Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 4  
Back povratak na rezultate
Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu
2012, vol. 25, br. 3, str. 48-55
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 22/03/2013
Praćenje efekata programa košarke kao izabrane sportske aktivnosti u nastavi fizičkog vaspitanja na antropomorfološki status učenika
aKK Podgorica/Danilovgrad, Crna Gora
bUniverzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
cRepublički zavod za sport, Beograd

e-adresa: milovanlj@yahoo.com, dragoljub.visnjic@dif.bg.ac.rs, ilicjelena@beotel.net

Sažetak

Ranija istraživanja ukazuju da nastava fizičkog vaspitanja nije na odgovarajućem i zadovoljavajućem nivou, niti je primjerena uzrastu učenika i njihovim individualnim sposobnostima, potrebama i interesovanjima. Osnovni razlozi neefikasnosti nastave jesu loša koncepcija modelovanja nastavnih programa i mali nedeljni fond časova. Efikasnost nastave fizičkog vaspitanja može se povećati uz planiranje i praćenje efekata nastave, kao i uz povećanje nedeljnog fonda časova. Međutim, treba uzeti u obzir i to da prosvjetni organi propisuju okvirne programe, a da od kreativnosti i stručnosti nastavnika zavisi kakvi će se rezultati postići. Praćenje i analiza promjena morfološkog statusa učenika u nastavi fizičkog vaspitanja bitan je segment i polazna osnova za planiranje i programiranje nastave. Morfološke karakteristike učenika u periodu osnovne škole veoma brzo se mijenjaju i samim tim dolazi do promjena i u motorici učenika. Nastavnik fizičkog vaspitanja, kao osoba koja upravlja procesom nastave, dužan je da, u skladu sa tim promjenama, prilagodi i program kako bi bio optimalan za sve učenike. Kako su sportske igre značajan faktor i sredstvo u nastavi fizičkog vaspitanja, kojim se može uticati na svestrani razvoj učenika, ovim radom se željelo ispitati koliko košarka, kao izabrana sportska aktivnost, može uticati na promjene morfološkog statusa kod učenika. Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 140 učenika, podijeljenih u kontrolnu (31 dječak i 30 djevojčica) i eksperimentalnu grupu (42 dječaka i 37 djevojčica), učenika 7. razreda osnovne škole. Kontrolnu grupu su činili učenici koji su pohađali redovne časove fizičkog vaspitanja, a eksperimentalnu grupu učenici koji su, osim nastave fizičkog vaspitanja, imali i dodatna dva časa košarke, koju su sami odabrali. Ispitanicima su praćene promjene pod uticajem košarke na sedam morfoloških varijabli. Istraživanje je trajalo jedno polugodište. Rezultati su pokazali da je pod uticajem programa košarke došlo do promjena kod dječaka (obim podlaktice), dok kod djevojčica nije bilo promjena na mjerenim varijablama.

Ključne reči

Reference

Acković, T. (1987) Upućivanje učenika srednjih škola na samostalan rad u oblasti fizičkog i zdravstvenog vaspitanja. Fizička kultura, 41(4): 242-248
Arunović, D. (1978) Uticaj posebno programirane nastave fizičkog vaspitanja (sa akcentom na košarku) na neke motoričke sposobnosti učenika uzrasta 15-16 godina. Beograd: Fakultet fizičke kulture / FFK, Magistarska teza
Findak, V., Metikoš, D., Mraković, M., Neljak, B. (1995) Razvoj antropometrijskih obilježja učenika osnovnih i srednjih škola. Napredak, (1): 28-33
Janković, I., Stojiljković, S. (2007) Motoričke sposobnosti dječaka mlađeg školskog uzrasta. SportMont, 12-14, 551-557
Jovanović, D. (1999) Efekti nastavnih sadržaja košarke u transformaciji psihosomatskog statusa učenika u nastavi i vannastavnim aktivnostima. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, Doktorska disertacija
Kljajević, V. (2009) Uticaj programa košarke na transformaciju antropološkog statusa srednjoškolaca. Podgorica: Crnogorska sportska Akademija
Krsmanović, B. (1993) Teškoće u realizaciji zadataka fizičkog vaspitanja u osnovnoj školi. u: Modelovanje i evaluacija programa u fizičkom vas-pitanju, naučni skup, zbornik radova, Novi Sad: Fakultet za fizičku kulturu / FFK, str. 21-25
Marušić, R. (1994) Uticaj izborne nastave fizičkog vaspitanja sa akcentom na sportsku gimnastiku na neke pokazatelje antropološkog statusa učenika osnovnih škola. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu, doktorska disertacija
Šekeljić, G. (2007) Efekti primene osnovnih elemenata košarke kao nastavnog sadržaja časova fizičkog vaspitanja kod učenika četvrtog razreda osnovne škole. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, doktorska disertacija
Višnjić, D. (1987) Podsticanje učenika na samostalno vežbanje kao faktor uspešnosti nastave fizičkog vaspitanja. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu, doktorska disertacija
Zavod za školstvo (2005) Predmetni programi fizičkog vaspitanja za devetogodišnju osnovnu školu. Podgorica: Ministarstvo prosvjete i nauke