Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 4 od 4  
Back povratak na rezultate
Godišnjak Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja
2007-2008, br. 15, str. 20-43
jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
objavljeno: 11/05/2010
Efekti primene osnovnih elemenata košarke kao nastavnog sadržaja časova fizičkog vaspitanja kod učenika četvrtog razreda osnovne škole - doktorska disertacija
Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet, Užice

Sažetak

Ovaj rad predstavlja kratki pregled istraživanja koje je realizovano za potrebe izrade doktorske disertacije. Osmišljen je tako da u prikladnoj formi, s adekvatnim sadržajem, prikaže cilj istraživanja, metodologiju naučnog postupka i uputi na značajnije rezultate. Istraživanje je sprovedeno sa ciljem da se ispitaju efekti nastave fizičkog vaspitanja na motorički prostor u zavisnosti od primenjenih eksperimentalnih tretmana (alternativnog i aktuelnog nastavnog programa). Takođe, cilj ovog istraživanja je da proveri da li dostignuti nivo maturacije kod učenika i učenica četvrtog razreda omogućava sticanje sportsko-tehničkog obrazovanja iz osnovnih elemenata košarkaške tehnike. Na uzorku od 296 ispitanika (164 devojčice i 132 dečaka), uzrasta 10 godina, podeljenih u tri grupe, primenjen je sistem od 35 varijabli: za procenu motoričkih sposobnosti, procenu motoričkih umenja merenih košarkaškim testovima i za procenu sportsko-tehničkog obrazovanja iz 7 elemenata košarkaške tehnike. Prilikom istraživanja korišćen je eksperimentalni metod sa longitudinalnim pristupom. Za prikupljanje podataka na inicijalnom i finalnom merenju primenjene su tehnike testiranja. Nakon sprovedenog eksperimentalnog postupka i odgovarajuće statističke procedure, uočena zakonomernost zasnovana na ostvarenom prirastu motoričkih sposobnosti tokom eksperimentalnog tretmana, ukazuje da nastavni sadržaji iz košarke i fudbala, primenjeni u nastavnom procesu kroz osmišljen i planski usmeren sistem vežbi i igara, mogu izazvati poželjne transformacije u motoričkom prostoru. Nakon implementacije eksperimentalnog tretmana, postignuća iz sportsko-tehničkog obrazovanja procenjena su posmatračkim listom sa numeričkom skalom procene. Rezultati upućuju na zaključak da je pomoću nastavnih sadržaja sa elementima košarke moguće efikasno ostvarenje cilja nastave fizičkog vaspitanja u onom konkretizovanom zadatku koji se odnosi na sticanje motoričkih umenja (sportsko-tehničko obrazovanje). Rezultati koje su učenici eksperimentalnih grupa postigli na košarkaškim testovima ukazuju na važnost dimenzija lopte i visine koša u postignućima na nekim od košarkaških testova, dok u drugim primenjena nastavna tehnologija nije napravila diferencijaciju koja bi se i statistički mogla verifikovati. Zbog toga ova studija može biti korisna u metodičkom pristupu kod obučavanja osnovnih elemenata košarkaške tehnike.

Ključne reči

Reference

Grandić, R. (1997) Teorija fizičkog vaspitanja. Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine
Jovanović, A.S. (1998) Dinamika razvoja morfoloških i antropomotoričkih dimenzija učenika osnovnih škola iz Beograda. Beograd: Fakultet fizičke kulture, doktorska disertacija
Karalejić, M., Ahmetović, Z., Jakovljević, S. (1998) Košarka priručnik za trenere. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu
Kukolj, M. (2003) Razvoj motoričkih sposobnosti dece i omladine. u: Dečiji sport od prakse do akademske oblasti, Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Kurelić, N. (1975) Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija omladine. Beograd: Institut za naučna istraživanja fakulteta za fizičko vaspitanje
Leskošek, J. (1980) Teorija fizičke kulture. Beograd: Partizan
Šekeljić, G., Stamatović, M. (2006) Instrument za procenu sportsko-tehničkog obrazovanja iz košarke. u: Sport Mont, II kongres i III međunarodna naučna konferencija Crnogorske sportske akademije, Podgorica, Zbornik radova
Šekeljić, G. (2007) Efekti primene osnovnih elemenata košarke kao nastavnog sadržaja časova fizičkog vaspitanja kod učenika četvrtog razreda osnovne škole. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, doktorska disertacija