Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11
članak: 4 od 5  
Back povratak na rezultate
Psihologija
1998, vol. 31, br. 1-2, str. 29-44
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 02/06/2007
Uticaj kognitivnih i konativnih faktora na kriminalno ponašanje
Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd

Sažetak

Na uzorku od 314 punoletnih kriminalaca muškog pola ispitane su, pod diskretnim linearnim modelom regresijske analize, relacije kognitvnih i konativnih karakteristika, kojima je opisana efikasnost perceptivnog, serijalnog i paralelnog procesora i efikasnost regulatora aktiviteta, organskih funkcija, reakcija odbrane, reakcija napada, sistema za koordinaciju i integraciju regulativnih funkcija, evaluativnog sistema i konativne fleksibilnosti, sa frekvencijom devijantnog ponašanja, krivičnih dela učinjenih nasiljem, krivičnih dela protiv imovine i krivičnih dela povezanih sa narkomanijom. Multipla korelacija sa devijantnim ponašanjem iznosila je 0.88 i pretežno je bila definisana poremećajima integrativnih i evaluativnih funkcija i niskom efikasnošću serijalnog procesora. Dela počinjena nasiljem bilo je moguće prognozirati sa multiplom korelacijom od 0.92; na ova krivična dela najveći parcijalni uticaj imali su sekundarna agresivnost, poremećaji integrativnih funkcija i niska efikasnost paralelnog procesora. Multipla korelacija sa imovinskim krivičnim delima iznosila je 0.89; najveći uticaj na prognozu ove vrste krivičnih dela imali su poremećaji koordinacije i kontrole regulativnih funkcija i poremećaji funkcionisanja serijalnog procesora, dok se agresivnost ponašala kao negativni supresor. Krivična dela povezana sa narkomanijom bilo je moguće prognozirati sa multiplom korelacijom od 0.93; ovaj oblik kriminalnog ponašanja najviše je zavisio od poremećaja koordinativnih i integrativnih funkcija, nekontrolisane agresivnosti i poremećaja funkcionisanja perceptivnog i paralelnog procesora. Zaključeno je stoga da je model diskretne linearne regresijske analize pogodan za ispitivanje uticaja kognitvnih i konativnih karakteristika na kriminalno ponašanje i da ga ima smisla primenjivati i pri analizi uticaja drugih kriminogenih faktora.

Ključne reči

Reference

Anderson, T.W. (1984) An introduction to multivariate statistical analysis. New York, itd: Wiley
Bates, D.M., Watts, D.G. (1988) Nonlinear regression analysis and its application. New York, itd: Wiley
Draper, N.R., Smith, H. (1981) Applied regression analysis. New York, itd: Wiley
Eysenck, H.J. (1976) The biology of morality. u: Lickona T. [ur.] Moral development and behavior: Theory, research and social issues, New York, itd: Holt, Reinehart and Winston, str. 108-123
Eysenck, H.J. (1977) Crime and personality. London, itd: Routledge and Kegan Paul
Eysenck, H.J., Gudjonsson, G.H. (1990) The causes and cures of criminality. New York-London: Plenum Press
Horga, S., Ignjatović, I., Momirović, K., Gredelj, M. (1982) Prilog poznavanju strukture konativnih karakteristika. Psihologija, vol. 15, br. 3, str. 17-34 i br. 4, str. 3-21
Hošek, A.V., Momirović, K. (1997) Sociološke i psihološke karakteristike lopova. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja / IKSI, tehnički izveštaj
Momirović, K., Horga, S., Bosnar, K. (1982) Kibernetički model kognitivnog funkcionisanja - pokušaj sinteze nekih teorija o strukturi kognitivnih sposobnosti. Kineziologija, Zagreb, vol. 14, br. 5, str. 63-82
Momirović, K., Horga, S., Bosnar, K. (1982) Prilog formiranju jednog kibernetičkog modela strukture konativnih faktora. Kineziologija, Zagreb, vol. 14, br. 5, str. 83-108
Momirović, K., Wolf, B., Džamonja, Z. (1992) KON 6 - kibernetička baterija konativnih testova. Beograd: Savez društava psihologa Srbije - Centar za primenjenu psihologiju
Momirović, K., Hošek, A.V., Radovanović, D.M., Radulović, D.M. (1996) Osobine ličnosti recidivista određene pod nelinearnim kanoničkim modelom. u: Radovanović Dobrivoje [ur.] Psihologija kriminala, Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja / IKSI, br. 3, str. 13-24
Momirović, K. (1996) Kriminal i druge socijalne devijacije - mogućnosti i pravci prevencije i represije. u: Brajić Vlajko [ur.] Rezultati naučnih istraživanja iz oblasi društvenih nauka u periodu 1991-1995. godine, Beograd: Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije, str. 27-33
Momirović, K. (1997) Psihologija kriminalaca - o onome što svi znaju, ali o tome ne govore. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja / IKSI, tehnički izveštaj
Radovanović, D.M., Radulović, D.M., Hošek, A.V., Momirović, K. (1997) Relacije socioloških i psiholoških faktora sa frekvencijom činjenja pojedinih vrsta krivicnih dela. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja / IKSI, tehnički izveštaj
Radovanović, D.M., Momirović, K., Hošek, A.V., Hrnjica, S. (1991) Uticaj razvoja, socijalnih i personalnih medijatora na kriminalno ponašanje. Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, vol. 19, br. 1-2, str. 365-460
Rapoport, A. (1983) Mathematical models in the social and behavioral sciences. New York, itd: Wiley
Seber, G.A.F. (1977) Linear regression analysis. New York, itd: Wiley
Wolf, B., Momirović, K. (1997) O stvarnom uticaju nekih socioloških i psiholoških faktora na intenzitet kriminalnog ponašanja. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja / IKSI, tehnički izveštaj
Wolf, B., Momirović, K., Džamonja, Z. (1992) KOG 3 - baterija testova inteligencije. Beograd: Savez društava psihologa Srbije - Centar za primenjenu psihologiju