Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
Civitas
2017, vol. 7, br. 2, str. 88-106
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 15/03/2018
doi: 10.5937/Civitas1701088L
Uloga i značaj posebne dokazne radnje tajnog nadzora komunikacija u istrazi krivičnog dela terorizma
Akademija za nacionalnu bezbednost, Beograd

e-adresa: borisalecic@gmail.com

Sažetak

Terorizam kao višedimenzionalna društvena pojava ugrožava vitalne vrednosti savremenog društva. Politička dimenzija terorizma onemogućava postizanje saglasnosti o uspostavljanju opšteprihvatljive definicije terorizma. Zbog svoje društvene opasnosti, terorizam se tretira kao izuzetno teško krivično delo koje spada u grupu političkih krivičnih dela i kao takvo predviđeno je u gotovo svim krivičnim zakonodavstvima savremenog sveta. Da bi se otkrivanje i dokazivanje krivičnih dela terorizma sprovodilo na adekvatan i efikasan način, neophodna je primena posebnih dokaznih radnji, među kojima se ističe tajni nadzor komunikacija. Tajni nadzor komunikacija ograničava pravo na privatnost, te je stoga neophodno na odgovarajući način zakonski regulisati postupak primene tajnog nadzora komunikacija za krivična dela terorizma. U radu je prvo ukazano na teorijsko određenje pojma terorizma, potom na krivična dela terorizma i na značaj tajnog nadzora komunikacija u borbi protiv terorizma.

Ključne reči

Reference

*** Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre. u: del Código Penal, http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.html
*** (1996) The Criminal Code of the Russian Federation NO. 63-fz of June 13, 1996 (with Amendments and Addenda of May 27, June 25, 1998, February 9, 15, March 18, July 9, 1999, March 9, 20, June 19, August 7, November 17, December 29, 2001, March 4, 14, May 7,. Adopted by the State Duma on May 24, Adopted by the Federation Council on June 5, 1996, http://www.russian-criminal-code.com
*** (1982) Decreto-legge 15. Decembre 1979. N. 625 (convertito nella lagge 6. febbraio 1980). u: Conso G. [ur.] Per la tutela dell ordine democratico e della sicureyya publica, appendice: Codice penale e norme complementare, Milano, XVIII, F
Alispahić, B. (2007) Terorizam, šta je to. Sarajevo: Institut za istraživanje zločina protiv čovečnosti i međunarodnog prava
Antonjan, J. (1998) Terrorizm: kriminologičeskoe i ugolovno-pravovoe issledovanie. Moskva
Bejatović, S. (2014) Krivično procesno pravo. Beograd: Službeni glasnik
Bošković, M. (2007) Kriminologija. Novi Sad: Pravni fakultet
Bugarski, T. (2014) Dokazne radnje u krivičnom postupku. Novi Sad: Pravni fakultet-Centar za izdavačku delatnost, drugo dopunjeno izdanje
Chomsky, N., Herman, S.E. (1979) The Washington connection and Third World fascism. Cambridge: South End Press,
Dean, C.A., Yonah, A. (2003) Terrorism and business: The impact of September 11, 2001
Dimitrijević, V. (1982) Terorizam. Beograd: Radnička štampa
Gaćinović, R.Đ. (1998) Savremeni terorizam. Beograd: GrafoMark
Hofman, B. (2000) Unutrašnji terorizam. Beograd: Alfa, 1
Jakovljević, D. (1997) Terorizam sa gledišta krivičnog prava. Beograd: Službeni list SRJ
Jund, H. (1987) Le droit penal allemand face au terrorisme - und bref bilan de legislation. Revue science crimenelle et de droi penal compare, No 3
Lamarca, P.C. (1985) Tratamiento juridico del terrorismo. Madrid
Laquer, W. (1997) Postmodern terrorism. Foreign Affairs-USIA Electronic Journal, Vol. 2, N. 1, U.S. Center for Strategic and International Studies, internet, www.csis.org
Laqueur, W. (1986) Reflections on terrorism. Foreign Affairs, oktobar
Lukić, T. (2008) Posebnosti krivičnog postupka za organizovaoni kriminal, terorizam i korupciju. Novi Sad: Pravni fakultet, doktorska disertacija
Palazzo, F. Terrorisme et legislation antiterroriste en Italie
Rebmann, K. (1985) Probleme und Moglichkeiten der Bekampfung des internationalen Terrorismus. Neue Juristische Wochenschrift
Roskin, G.M., Berry, O.N. (1997) The New World of International Relations, Third edition. New Jersey: Prentice Hall Inc, Upper Saddle River
Savić, A. (1998) Osnovi državne bezbednosti. Beograd: VŠUP
Schmid, A.P. (1983) Political terrorism. Amsterdam, itd: North-Holland
Simeunović, D. (2009) Terorizam. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Pravni fakultet
Simeunović, D.M. (1994) Osnovi političkih nauka. Beograd: Praktikum
Stojanović, Z. (2007) Komentar krivičnog zakonika. Beograd: Službeni glasnik, drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje
Stojanović, Z., Kolarić, D. (2012) Nova rešenja u Krivičnom zakoniku Republike Srbije. Bezbednost, Beograd, vol. 54, br. 3, str. 7-32
Stojanović, Z. (2011) Preventivna funkcija krivičnog prava. Crimen, vol. 2, br. 1, str. 3-25
Škulić, M. (2015) Organizovani kriminalitet- Pojam, pojavni oblici, krivična dela i krivični postupak. Beograd: Službeni glasnik
Zlatarić, B. (1978) History of international terrorism and its legal control. Quaderni, vol. II