Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 2 od 6  
Back povratak na rezultate
Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu
2010, vol. 23, br. 1, str. 87-96
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 27/04/2010
Specifičnost udžbenika za strane jezike - analiza strukturno-funkcionalnih komponenti
OŠ 'Vladislav Ribnikar', Beograd

e-adresa: jovicamikic92@gmail.com

Sažetak

U radu se ispituju osobenosti udžbenika za strane jezike u odnosu na opšti model školske knjige, a među strukturno-funkcionalnim komponentama izdvojeni su tekstovi i didaktičko-metodička aparatura, tj. nastavne aktivnosti. U prvom delu rada navodi se njihova klasifikacija prema opštim didaktičkim principima (osnovni i dopunski tekstovi; pitanja i zadaci), a u drugom prema posebnim, glotodidaktičkim načelima (egzemplifikatorski i analitički tekstovi; vežbe aktivnosti i zadaci). Način organizovanja navedenih komponenti ilustrovan je na primeru jedne nastavne jedinice iz udžbenika za geografiju i jedne nastavne celine iz udžbenika za francuski kao strani jezik. Poređenje ukazuje na to da tekstovi i nastavne aktivnosti u udžbeniku za strani jezik imaju specifičnu prirodu i funkciju, a predloženo tumačenje maglo bi da bude polazište za sveobuhvatnu analizu udžbeničkih kompleta i njihovih sastavnih delova.

Ključne reči

Reference

Conseil de l'Europe (2001) Un cadre européen commun de référence pour les langues: Apprendre, enseigner, évaluer. Paris: Didier
Cordier-Gauthier, C. (2002) Les éléments constitutifs du discours du manuel. Klincksieck. Revue de didactologie des langues-cultures, 1, n. 125, p. 25-36
Cuq, J., ur. (2003) Dictionnaire de didactique du francais langue étrangere et seconde. Paris: CLE International
Cuq, J., Gruca, I. (2009) Cours de didactique du français langue étrangère et seconde. Grenoble: Presses universitaires de Grenoble
Ivić, I., Pešikan, A., Antić, S. (2008) Vodič za dobar udžbenik opšti standardi kvaliteta udžbenika. Novi Sad: Platoneum
Kocić, L.P. (2001) Didaktičko-metodički zahtevi u oblikovanju strukture udžbenika. u: Trebješanin B., D. Lazarević [ur.] Savremeni osnovno-školski udžbenik, Zbornik radova, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, str. 131-156
Končarević, K.J. (2002) Savremeni udžbenik stranog - ruskog jezika - struktura i sadržaj. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Krnjaić, Z. (2007) Psihološko-pedagoška procena kvaliteta udžbenika stranog-engleskog jezika za mlađe osnovce. Plut Dijana [ur.] str. 283-306
Mikić, J. (2008) Nastavna celina u komunikativnom pristupu. Beograd: Data status
Pešić, J.M. (1998) Novi pristup strukturi udžbenika - teorijski principi i konstrukcijska rešenja. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Plut, D., ur. (2007) Kvalitet udžbenika za mlađi školski uzrast. Beograd: Institut za psihologiju - Filozofski fakultet
Puren, C. (2002) Outils et méthodologie danalyse des manuels de langue: lexemple des procédures denseignement/apprentissage de la grammaire. Les langues modernes, n. 1, str. 15-30
Trebješanin, B., Lazarević, D., ur. (2001) Savremeni osnovnoškolski udžbenik - teorijsko-metodološke osnove. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Vučo, J., ur. (2003) Udžbenik u nastavi stranih jezika. Nikšić: Univerzitet Crne Gore, Zbornik radova
Zujev, D.D. (1988) Školski udžbenik. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva