Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8
članak: 6 od 9  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla"
2012, br. 22, str. 1-19
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 12/12/2012
doi: 10.5937/zeint22-2518
Statički i dinamički aspekti uvažavanja statizma regulacije napona generatora u analizama naponsko-reaktivnih stanja prenosnih mreža
Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla'

e-adresa: mivanovic@ieent.org

Sažetak

U radu se razmatra uticaj koeficijenta statizma regulacije napona generatora na naponsko-reaktivna stanja prenosnih mreža. Najpre se daje definicija statizma, kao i mogućnosti i načini njegovog merenja i podešenja u praksi. Zatim, daju se modeli njegovog uključenja u analize statičkih i dinamičkih stanja, koji su inkorporirani u odgovarajuće računarske programe za analize statičke i dinamičke sigurnosti elektroenergetskih interkonekcija, razvijenih u Institutu 'Nikola Tesla'. U završnom poglavlju ovog rada daju se neki od karakterističnih primera praktične primene programa za analize statičke i dinamičke sigurnosti. Razmatrana je prenosna mreža Srbije, u njenom širokom okruženju, sa posebnim osvrtom na kvantifikaciju uticaja statizma po naponu generatora na uspostavljena postdinamička kvazistacionarna stanja.

Ključne reči

statizam; napon generatora; regulacija pobude; naponsko - reaktivna stanja; prenosna mreža Srbije

Reference

*** (1968) IEEE Committee report: Computer representation of excitation systems. IEEE Transactions on Power Apparatus and System, vol. PAS-87, June, str. 1460-1464
*** (1981) IEEE Committee report: Excitation system models for power system stability studies. IEEE Transactions on Power Apparatus and System, vol. PAS-100, br. 2, February, str. 494-509
*** (1986) IEEE standard definitions for excitation systems for synchronous machines. New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers / IEEE, An American National Standard
*** (2005) Regulacija napona odnosno pobudne struje sinhronih generatora u elektranama Elektroprivrede Srbije sa gledišta zahteva sistema. Beograd: Institut 'Nikola Tesla', Studija
*** (2011) Izveštaj o izvršenim ispitivanjima sistema pobude na agregatu A2 u TE Nikola Tesla A. Beograd: Institut 'Nikola Tesla', maj
*** (2011) Izveštaj o izvršenim ispitivanjima sistema pobude na agregatu A1 u TE Nikola Tesla A. Beograd: Institut 'Nikola Tesla', avgust
*** (2011) Izveštaj o izvršenim ispitivanjima sistema pobude na agregatu A6 u TE Nikola Tesla A. Beograd: Institut 'Nikola Tesla', avgust
*** (2011) Izveštaj o izvršenim ispitivanjima sistema pobude na agregatu B1 u TE Kostolac. Beograd: Institut 'Nikola Tesla', septembar
*** (2006) Planiranje izvora reaktivne snage u prenosnoj mreži EES Srbije - II faza. Beograd: Nikola Tesla
*** (2002) PSS/E-29: Power system simulator for engineering. Power Technologies, October
*** (2008) Users manual, digsilent powerfactory version 14. Gomaringen: DIgSILENT
*** (2009) UCTE Operation Handbook, Policy 3: Operational Security; B. Voltage Control and Reactive Power Management. Final Version (approved by SC on 19 March)
*** (2009) UCTE operation handbook, policy 1: Load-frequency control and performance; a: Secondary control. UCTE, approved by SC on 19 Mar
Arnautović, D., Ćirić, Z., Stevanović, I., Stojić, Đ., Milojčić, N., Joksimović, D., Milinković, M., Veinović, S., Bakić, M., Palija, V. (2011) Modernizacija, rekonstrukcija i razvoj sistema pobude sinhronih generatora. Zbornik radova, Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla', (21): 181-195
Ivanović, M., Popović, D.P., Minić, S. (2011) Izbor najpovoljnijih vrednosti parametara i karakteristika blok-transformatora u HE Đerdap 2 sa aspekta naponsko-reaktivnih stanja EES-a Srbije. Zbornik radova, Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla', (21): 109-128
JP Elektromreža Srbije (2008) Pravila o radu prenosnog sistema. Verzija 1.0, april
JP EMS (2012) Pravila o radu prenosnog sistema: Izmene i dopune. Sl. glasnik, 18.01. Dokumenat
Popovic, D.P. (2010) An Efficient Unified Methodology for Steady-State Security Assessment of Electric Power Interconnection. International Review of Electrical Engineering-Iree, vol. 5, br. 1, str. 241-249
Popović, D.P., Dobrijević, Đ.M., Mijušković, N.A., Vlaisavljević, D.J. (1999) Metodološki i praktični aspekti studijskih analiza statičke sigurnosti elektroenergetskog sistema Srbije. Elektroprivreda, 52(4): 88-94
Popović, D.P. (2004) Statička sigurnost elektroenergetskih interkonekcija. Beograd: Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla'
Popović, D.P. (2003) Automatizovani proračun graničnih prenosnih kapaciteta elektroenergetskih interkonekcija. Elektroprivreda, 56(4): 5-17
Popović, D.P. (2004) Praktični aspekti automatizovanog proračuna graničnih prenosnih kapaciteta elektroenergetskih interkonekcija. Elektroprivreda, 57(1): 3-14
Popović, D.P. (2009) Automatic cross-border transmission capacity calculation in electric power interconnections. Facta universitatis - series: Electronics and Energetics, vol. 22, br. 1, str. 49-60
Popović, D.P., Stojković, M.L. (2009) Naponsko-reaktivna stanja prenosnih mreža. Beograd: Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla'
Popović, D.P. (1984) An approach to the evaluation of electromechanical transient process in power systems. Electric Power Systems Research, vol. 7, br. 2, str. 141-151
Popović, D.P. (2008) Dinamička sigurnost elektroenergetskih interkonekcija. Beograd: Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla'
Popović, D.P. (1997) Jedna metodologija za kontinualno praćenje tokova snaga u uslovima odvijanja primarne regulacije učestanosti elektroenergetskih sistema. Elektroprivreda, 50(3): 3-18
Popović, D.P., Mijailović, S.V. (2000) An efficient methodology for the analysis of primary frequency control of electric power systems. International journal of electrical power & energy systems, vol. 22, br. 5, str. 331-341
Popović, D.P. (1988) An efficient methodology for steady-state security assessment of power systems. International Journal of Electrical Power and Energy Systems, vol. 10, br. 2, str. 110-116, April