Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:20
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:15
članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
Nastava i vaspitanje
2017, vol. 66, br. 3, str. 395-410
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
doi:10.5937/nasvas1703395V
Creative Commons License 4.0
Pedagogija kao univerzitetska disciplina u Srbiji povodom 125 godina stalne Katedre za pedagogiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu (1892-2017)
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

e-adresa: nvujisic@f.bg.ac.rs

Projekat

Modeli procenjivanja i strategije unapređivanja kvaliteta obrazovanja u Srbiji (MPNTR - 179060)

Sažetak

U ovom radu se komparativno-istorijskim metodom preispituje razvoj pedagogije kao akademske discipline u Srbiji. Cilj je bio ne samo da se odrede ključne etape i determinante tog razvoja, već i njegov kontekst, te da se na taj način ponudi osnova za razmatranje savremenih i budućih perspektiva pedagoške nauke u nas. Obrada etapa razvoja pedagogije na univerzitetu, pre svega na Filozofskom fakultetu u Beogradu, i to: konstituisanja akademske discipline, naučnoistraživačke orijentacija između dva svetska rata, socijalističkog perioda i sadašnjeg stanja, nedvosmislena je pokazala da je evropski kontekst bitno obeležio pedagošku nauku u nas. On je omogućio kako razvoj novih pedagoških profesija (pa time i novih akademskih subdisciplina), tako i afirmisanje uloge pedagoga istraživača. Paradoksalno, u vremenu političkog integrisanja u evropsku zajednicu država, upravo su evropski koreni naše nacionalne pedagoške škole,najmanje prisutni u stalnom procesu naučnog i stručnog samopreispitivanja. Prilika da se ovo autentično evropsko iskustvo naše pedagogije reafirmiše jeste 125-godišnjica Katedre za pedagogiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

Ključne reči

pedagoška katedra u Srbiji; evropski kontekst razvoja pedagoške nauke u Srbiji

Reference

Aldrich, R. (2008) Lessons from History of Education: The Selected Works of Richard Aldrich. New Zealand: Academic: Australian and History of Education Society
Bakić, V. (1902) Produženo obrazovanje naših učitelja. Prosveta, god. 3, br. 7, 97-99
Bakić, V. (1907) Akademijsko obrazovanje učitelja. Učitelj, god. 22, br. 7, 5-9
Bakić, V. (2011) Beleške o telesnom i duhovnom razviću dece. Beograd: Pedagoški muzej
Bakić, V. (2009) Beleške o prosvetnim i kulturnim, političkim i ratnim događajima u Srbiji. Užice: SAO - Učiteljski fakultet
Bengtsson, J. (2006) The Many Identities of Pedagogics as a Challenge: Towards an ontology of pedagogical research as pedagogical practice. Educational Philosophy and Theory, 38(2): 115-128
Brezinka, W. (1995) Die Geschichte des Faches Pädagogik an den österreichischen Universitäten von 1805 bis 1970. Paedagogica Historica, 31(2): 407-444
Bridges, D. (2006) The Disciplines and Discipline of Educational Research. Journal of Philosophy of Education, 40(2): 259-272
Depaepe, M. (2002) The Practical and Professional Relevance of Educational Research and Pedagogical Knowledge from the Perspective of History: Reflections on the Belgian Case in its International Background. European Educational Research Journal, 1(2): 360-379
Đorđević, J., Prodanović, T. (1967) Katedra za pedagogiju posle Drugog svetskog rata. u: Potkonjak N. [ur.] Sedamdeset pet godina Katedre za pedagogiju, Beograd: Univerzitet u Beogradu-Filozofski fakultet, str. 39-54
Đurović, A. (2004) Modernizacija obrazovanja u Kraljevini Srbiji 1905-1914. Beograd: Istorijski institut
Gligorijević, B. (1967) Katedra za pedagogiju u period između dva rata. u: Potkonjak N. [ur.] Sedamdeset pet godina Katedre za pedagogiju, Beograd: Filozofski fakultet, str. 59-67
Gretler, A. (1999) Changing conditions and governance of educational research in Europe. u: European congress of Educational Research, ECER, Lahti, pp. 121-132
Gutvajn, N., Đerić, I., Malinić.D. (2014) Pedeset pet godina Instituta za pedagoška istraživanja - 1959-2014. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Hofstetter, R., Schneuwly, B. (2001) The Educational Sciences in Switzerland. Bern: Evlolution and Outlooks. CSTS
Hofstetter, R., Schneuwly, B. (2002) Institutionalisation of Educational Sciences and the Dynamics of Their Development. European Educational Research Journal, 1(1): 3-26
Hufnagel, E. (2002) Filozofija pedagogike. Zagreb: Demetra
Jovanović, D. (1939) Idejni razvitak pedagogike u Srba (1918-1938). u: Majstorović M. [ur.] Pedagoška Jugoslavija 1918-1938, Beograd: JUU, str. 5-29
Keiner, E. (2002) Education between Academic Discipline and Profession in Germany after World War II. European Educational Research Journal, 1(1): 83-98
Kraevskij, V.V., ur. (2008) Jazyk pedagogiki v kontekste sovremennogo naučnogo znanija. u: Materialy Vseros. metodolog. konf Seminara, Krasnodar, Moskva
Lagemann, C.E. (2000) An Elusive Science: The Troubling History of Education Research. Chicago: Chicago University Press, 1st Edition
Lindberg, L. (2002) Is ‘Pedagogik’ as an Academic Discipline in Sweden Just a Phenomenon for the Twentieth Century? The Effects of Recent Education Reform. European Educational Research Journal, 1(1): 65-82
Marić, I. (2003) Filosofija na Velikoj školi. Beograd: Plato
Matović, N. (2014) Kombinovanje kvantitativnog i kvalitativnog pristupa u pedagoškom istraživanju. Beograd: IPA
Mitrović, D. (1967) Opšti pedagoški seminar. u: Potkonjak N. [ur.] Sedamdeset pet godina Katedre za pedagogiju, Beograd: Univerzitet u Beogradu-Filozofski fakultet, str. 80-87
Pešić, M. (1998) Pedagogija u akciji - metodološki priručnik. Beograd: Institut za pedagogiju i andragogiju
Potkonjak, N. (2012) Pedagogija u Srba. Beograd: Eduka
Potkonjak, N. (1994) Razvoj i shvatanja o konstitutivnim komponentama pedagogije u Jugoslaviji (1944/45-1991/92). Beograd: Univerzitet u Beogradu-Filozofski fakultet-Institut za pedagogiju i andragogiju
Prokić, Ž.V. (1908) O višem obrazovanju učitelja. Prosveta, god. 8, br. 24, 348-349
Protner, E. (2001) Herbartistična pedagogika na Slovenskem (1869-1914). Maribor: Slavistično društvo
Radulović, L. (2011) Obrazovanje nastavnika za refleksivnu praksu. Beograd: Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
Risto, R. (2000) The massification and diversification of educational sicences in Finnish University. u: European Conference on Educational Resource, Edinburgh: ECER, pp. 56-72
Ševkušić, S. (2011) Kvalitativna istraživanja u pedagogiji. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Šijaković, B. (2016) Obrazovanje u društvu znanja: između ironije i nostalgije. Letopis Matice srpske, god. 192, br. 3, 271-285
Tenorth, H.E. (1994) Profession und Disziplin: Zur Fomierung der Erziehungswissenschaft. u: Kruger H.H., Rauenschenbach T. [ur.] Erziehungswissenschaft: Die Disziplinan Beginneinerneun Epoche, Munchen: Juventa, pp. 17-28
Tešić, V. (1967) Pedagogija na Liceju, Velikoj školi i na Univerzitetu u Beogradu do 1914. u: Potkonjak N. [ur.] Sedamdeset pet godina Katedre za pedagogiju, Beograd: Filozofski fakultet, str. 7-37
Tešić, V. (1973) Put do doktorata V. Rakića. Nastava i vaspitanje, god. 25, br. 1, 101-124
Trnavac, N. (1996) Pedagog u školi, prilog metodici rada školskog pedagoga. Beograd: Učiteljski fakultet
Vujisić, Ž.N. (2005) Pedagoško obrazovanje učitelja - razvijanje vaspitnog koncepta. Beograd: Zadužbina Andrejević
Vujisić-Živković, N. (2012) Vojislav Bakić i razvoj pedagoške nauke u Srbiji. Beograd: Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
Vujisić-Živković, N. (2006) Disciplina pitanja Vićentija Rakića. Pedagogija, vol. 61, br. 4, str. 543-550
Vujisić-Živković, N. (2008) Proces disciplinarizacije u polju pedagoškog istraživanja i obrazovanja, prvi deo - istorijsko-komparativni kontekst razvoja pedagogije kao univerzitetske discipline # Disciplinary process in the field of pedagogical research and education. Pedagogija, vol. 63, br. 4, str. 540-554
Vujisić-Živković, N. (2010) Torsten Hjusen - arhitekta obrazovanja zasnovanog na naučnom istraživanju. Pedagogija, vol. 65, br. 3, str. 373-395
Vujisić-Živković, N., Spasenović, V. (2010) Modernization, ideology and transformation of educational science: Former Yugoslavia case (1918-1990). Pedagogija, vol. 65, br. 2, str. 213-222