Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:21
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:13
članak: 9 od 12  
Back povratak na rezultate
Godišnjak Pedagoškog fakulteta u Vranju
2016, br. 7, str. 381-392
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 14/05/2016
doi: 10.5937/gufv1607381S
Uloga školske biblioteke u realizaciji integrativne nastave u osnovnoj školi
Univerzitet u Nišu, Učiteljski fakultet, Vranje

Sažetak

Rad se bavi ulogom školske biblioteke u vaspitno-obrazovnom procesu, pri čemu se posebna pažnja poklanja njenoj ulozi u realizaciji integrativne nastave od I do IV razreda osnovne škole. U osvetljavanju njene uloge u nastavnom procesu pošlo se od navođenja pojma školske biblioteke, njenih osnovnih zadataka i uloge u procesu vaspitanja i obrazovanja svakog pojedinca. Kako se u savremenoj osnovnoj školi sve više insistira na integrativnom, tematskom pristupu nastavi, navedene su osnovne karakteristike integrativne nastave, oblici i uslovi realizacije ovog inovativnog modela. Utvrđeno je da školska biblioteka ima značajnu ulogu u realizaciji integrativne nastave, ali da njene mogućnosti nisu u dovoljnoj meri iskorišćene. U radu je predložen plan rada školskog bibliotekara za pripremu i realizaciju časova integrativne nastave u školskoj biblioteci.

Ključne reči

Reference

*** (2013) Pravilnik o nacionalnim standardima za obavljanje bibliotečko-informacione delatnosti. Službeni glasnik R Srbije, br. 39. Preuzeto 03.09.2014. sa https://www.nb.rs/pages/article.php?id=1485
*** (2011) Zakon o bibliotečko-informacionoj delatnosti. Službeni glasnik RS, br. 52. Preuzeto 17.08.2014. sa https//www.nb.rs/view_file.php?file_id=3047
*** (2005) IFLA, IFLA/UNESCO Manifest za školske biblioteke. Glasnik Narodne biblioteke Srbije, 1. Preuzeto 17.08.2014. sa https//www.nb.rs/view_file php?file_id=1283
Čudina-Obradović, M., Brajković, S. (2009) Integrirano poučavanje. Zagreb: Pučko otvoreno učilište 'Korak po korak'
Đorđević, J. (1981) Savremena nastava, organizacija i oblici. Beograd: Naučna knjiga
Jovanović, B. (2005) Škola i vaspitanje. Beograd: Eduka
Kuzmanović, J. (2012) Nova uloga školske biblioteke u osnovnim školama i komunikaciona stategija za njeno promovisanje. Preuzeto 22.08.2014. sa kpolisa.com/KP17/kp17-II-4-JelenaKuzmanovic.pdf
Laslo, M., Lasić-Lazić, J., Lovrinčević, J. (2008) Šta nije jasno oko elektronske biblioteke ili koji su tradicionalni koncepti bibliotekarstva podesni za elektronsku biblioteku. u: Vraneš Aleksandra, Marković Ljiljana [ur.] Elektronska biblioteka: Međunarodna naučna konferencija održana 25-28.09.2008, Beograd: Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, str. 73-91
Lukić-Radojičić, Ž. (2011) Integrativna nastava u savremenom obrazovnom procesu. Obrazovna tehnologija, br. 4, str. 367-378
Mitrić, M. (2008) Aktivna uloga školske biblioteke u obrazovno-vaspitnom procesu. Preuzeto 18.08.2014. sa www.pedagog.rs/nastava%20i%20vaspitanje/2009-2/aktivna%20uloga%skolske%20biblioteke.pdf
Penkov, M. (2011) Primena obrazovne tehnologije u biblioteci osnovne škole. Preuzeto 13.08.2014. sa www.readbag.com/tfc-kg-ac-rs-tio6-radovi-3-nastavni-ci-i-skola-u-informaciono-tehnoloskom-okruzenju-pdf-315-mile-penkov
Potkonjak, N., Šimleša, P., ur. (1989) Pedagoška enciklopedija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Potkonjak, N.M., i dr., ur. (1996) Pedagoški leksikon. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Teodosić, R., ur. (1967) Pedagoški rečnik. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika, 1 i 2
Trifunović, B. (2008) Digitalizacija i elektronske biblioteke - 'Digitalna biblioteka'. u: Vraneš Aleksandra, Marković Ljiljana [ur.] Elektronska biblioteka: Međunarodna naučna konferencija održana 25-28.09.2008, Beograd: Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, str. 130-146
Vilotijević, M., Vilotijević, N. (2008) Inovacije u nastavi. Vranje: Učiteljski fakultet
Vilotijević, N. (2006) Integrativna nastava prirode i društva. Beograd: Školska knjiga
Vraneš, A. (2008) Školska biblioteka i školski bibliotekar u odnosu na bibliotečke i prosvetne standard. u: Vraneš Aleksandra, i dr. [ur.] Školski bibliotekar saradnik u nastavi, Beograd: Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, str. 5-19