Metrika

  • citati u SCIndeksu: [5]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 4  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 51, br. 3, str. 105-115
Stavovi studentkinja kriminalističko-policijske akademije o nastavi specijalnog fizičkog obrazovanja
aPolicijska akademija, Beograd
bUniverzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Sažetak
Anonimno je anketirano 30 studenata I godine Kriminalističko-policijske akademije ženskog pola, a nakon završene nastave na predmetu Specijalno fizičko obrazovanje I i predispitnih obaveza iz navedenog predmeta u školskoj 2008/09. godini. Cilj ovog istraživanja je bio da se utvrde stavovi studentkinja I godine o nastavnom predmetu Specijalno fizičko obrazovanje, koji je iz grupe stručnih opštih predmeta. Analizom rezultata dobijenih anketiranjem uočava se da veliki broj ispitanica ima mišljenje da je nastavni predmet SFO izuzetno značajan, ili da spada u značajnije predmete (100%); da je broj časova praktične nastave prosečan smatra 26,67% studentkinja, a da broj časova praktične nastave potrebno je da bude veći od 4 časa nedeljno smatra 73,33 % studentkinja. Značajan je stav ispitanika da je fond teoretske nastave zadovoljavajući (90,00%) i da nastavu SFO-a treba realizovati u oba semestra u toku školske godine (93,33%). Od nastavnih sadržaja SFO-a ispitanice najviše vole (86,67%) specijalni deo (udarci, poluge, bacanja...). Kada su u pitanju stavovi studentkinja o očekivanim rezultatima SFO-a, može se zaključiti da je 66,67% postiglo više ili u skladu sa očekivanjem, dok kod 33,33% ta očekivanja nisu ispunjena u odnosu na željeno. Veliki broj ispitanica, njih 48 (80%), mišljenja je da su nastavnici i saradnici na predmetu izuzetno korektni, ili korektni, dok je kod njih 4 (13,33%) prevladao stav da su nekorektni, odnosno da su ih, svojim odnosom, razočarali. Iako se za dobijene stavove može reći da imaju mali nivo eksterne relijabilnosti, jer pripadaju samo jednoj generaciji studentkinja, dovoljno su indikativni i upućuju na potrebu revidiranja trenutnog organizacionog oblika nastave SFO na KPA u smeru povećanja zatupljenosti praktične nastave na četiri puta nedeljno, kao i na izučavanje predmeta u toku oba semestra.
Reference
Amanović, Đ., Jovanović, S., Mudrić, R. (1999) Uticaj programa specijalnog fizičkog obrazovanja na bazične motoričke sposobnosti policajaca pripravnika. Bezbednost, Beograd, 41(6): 778-793
Arlov, D. (2006) Upotreba sredstava prinude - sredstva za vezivanje. Bezbednost, Beograd, vol. 48, br. 4, str. 633-646
Blagojević, M., Dopsaj, M., Vučković, G. (2005) Specijalno fizičko obrazovanje I - udžbenik za studente Policijske akademije. Beograd: Policijska akademija
Dopsaj, M., Blagojević, M., Vučković, G. (2007) Normativno-selekcioni kriterijum za procenu bazično motoričkog statusa kandidata za prijem na studije Kriminalističko-policijske akademije u Beogradu. Bezbednost, Beograd, vol. 49, br. 4, str. 166-183
Dopsaj, M. (1994) Modeli edukacije u Specijalnom fizičkom obrazovanju. Bezbednost, vol. 36, br. 6, str. 681-693
Dopsaj, M., Jocić, D., Blagojević, M., Vučković, G. (2004) Validacija različitih ekspertskih metoda za procenu osnovnog znanja skijanja kod studenata Policijske akademije. Bezbednost, Beograd, vol. 46, br. 2, str. 289-300
Gužvica, M. (2003-2004) Relacije morfoloških i motoričkih karakteristika i efikasnosti primene pojedinih borilačkih tehnika iz programa specijalnog fizičkog obrazovanja. Fizička kultura, vol. 57-58, br. 1-4, str. 41-49
Haarr, R.N. (2005) Factors affecting the decision of police recruits to 'Drop out' of police work. Police Quarterly, 8(4): 431
Janković, R., Koropanovski, N., Vučković, G., Dimitrijević, R., Atanasov, D., Miljuš, D., Marinković, B., Ivanović, J., Blagojević, M., Dopsaj, M. (2008) Trend promene osnovnih antropometrijskih karakteristika studenata Kriminalističko-policijske akademije u toku studija. Nauka, bezbednost, policija, vol. 13, br. 2, str. 137-152
Kešetović, Ž.M. (2005) Uporedni pregled modela obuke i školovanja policije. Beograd: Viša škola unutrašnjih poslova
Milojković, B., Dopsaj, M., Bačanac, L. (2003) Povezanost između uspešnosti rešavanja specifičnih zadataka iz policijske topografije i motoričkih sposobnosti studenata Policijske akademije. Nauka, bezbednost, policija, vol. 8, br. 2, str. 39-55
Milošević, M., Jovanović, S., Stojičić, D., Arlov, D., Blagojević, M. Konstituisanje sistema za upravljanje trenutnim i kumulativnim edukativnim i trenažnim efektima (Upravljanje u SFO). Beograd: RSMUP
Roberg, R., Bonn, S. (2004) Higher education and policing: Where are we now?. Policing An International Journal of Police Strategies & Management, 27(4): 469
Šešić, B.V. (1978) Osnovi metodologije društvenih nauka. Beograd: Naučna knjiga
Vučković, G., Dopsaj, M., Radovanović, R., Jovanović, A. (2008) Efekat osnovne obuke za upotrebu službenog oružja na efikasnost pucanja policajaca oba pola. Facta universitatis - series: Physical Education and Sport, vol. 6, br. 2, str. 147-157
Vučković, G., Dopsaj, M. (2007) Predicting efficiency of situational pistol shooting on the basis of motor abilities of the students of Academy of criminalistic and police studies. Serbian journal of sports sciences, 1(1-4): 29-41
Whetstone, T.S., Reed, J.C., Turner, P.C. (2006) Recruiting: A comparative study of the recruiting practices of state police agencies. International Journal of Police Science and Management, 8(1): 52
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 16.03.2010.