Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:20
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11
članak: 2 od 18  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad
2017, vol. 51, br. 4, str. 1325-1342
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/zrpfns51-16569

Creative Commons License 4.0
Neki aspekti politike unutrašnje bezbednosti kao elementa strategije nacionalne bezbednosti Republike Srbije
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresa: Lj.Stajic@pf.uns.ac.rs, N.Radivojevic@pf.uns.ac.rs, V.Mirkovic@pf.uns.ac.rs

Projekat

Projekat Pravnog fakulteta u Novom Sadu: Pravna tradicija i novi pravni izazovi

Sažetak

Uspostavljanje i reorganizovanje sistema nacionalne bezbednosti uvek ima svoje utemeljenje na određenim strateškim i normativnopravnim aktima kojima se određuju organizacija, nadležnosti, ovlašćenja, koordinacija, saradnja , kontrola i druga pitanja od značaja za rad subjekata sistema nacionalne bezbednosti. Ta dokumenta moraju biti izraz konsenzusa relevantnih činilaca jednog društva. Republika Srbija je svoju prvu Strategiju nacionalne bezbednosti usvojila 2009. godine, iako su reforme sistema nacionalne bezbednosti počele i pre toga. S obzirom na aktuelnost pitanja ustavnih reformi, kao i najave usvajanja nove strategije nacionalne bezbednosti koje se očekuju u predstojećem periodu, u ovom radu ćemo se osvrnuti na neka opšta pitanja strateških akata, kao i praktične domete realizovanja politike unutrašnje bezbednosti koja je vođena u prethodnih osam godina. Takođe, u radu smo izvršili nove klasifikacije strateških dokumenata kojima se uređuju pitanja nacionalne bezbednosti i ukazali na neka pitanja koja je potrebno uzeti u obzir prilikom kreiranja i realizacije politike nacionalne bezbednosti. Uzimajući u obzir veliki broj subjekata sistema bezbednosti zaduženih za ostvarivanje unutrašnje bezbednosti, kao i obim ovog rada, analiziraćemo samo neke od donetih strateških i normativnopravnih akta, proisteklih iz Strategije nacionalne bezbednosti. Tim aktima se uređuju organizacija i nadležnosti policije kao organizacione jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova, a tiču se borbe protiv organizovanog kriminala.

Ključne reči

Reference

*** (2009) Odluka o usvajanju Strategije nacionalne bezbednosti Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 88
*** (2013/2015) Zakon o privatnom obezbeđenju. Službeni glasnik RS, br. 104/13 i 42/15
*** (2013) Zakon o detektivskoj delatnosti. Službeni glasnik RS, br. 104
*** (2005) Zakon o policiji. Službeni glasnik RS, br. 101
*** (2009) Nacionalna strategija za borbu protiv organizovanog kriminala. Službeni glasnik RS, br. 23
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 98, čl. 99, st. 1. tač. 9
*** (2009) Odluka o usvajanju Strtegije nacionalne bezbednosti Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 88
*** (2012) Poslovnik Narodne skupštine. Službeni glasnik RS, br. 20 - prečišćen tekst, čl. 190 i 191
*** (2004) Strategije odbrane Državne zajednice. Službeni list SCG, broj 55
*** (2002-2013) Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, korupcije i drugih posebnoteških krivičnih dela. Službeni glasnik RS, 42/02, 27/03, 39/03, 67/03, 29/04, 58/04-dr. zakon, 45/05, 72/09, 72/11-dr. zakon i 32/13
*** (2016) Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije. Službeni glasnik RS, br. 94
*** (2013/2016) Zakon o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela. Službeni glasnik RS, br. 32/13 i 94/16
*** (2005/2009) Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala. Službeni glasnik RS, br. 61/05 i 104/09
*** (2016) Zakon o policiji. Službeni glasnik RS, broj 6
*** (2017) Informator o radu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. Beograd, novembar, 12. Dostupno na: http://www.mup.gov.rs/wps/portal/sr/ministarstvo/informator o radu mup-a (8. februar 2018.)
*** (2009) Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv organizovanog kriminala. Službeni glasnik RS, broj 81
*** (2009) Odluka o osnivanju Koordinacionog tela za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv organizovanog kriminala. Službeni glasnik RS, br. 84
*** (2010) Zakon o Narodnoj skupštini. Službeni glasnik RS, br. 92, čl. 53, st. 1, tač. 7
*** (2005-2014) Zakon o Vladi. Službeni glasnik RS, br. 55/05, 71/05 - ispr., 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - odluka US, 72/12, 7/14 - odluka US i 44/14, čl. 45, st. 1
*** (2008) Vlada Republike Srbije je 2008. godine donela Nacionalnu strategiju održivog razvoja. Službeni glasnik RS, br. 57
Bofr, A. (1968) Uvod u strategiju. Beograd: Vojnoizdavački zavod, 30-31
Dragišić, Z. (2013) Bezbednost, strategija, politika i sistem. Politika nacionalne bezbednosti, broj 1, 118
Dragišić, Z. (2010) Strategija nacionalne bezbednosti Republike Srbije kao strategijska bezbednosna procena. Godišnjak Fakulteta bezbednosti, 106-107
Forca, B., Stojković, B. (2014) O hijerarhiji strategijskih dokumenata. Vojno delo, vol. 66, br. 2, str. 145-165
Keković, Z. (2009) O Nacrtu strategije nacionalne bezbednosti Republike Srbije - kritički prilog za raspravu. Vojno delo, vol. 61, br. 2, str. 89-104
Kovač, M. (2003) Strategijska i doktrinarna dokumenta nacionalne bezbednosti - teorijske osnove. Beograd: Svet knjige
Mijalković, S. (2010) Unutrašnja bezbednost Republike Srbije u uslovima evropskih integracija. u: Bezbednosni i odbrambeni aspekti priključenja Republike Srbije Evropskoj uniji, Beograd: Institut za strategijska istraživanja, 184
Mirković, V. (2017) The process of securitization as a possible Means of security policy. u: Simeunović-Patić Biljana [ur.] Međunarodni naučni skup “Dani Arčibalda Rajsa”, Kriminalističko-policijska akademija, Beograd, Tematski zbornik radova međunarodnog značaja, Tom 1, 429-436
Stajić, L. (2010) Neke nedoumice oko shvatanja pojma bezbednosti u XXI veku. u: Rizik, Moć, aštita - uvođenje u nauke bezbednosti, Beograd: Fakultet bezbednosti Univerziteta u Beogradu, 332-352
Stajić, L. (2009) Strategija nacionalne bezbednosti u funkciji bezbednosti Republike srbije. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 43, br. 2, str. 221-236
Stajić, L. (2015) Osnovi sistema bezbednosti - sa osnovama istraživanja bezbednosnih pojava. Novi Sad: Pravni fakultet, 44-45
Stajić, L., Gaćinović, R. (2007) Uvod u studije bezbednosti. Beograd: Draslar partner, 99 i S. Mijalković, 188
Stajić, L.S., Radivojević, N.P., Mirković, V.M. (2016) Vojna neutralnost kao princip strateškog opredeljenja Republike Srbije - problemski pristup. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 50, br. 4, str. 1067-1082
Stojković, B. (2012) Bezbednosni aspekti nacionalne strategije razvoja Republike Srbije. Bezbednost, Beograd, vol. 54, br. 3, str. 33-61