Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 2 od 4  
Back povratak na rezultate
Godišnjak Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja
2011, br. 17, str. 57-71
jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
objavljeno: 29/02/2012
Efekti nastavnog predmeta - sport za sportiste (košarka) na morfološke karakteristike i motoričke sposobnosti učenika VIII razreda osnovne škole
nema

Sažetak

Sport za sportiste je izborni predmet koji se realizuje nezavisno od redovne nastave fizičkog vaspitanja i koji obuhvata četiri sportske igre. Cilj istraživanja je bio da se ispitaju efekti izbornog nastavnog predmeta - Sport za sportiste (košarka) na razvoj morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti učenika. Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 140 ispitanika (djevojčica i dječaka) uzrasta 13 godina podijeljenih u dvije grupe, kontrolnu (30 djevojčica i 31 dječak) i eksperimentalnu (37 djevojčica i 42 dječaka). Kontrolna grupa je nastavu fizičkog vaspitanja realizovala po ustaljenom programu, sa dva časa sedmično, dok je eksperimentalna grupa, osim časova fizičkog vaspitanja imala sedmično i dva časa obaveznog izbornog predmeta - Sport za sportiste (košarka). Antropometrijski prostor praćen je pomoću 7 varijabli, dok je motorički prostor praćen pomoću 14 varijabli. Rezultati dobijeni istraživanjem ukazuju da je eksperimentalni program bio efikasniji u odnosu na kontrolni kod učenika u transformaciji motoričkih sposobnosti. Značajnih razlika nije bilo u morfološkim karakteristikama, izuzev varijable - obim podlaktice. Eksperimentalni postupak je bitno doprinijeo poboljšanju motoričkih sposobnosti kod učenica, gdje je uočena razlika u 9 od 14 ispitivanih varijabli. U morfološkim karakteristikama nije bilo značajnih razlika.

Ključne reči

Reference

Arunović, D. (1978) Uticaj posebno programirane nastave fizičkog vaspitanja (sa akcentom na košarku) na neke motoričke sposobnosti učenika uzrasta 15-16 godina. Beograd: Fakultet fizičke kulture / FFK, Magistarska teza
Jovanović, D. (1999) Efekti nastavnih sadržaja košarke u transformaciji psihosomatskog statusa učenika u nastavi i vannastavnim aktivnostima. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, Doktorska disertacija
Kljajević, V. (2009) Uticaj programa košarke na transformaciju antropološkog statusa srednjoškolaca. Podgorica: Crnogorska sportska Akademija
Krsmanović, B. (1987) Opterećenje učenika na času fizičkog vežbanja. Zbornik radova Fakulteta za fizičku kulturu u Novom Sadu
Krsmanović, B. (1989) Aktivnost i angažovanje učenika na času fizičkog vaspitanja. Zbornik radova Fakulteta za fizičku kulturu u Novom Sadu
Krsmanović, B. (1993) Teškoće u realizaciji zadataka fizičkog vaspitanja u osnovnoj školi. u: Modelovanje i evaluacija programa u fizičkom vas-pitanju, naučni skup, zbornik radova, Novi Sad: Fakultet za fizičku kulturu / FFK, str. 21-25
Kukolj, M. (1988) Razvojne karakteristike motoričkih sposobnosti u funkciji programiranja nastave fizičkog vaspitanja. u: Letnja škola pedagoga fizičke kulture. Zbornik radova, Savez pedagoga fizičke kulture Jugoslavije
Obradović, S. (1981) Uticaj posebno programirane nastave fizičkog vaspitanja na neke dimenzije psihosomatskog statusa učenika. Beograd: Fakultet fizičkog vaspitanja, magistarski rad
Šekeljić, G. (2008) Efekti primene osnovnih elemenata košarke kao nastavnog sadržaja časova fizičkog vaspitanja kod učenika četvrtog razreda osnovne škole. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, doktorska disertacija
Trninić, S., Karalejić, M., Jakovljević, S., Jelaska, I. (2010) Strukturna analiza znanja na temelju osnovnih atributa košarkaške igre. Fizička kultura, vol. 64, br. 1, str. 5-25
Zavod za školstvo (2005) Predmetni programi fizičkog vaspitanja za devetogodišnju osnovnu školu. Podgorica: Ministarstvo prosvjete i nauke