Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 8 od 15  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 39, br. 4, str. 205-212
Uticaj vlažnosti i sastava biomase na osobine peleta
aUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
bDelta agrar, Bački Jarak
cRazmenjivači, Novi Sad
dCoka kola, Novi Sad
eUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment - FIMEK

e-adresajtodor@polj.uns.ac.rs
Projekat:
Razvoj i unapređenje tehnologija za energetski efikasno korišćenje više formi poljoprivredne i šumske biomase na ekološki prihvatljiv način, uz mogućnost kogeneracije (MPNTR - 42011)

Ključne reči: biomasa; peletiranje; vlažnost; sastav smeše
Sažetak
Energija produkovana direktnim sagorevanjem biomase (drveta, ostataka poljoprivredne proizvodnje i prehrambene industrije, kao i drugog organskog otpada) doprinosi smanjenju korišćenja fosilnih goriva za koja se smatra da u velikoj meri zagađuju životnu sredinu i doprinose negativnim klimatskim promenama. Iako se biomasa smatra obnovljivim i ekološkim izvorom energije procesi njene energetske valorizacije, tj. sagorevanja su složeni i često ne mogu u potpunosti ispuniti postavljene zahteve u pogledu energetske efikasnosti, imisija i emisija. Navedeno se posebno odnosi na ostatke biomase ratarskih kultura koji predstavljaju osnovni potencijal biomase ravničarskih područja (pšenične i sojine slame, kukuruzovine i stabla suncokreta). Složenost procesa termooksidacije, tj. direktnog sagorevanja navedenih vrsta biomase je najviše uslovljena strukturom i sastavom čvrstog dela (različite sorte, hibridi, tipovi zemljišta za uzgoj, primenjivana agrotehnika, metereološki i vegetacioni uslovi pri uzgoju i dr.), kao i sadržajem vlage. Da bi se smanjile brojne loše karakteristike biomase kao goriva u direktnom sagorevanju (mala gustina, promenljivi sadržaj vlage, povećane emisije štetnih jedinjenja, nepovoljne tehničke karakteristike pepela, manja energetska efikasnost, smanjena mogućnost upravljanja procesom sagorevanja, veće potrebe za ljudskim radom i dr.) biomasa se za sagorevanje sve više priprema u formi peleta. Peletiranjem biomase se nastoji da se u što većoj meri otklone ili bar umanje navedeni problemi. Peletiranje biomase ratarskih kultura takođe je složen tehnološki proces na čiju adekvatnu realizaciju utiče veliki broj faktora u svojim direktnim zavisnostima i međuzavisnostima. Među najdominantnijim zavisnostima koji utiču na proces peletiranja se mogu svrstati sastav čvrstog dela peletirane biomase i njena vlažnost. U ovom radu je prikazan uticaj sastava čvrstog dela peletirane biomase i njene vlažnosti na proces peletiranja sa ciljem da se kontrolisanjem navedenih uticaja omogući realizacija procesa peletiranja i dobije proizvod koji će biti u skladu sa željenim kvalitetom ili predviđenim standardom.
Reference
Boussaid, A., Esteghlalian, A.R., Gregg, D.J., Lee, K.H., Saddler, J.N. (2000) Steam Pretreatment of Douglas-Fir Wood Chips. Applied Biochemistry and Biotechnology, 84-86(1-9): 693-706
Brkic, M., Janic, T. (2005) Poljoprivreda kao potrošač i proizvođač energije. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 31, br. 4, str. 155-161
Brkić, M., i dr. (2007) Potencijali i mogućnosti briketiranja i peletiranja otpadne biomase na teritoriji pokrajine Vojvodine. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, Studija
Brkić, M., Janić, T. (2007) Tehničko-tehnološka rešenja briketiranja i peletiranja biomase. Revija Agronomska saznanja, XVII, 5, str. 36-39
Brkić, M., Janić, T. (2008) Evropski standard za peletirana i briketirana biogoriva. Energetske tehnologije, vol. 5, br. 4, str. 17-20
Brkić, M., Janić, T. (2009) Briketiranje i peletiranje biomase - monografija. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Brkić, M., Janić, T. (2010) Nova procena vrsta i količina biomasa Vojvodine za proizvodnju energije. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 36, br. 2, str. 178-188
Brkić, M., Gluvakov, Z., Janić, T. (2011) Analiza procesa proizvodnje energetskih peleta od biomase. Savremena poljoprivredna tehnika, 37(2): 203-212
Brkić, M., Janić, T., Somer, D. (2006) Termotehnika u poljoprivredi. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Cuiping, L., Chuangzhi, W., Haitao, H. (2004) Chemical elemental characteristics of biomass fuels in China. Biomass and Bioenergy, 27(2): 119-130
Dakić, D., Repić, B., Erić, A., Đurović, D., Paprika, M. (2011) Razvoj uređaja za doziranje malih bala za korišćenje u sistemima cigaretnog sagorevanja poljoprivredne biomase. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 37, br. 2, str. 165-174
Janić, T. (2000) Kinetika sagorevanja balirane pšenične slame. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, Doktorska disertacija
Janić, T., Brkić, M., Igić, S., Dedović, N. (2008) Termoenergetski sistemi sa biomasom kao gorivom. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 34, br. 3-4, str. 213-220
Janić, T., Brkić, M., Igić, S., Dedović, N. (2010) Biomasa - energentski resurs za budućnost. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 36, br. 2, str. 167-177
Janić, T., Brkić, M., Igić, S., Dedović, N., Lazić, R. (2010) Upravljanje sagorevanjem balirane biomase u toplovodnim kotlovskim postrojenjima. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 36, br. 4, str. 366-372
Janić, T., Brkić, M. (2012) Razvoj tržišta energetskih peleta i briketa od biomase. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 38, br. 4, str. 339-350
Kaltschmitt, M., Harmann, H., Hofbauer, H. (2009) Energie aus Biomass - Grundlagen, Techniken in Verfahre. Heidelberg - London - New York: Springer
Kricko, T., Bilandzija, N., Jurisic, V., Voca, N., Martin, A. (2012) Energy analysis of main residual biomass in Croatia. African Journal of Agricultural Research, 7(48): 6383-6388
Lam, P.S., Sokhansanj, S., Bi, X., Lim, J.C., Melin, S. (2011) Energy Input and Quality of Pellets Made from Steam-Exploded Douglas Fir (Pseudotsuga menziesii). Energy & Fuels, 25(4): 1521-1528
Mani, S., Tabil, L.G., Sokhansanj, S. (2006) Effects of compressive force, particle size and moisture content on mechanical properties of biomass pellets from grasses. Biomass and Bioenergy, 30(7): 648-654
Martinov, M., Brkić, M., Janić, T., Đatkov, Đ., Golub, M., Bojić, S. (2011) Biomasa u Vojvodini - RES 2020. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 37, br. 2, str. 119-134
Martinov, M., Tešić, M., Veselinov, B., Đatkov, Đ., Bojić, S. (2010) Primena čvrste biomase kao goriva u Nemačkoj - stanje i perspektive. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 36, br. 2, str. 157-166
Obernberger, I., Thek, G. (2010) The pellet handbook: The production and thermal utilization of biomass pellets. London, UK: Earthscan Ltd
Serrano, C., Monedero, E., Lapuerta, M., Portero, H. (2011) Effect of moisture content, particle size and pine addition on quality parameters of barley straw pellets. Fuel Processing Technology, 92(3): 699-706
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 10.02.2014.

Povezani članci

Savr poljopriv tehnika (2013)
Modelovanje emisije gasova iz kotla za sagorevanje balirane biomase
Janić T., i dr.

Savr poljopriv tehnika (2011)
Biomasa u Vojvodini - RES 2020
Martinov Milan, i dr.

Savr poljopriv tehnika (2013)
Opravdanost izgradnje CHP postrojenja na biomasu u TE-TO Zrenjanin
Janić T., i dr.

prikaži sve [50]