Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
Ekonomika preduzeća
2012, vol. 60, br. 3-4, str. 199-205
jezik rada: engleski
vrsta rada: rasprava/članak
objavljeno: 08/06/2012
doi: 10.5937/ekopre1204199M
Ograničenja u primeni pokazatelja koncentracije - primer tržišta osiguranja Srbije, Hrvatske, Slovenije, Rumunije i Austrije
Univerzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet, Katedra za ekonomsku teoriju i privredni razvoj

Sažetak

Savremenu politiku zaštite konkurencije karakteriše primena ekonomskih principa i ekonomske analize u njen pravni okvir sa ciljem da se izmeri antikonkurentsko ponašanje kompanija. Cilj rada je da se na primeru tržišta osiguranja odabranih zemlja (Srbija, Hrvatska, Slovenija, Rumunija i Austrija) pokažu mogućnosti i ograničenja primene pokazatelja koncentracije kao instrumenta procene nekonkurentskog ponašanja kompanija. U radu su analizirani sledeći pokazatelji: Racio koncentracije četiri najveće kompanije, Herfindal-Hiršmanov indeks, Lorencova kriva, Gini koeficijent i Indeks entropije. Analiza je pokazala da samostalna primene pokazatelja koncentracije nije dovoljna i da je treba dopuniti i kvalitativnim podacima o: karakteristikama tržišta, industrijskoj tradiciji, visini ulaznih barijera, ponašanju menadžera i sl. Tek tada se može očekivati da analiza koncentrisanosti tržišta bude kompletna i korisna za sprovođenje antimonopolskih mera.

Ključne reči

Reference

*** (2004-2008) Slovenian Insurance Supervision Agency. u: Annual Report for 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, Ljubljana
Begović, B., Bukvić, R., Mijatović, B., Parivodić, M., Pavić, V., Sepi, R., Stojanović, B., Hiber, D. (2002) Antimonopolska politika u SR Jugoslaviji - analiza postojećih tržišnih struktura i antimonopolskih institucija. Beograd: Centar za liberalno-demokratske studije
Bikker, J., Haaf, K. (2002) Measures of competition and concentration in banking industry: A review of literature. Economic and financial modeling
Hrvatska agencija za nadzor finansijskih usluga (2004-2009) Godišnje izvješće za 2004., 2005., 2006., 2007., 2008. i 2009. godinu
Insurance Romanian Supervisory Commission (2004-2009) u: Annual Report for 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, Bucharest
Kostić, M. (2009) Analiza koncentracije ponude u sektoru osiguranja Srbije. Industrija, vol. 37, br. 2, str. 59-77
Lipczynski, J., Wilson, J.O.S., Goddard, J.A. (2009) Industrial organization competition, strategy, policy. Harlow, England: Prentice Hall/Financial Times
Martin, S. (2002) Advanced industrial economics. Oxford, UK: Blackwell Publishers Ltd
Massey, P. (2000) Market definition and market power in competition analysis: Some practical issues. Economic and Social Review, National university of Ireland, Maywood, vol. 31, br. 4, str. 309-328
Vanlommel, E., de Brabander, B., Liebaers, D. (1977) Industrial Concentration in Belgium: Empirical Comparison of Alternative Seller Concentration Measures. Journal of Industrial Economics, 26(1): 1
Waldman, E.D., Jensen, E. (2001) Industrial organization: Theory and practice. New York: Addison Wesley Longman