/1988) Skica za jednu psihologiju osnovno-školskih udžbenika: Razvoj intelektualnih sposobnosti dece i udžbenik (I deo) i Oblici učenja i udžbenik (II deo). u: Kovač-Cerović Tinde [ur.] Psihologija u nastavi, Beograd: Savez društava psihologa Srbije
Ivić, I.D. (1987) Čovek kao animal symbolicum - razvoj simboličkih sposobnosti. Beograd: Nolit
Ivić, I.D. (1992) Teorije mentalnog razvoja i problem ishoda obrazovanja. Psihologija, vol. 25, br. 3-4, str. 7-36
Ivić, I.D. (1994) Lav S. Vygotsky. u: Tedesco J.C.i Morsy Z. [ur.] Thinkers on Education, UNESCO Prospects, str. 761-785
Ivić, I.D., i dr. (1983) Psihološko-pedagoška analiza udžbenika. Beograd: Institut za psihologiju, elaborat u rukopisu
Ivić, I.D., Uvalić-Trumbić, S., Radovanović, B., Dinkić, M., Trnavac, N., Havelka, N., Kovačević, B., Peart, G. (2001) Sveobuhvatna analiza sistema osnovnog obrazovanja u SRJ. Beograd: UNICEF - Beogradska kancelarija
Ivić, I.D., Pešikan, A., Pešić, J., Plut, D., Jankov, R., Bogojević, A. (2003) Kvalitet školskih udžbenika i mehanizmi obezbeđivanja tog kvaliteta. Beograd: Institut za psihologiju
Ivić, I.D., Pešikan, A., Jankov, R., Bogojević, A., Pešić, J., Šišović, D., Antić, S., Marinković, S. (2004) Osnovni standardi kvaliteta školskih udžbenika. Beograd: Institut za psihologiju
Kovač-Cerović, T. (1998) Kako znati bolje - razvoj metakognicije u svakodnevnom odnosu majke i deteta. Beograd: Institut za psihologiju
Moll, L.C. (1990) Introduction. u: Moll L.C. [ur.] Vygotsky and education: Instructional implications and applications of sociohistorical psychology, Cambridge, itd: Cambridge University Press
Moskovljević, J. (1985) Psihološko-pedagoška analiza udžbenika: Analiza jezika. Beograd: Institut za psihologiju, elaborat u rukopisu
Newman, D., Griffin, P., Cole, M. (1989) The construction zone: Working for cognitive change in school. Cambridge, itd: Cambridge University Press
Olson, D.R. (1995) Writing and the mind. u: Wertsch J., del Rio P., Alvarez A. [ur.] Sociocultural studies of mind, Cambridge, itd: Cambridge University Press
Pešić, J.M. (1998) Novi pristup strukturi udžbenika - teorijski principi i konstrukcijska rešenja. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Pešić-Matijević, J. (1995) Razvoj pojmova na ranom osnovnoškolskom uzrastu. Psihologija, vol. 28, br. 3-4, str. 283-302
Pešikan, A.Ž. (1996) Treba li deci istorija? - psihološki problemi nastave istorije u osnovnoj školi. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Pešikan, A.Ž. (2003) Nastava i razvoj društvenih pojmova kod dece. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Plut, D., Krnjaić, Z., ur. (2004) Društvena kriza i obrazovanje: Dokument o jednom vremenu. Beograd: Institut za psihologiju
Plut, D. (1991) Socijalizacijski obrasci osnovnoškolskih udžbenika. Beograd: Filozofski fakultet - Odeljenje za psihologiju, magistarski rad
Plut, D. (2003) Udžbenik kao kulturno-potporni sistem. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Plut, D., Daničić, N., Tadić, B. (1990) Vrednosni sistem osnovno-školskih udžbenika. Psihološka istraživanja, br. 4, str. 141-205
Stepanović, I.Ž. (2003) Formalne operacije i porodični kontekst njihovog razvoja. Beograd: Filozofski fakultet, magistarski rad
Stojković, Lj., Pešikan, A., Vidanović (1988) Analiza oblika učenja u udžbenicima. Beograd: Institut za psihologiju, elaborat u rukopisu
Trebješanin, B.M., Pešikan, A.Ž., Kovač-Cerović, T. (1990) Analiza motivacionih karakteristika udžbenika za niže razrede osnovne škole. Psihološka istraživanja, 4, 205-245
Vigotski, L.S. (1983) Mišljenje i govor. Beograd: Nolit
Vigotskij, L.S. (1996) Problemi razvoja psihe. u: Matjuškin A. [ur.] Sabrana dela, tom III: Istorija razvoja viših psihičkih funkcija, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Wertsch, J.V. (1991) Voices of mind: A sociocultural approach to mediated action. Cambridge, itd: Cambridge University Press
Wertsch, J.V., del Rio, P., Alvarez, A. (1995) History, action, mediation. u: Wertsch J., del Rio P., Alvarez A. [ur.] Sociocultural studies of mind, Cambridge, itd: Cambridge University Press
Wertsch, J.V., Stone, C.A. (1985) The concept of internalization in Vygotsky's account of the genesis of higher mental functions. u: Wertsch J.V. [ur.] Culture, communication and cognition: Vygotskian perspectives, Cambridge, itd: Cambridge University Press
Zinchenko, V.P. (1985) Vyotsky's ideas about units for the analysis of mind. u: Wertsch J. [ur.] Culture, communication, and cognition: Vygotskian perspectives, Cambridge, itd: Cambridge University Press
Zinchenko, V.P. (1995) Cultural-historical and activity views. u: Wertsch J., del Rio P., Alvarez A. [ur.] Sociocultural studies of mind, Cambridge, itd: Cambridge University Press
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.2298/PSI0504369P
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.