Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 3 od 9  
Back povratak na rezultate
Vojno delo
2001, vol. 53, br. 1, str. 33-55
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 02/06/2007
Teorijske osnove izrade doktrinarnih dokumenata

Sažetak

U društvenim naukama, polemologiji, vojnim naukama, teoriji i praksi ratne veštine postoje različiti pristupi u definisanju kategorijalnih pojmova iz oblasti odbrane i bezbednosti države, kao i u identifikovanju njihovih ishodišta i tumačenju njihovog uticaja na obim, sadržaj i postupak reorganizacije sistema odbrane i vojske. Rezultati naučnih istraživanja u svetu sve vise utiču na sadržaj, metode formulisanja i metode primene doktrine odbrane i vojnih doktrina. Na osnovu teorijskih saznanja o sadržaju i obimu kategorijalnih pojmova u članku su navedeni opšti stavovi o njihovoj međuzavisnosti, prvenstveno realizaciji, u domenu odbrane državnih i nacionalnih vrednosti i dostizanju, definisanih ciljeva. S obzirom na to da će se odbrana nacionalnih i državnih vrednosti, više nego ranije, temeljiti na znanju, i vojna delatnost, u miru i ratu, prvenstveno će se zasnivati na naučnim osnovama koje treba, prema saznajnoj vrednosti, da budu u vrhu dostignuća vojne misli u svetu. U članku je razmatrana međuzavisnost postupka formulisanja osnovnih doktrinarnih dokumenata države u sferi odbrane i bezbednosti, i ishodišta na kojima se zasnivaju. Kroz definisanje te međuzavisnosti izgrađuju se saznajne pretpostavke za celovitiji metodski pristup izradi tih i izvodnih doktrinarnih dokumenata i realizovanje procesa reorganizacije celokupnog sistema odbrane.

Reference

Bošnjak, B. (1977) Sistematska filozofija. Zagreb: Naprijed
Dobrov, G.M. (1969) Nauka o naukama - uvod u opšte poznavanje naučnih delatnosti. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika
Fromm, E. (1986) Anatomija ljudske destruktivnosti. Zagreb: Naprijed
Gliksman, A. (1991) Govor rata - čemu prethodi - Evropa 2004. Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar
Koen, M., Nejgel, E. (1982) Uvod u logiku i naučni metod. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Kovač, M.V. (1996) Ratna veština - nauka i veština. Vojno delo, vol. 48, br. 3, str. 96-118
Marček, J.J., Kovač, M.V. (1997) Naučna utemeljenost sistema vojnih nauka. Vojno delo, vol. 49, br. 1, str. 121-148
Mering, F. (1955) Ogledi iz istorije ratne veštine. Beograd: Vojno delo
Nejgel, E. (1974) Struktura nauke - problemi logike naučnog objašnjenja. Beograd: Nolit
Nišić, S. (1999) Velike sile i Balkan. Beograd: Vojnoizdavački zavod
Novaković, S. (1984) Hipoteze i saznanje - uloga hipoteza u rastu naučnog saznanja. Beograd: Nolit
Pavlović, B.U. (1983) Rasprava o filozofskim osnovama nauka. Beograd: Nolit
Pečujlić, M., Milić, V.B. (1991) Metodologija društvenih nauka. Beograd: Službeni list SFRJ
Pouzn, B.R. (1992) Izvori vojne doktrine. Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar
Rotmistrov, P.A. (1966) Istorija ratne veštine. Beograd: Vojnoizdavački zavod, knj. I i II
Savić, O., ur. (1995) Evropski diskurs rata. Beograd: Beogradski krug
Sesardić, N., ur. (1984) Filozofija nauke. Beograd: Nolit
Stojanović, R.M. (1982) Sila i moć u međunarodnim odnosima. Beograd: Radnička štampa
Šuljagić, R. (1993) Naučna izgrađenost teorije jugoslovenske ratne veštine. Beograd: Univerzitet Vojske Jugoslavije, doktorska disertacija
Šuljagić, R. (1995) O polemistici. Vojno delo, vol. 47, br. 2, str. 11-43
Višnjić, D. (1992) Pokušaj identifikacije koncepcije ratne veštine i njenih filozofskih pretpostavki. Savremeni problemi ratne veštine, br. 24, str. 25-39
Vjatr, J.J. (1987) Sociologija vojske. Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar