Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 6 od 6  
Back povratak na rezultate
Nastava i vaspitanje
2005, vol. 54, br. 1, str. 5-23
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 02/06/2007
Model savremenog udžbenika i osposobljavanje učenika za samoobrazovanje
Univerzitet u Novom Sadu, Učiteljski fakultet, Sombor

Sažetak

U radu se razmatraju pretpostavke za struktuiranje modela savremenog osnovno-školskog udžbenika sa naglašenom samoobrazovnom funkcijom. U teorijskom delu rada se polazi od značaja samousmerenog učenja i samoobrazovanja i isti se dovode u vezu sa ulogom udžbenika u razvijanju sposobnosti za samoobrazovanje. Teorijsko polazište u istraživanju je konstruktivistički pristup nastavi i učenju. U ovom kontekstu se prezentuju relevantna saznanja didaktičkih i psihiloških teorija koja mogu biti osnova za struktuiranje udžbenika. Od psiholoških teorija izdvajaju se socio-kulturna teorija L. S. Vigotskog i strukturalistička teorija Dž. Brunera, a od didaktičkih, kritičko-konstruktivna teorija V. Klafkija i teorija individualizovane nastave. U teorijskom delu se razmatraju strukturni elementi udžbenika uz komparativnu analizu udžbenika fizike u prvoj godini učenja u nekoliko evropskih država. Na osnovu ove analize i teorijskih osnova istraživanja, sačinjen je opšti model savremenog udžbenika koji podstiče samoobrazovne aktivnosti učenika. U empirijskom delu predstavljen je eksperiment sa paralelnim grupama koji je izveden sa ciljem da se sagleda doprinos primene novog modela udžbenika Fizike za šesti razred osnovne škole osposobljavanju učenika za samoobrazovanje.

Ključne reči

Reference

Anderson, T.H., Armbruster, V.V. (1985) Textbook analysis. u: The International Encyclopedia of Education: Research and Studies, Oxford-New York, itd: Pergamon Press
Arnold, B. (2002) Science scope: Physics. London, itd: Hodder and Stoughton
Ball, D.L., Feiman-Nemser, S. (1988) Using textbooks and teacher's guides: A dilemma for beginning teachers and teacher educators. Curriculum Inquiry, 18:4
Bojović, V. (1999) Polazne osnove za unapređivanje programskih sadržaja i nastavnog plana Fizike. u: Zbornik predavanja sa republičkog seminara o nastavi Fizike, Beograd: Društvo fizičara Srbije
Boyatzis, R.E. (2001) Unleashing the power of self-directed learning. PhD
Bruner, S.J. (1974) Beyond the information given. London, itd: Allen and Unwin, studies in the psychology of knowing
Cole, M., Wertsch, J.V. Beyond the individual-social antimony in discussions of Piaget and Vygotsky. http://www.massey.ac.nz/~alock//virtual/colevyg.htm
Csakany, A., Karolyhazi, F. (1996) Fizika 6. Budapest: Köpapir Kiadö es Nyomda Kft
Durandeau, J.P., i dr. (1990) Sciences physiques. Paris: Hachette, 6, 5
Đukić, M.V. (1995) Didaktički činioci individualizovane nastave. Novi Sad: Filozofski fakultet - Odsek za pedagogiju
Hayati, A.M. (2001) Self-directed learning. http://eric.indiana.edu/ieo/digests/dl69.html
Hitzschke, S., i dr. (1998) Einblicke Physik und Chemie. Stuttgart: Ernst Klett Verlag, Klasse 5/6
Kapor, D.V., Šetrajčić, J.P. (2002) Fizika za 6. razred osnovne škole. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Klafki, W. Bildung theoretische Didaktik & Kritisch - konstruktive Didaktik. Leipzig, http://www.uni-de/~gbpaed/lehrbausteindid/didmodelle/klafki.htm
Kocić, L.P. (2001) Didaktičko-metodički zahtevi u oblikovanju strukture udžbenika. u: Trebješanin B., D. Lazarević [ur.] Savremeni osnovno-školski udžbenik, Zbornik radova, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Krkljuš, S. (1998) Didaktički disput - izabrani radovi. Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine
Lazarević, D. (2001) Formiranje sistema pojmova, razvoj pojmovnog mišljenja i udžbenik. u: Trebješanin B., D. Lazarević [ur.] Savremeni osnovnoškolski udžbenik Teorijsko-metodološke osnove, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Malić, J. (1986) Koncepcija savremenog udžbenika. Zagreb: Školska knjiga
Pešić, J.M. (1998) Novi pristup strukturi udžbenika - teorijski principi i konstrukcijska rešenja. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Radnoti, K. A fizika tantargu helyzete es fejlesztesi feladatai egy vizsgalat tukreben. http://www.oki.hu/csoport.asp?Rovat=helyzetkep
Raspopović, M., i dr. (2001) Fizika za 6. razred osnovne škole. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Simpson, M., Nist, Sh.L. (2000) An update on strategic learning: It's more than textbook reading strategies. Journal of Adolescent and Adult Literacy, vol. 43, Issue 6
Trebješanin, B.M. (2001) Razvoj metakognicije i motivacije - uloga udžbenika. u: Trebješanin, B., D. Lazarević [ur.] Savremeni osnovno-školski udžbenik, Zbornik radova, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Vigotski, L.S. (1977) Mišljenje i govor. Beograd: Nolit
Zujev, D.D. (1988) Školski udžbenik. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva