Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 2 od 4  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 40, br. 4, str. 247-254
Matematički model stabilnosti traktora za različite karakteristike traktora
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

e-adresasnmk@polj.uns.ac.rs
Projekat:
Unapređenje kvaliteta traktora i mobilnih sistema u cilju povećanja konkurentnosti, očuvanja zemljišta i životne sredine (MPNTR - 31046)
Modeliranje stanja i strukture padinskih procesa primenom GNSS i tehnologija skeniranja laserom i georadarom (MPNTR - 37017)

Sažetak
U radu je predstavljen matematički model koji nam daje granice stabilnosti traktora. Cilj je da se odredi do koje dubine se sme vršiti rigolovanje ili oranje uz variranje onih karakteristika traktora koje direktno utiču na stabilnost. Te karakteristike su razmak između vertikalnih simetrala zadnjih točkova (B), vertikalna udaljenost težišta T od ravni oslonca točkova (d), za razne vrste nagnutosti terena, a da ne dođe do bočnog prevrtanja traktora. Odstupanje težišta po x-osi od simetrale ravni traktora, ekscentritet (e) uglavnom ne utiče na bočno prevrtanje. Ipak u situacijama kada ima uticaja, to je evidentirano. U modelu se od matematičkog aparata koriste vektori, matrični račun i transformacije podudarnosti kojima se brže i jednostavnije dolazi do modela.
Reference
Abubakar, M.S., Ahmad, D., Akande, F.B. (2010) A review of farm tractor overturning accident and safety. Pertanika Journal Science and Technology, 18(2): 377-385
Abu-Hamdeh, N.H., Al-Jalil, H.F. (2004) Computer simulation of stability and control of tractor-trailed implement combinations under different operating conditions. Bragantia, 63(1): 149-162
Ahmadi, I. (2011) Dynamics of tractor lateral overturn on slopes under the influence of position disturbances (model development). Journal of Terramechanics, 48(5): 339-346
Blagojević, B., Matić-Kekić, M., Ružić, D., Dedović, D. (2012) Primena metoda SAW, TOPSIS i CP u rangiranju traktora na bazi ergonomskih karakteristika. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 38, br. 4, str. 327-337
Blagojević, B., Matić-Kekić, S. (2012) Grupno određivanje težina kriterijuma za evaluaciju ergonomskih karakteristika traktora. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 38, br. 3, str. 255-266
Dedović, N., Igić, S., Janić, T., Brkić, M. (2008) Uticaj recirkulacije vazduha na energetsku efikasnost kotla za sagorevanje balirane biomase 120 kW i prikaz matematičkih modela. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 34, br. 3-4, str. 221-227
Dedović, N., Igić, S., Matić-Kekić, S., Janić, T. (2010) Koeficijent viška vazduha pri sagorevanju bala slame i prikaz matematičkih modela. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 36, br. 4, str. 344-356
Dedović, N., Matić-Kekić, S., Ponjičan, O., Karadžić, B. (2011) New approach to border line evaluations for whole sample of Williams pear (Pyrus communis). Computers and Electronics in Agriculture, 79(1): 94-101
Dedović, N., Matić-Kekić, S., Janić, T., Igić, S. (2011) Određivanje matematičkih modela pri recirkulaciji produkata sagorevanja bala pšenične slame. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 37, br. 1, str. 91-104
Goldenhar, L.M., Schulte, P.A. (1996) Methodological issues for intervention research in occupational health and safety. American Journal of Industrial Medicine, 29(4): 289-294
Kostić, M., Kekić-Matić, S., Dedović, N., Malinović, N., Meši, M., Savin, L. (2012) Pojednostavljeni regresioni model neravnomernog opterećenja točkova traktora na bočnom nagibu i njegova primena. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 38, br. 2, str. 153-163
Matić-Kekić, S. (2008) Određivanje zapremine krošnji piramidalnog, kupastog, elipsoidnog i sfernog oblika u prirodi. Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta, vol. 32, br. 1, str. 27-34
Matić-Kekić, S., Dedović, N., Savin, L., Simikić, M. (2011) Primena nelinearne regresione analize. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 37, br. 4, str. 419-425
Matić-Kekić, S., Dedović, N., Trivunović, S. (2011) Rekurzivna formula za broj krava u okviru proizvodnje mleka. Savremena poljoprivreda, vol. 60, br. 1-2, str. 7-14
Matić-Kekić, S., Kostić, M., Dedović, N. (2014) Matematički model stabilnosti traktora u zavisnosti od tipa traktora, nagiba terena i dubine brazde. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 40, br. 1, str. 37-44
National Safety Council (2001) Accident facts. Chicago
Purschwitz, M.A. (1992) Farm and agricultural injury statistics. u: [ur.] Saf Health Prod Agric, St. Joseph, MI, Chapter 3, p. 253
Wismer, R.D. (1991) Science, engineering and soil measurement. Journal of Terramechanics, 28(2-3): 89-92
Wolfram, S. (2011) Mathematica: Virtual book. Available from: http://reference. wolfram.com/mathematica/tutorial/VirtualBook/Overview.html
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/SavPoljTeh1404247M
objavljen u SCIndeksu: 31.12.2018.

Povezani članci

Savr poljopriv tehnika (2014)
Matematički model stabilnosti traktora u zavisnosti od tipa traktora, nagiba terena i dubine brazde
Matić-Kekić Snežana, i dr.

Savr poljopriv tehnika (2011)
Primena nelinearne regresione analize
Matić-Kekić Snežana, i dr.

Savr poljopriv tehnika (2011)
Određivanje matematičkih modela pri recirkulaciji produkata sagorevanja bala pšenične slame
Dedović Nebojša, i dr.

prikaži sve [14]