Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 9 od 11  
Back povratak na rezultate
2008, vol. 13, br. 1-2, str. 47-54
Mogućnosti realizacije akcionog istraživanja u produženom boravku
Institut za pedagoška istraživanja, Beograd, Srbija
Sažetak
U ovom radu su prikazani aspekti razvoja i evaluacije programa rada u produženom boravku koji je realizovan sa učenicima prvog i drugog razreda jedne beogradske osnovne škole, a koji ilustruju kako se akcionim istraživanjem, uz aktivno učešće istraživača i nastavnika u svim fazama istraživanja, može doprineti menjanju i unapređivanju vaspitno-obrazovne prakse. Osnovni cilj istraživanja bio je da se škola i nastavnici podstaknu da unaprede rad u produženom boravku na način koji bi osnažio njihovu vaspitnu funkciju, a da se pritom zadovolje vaspitne i obrazovne potrebe učenika i podstakne razvoj njihovih interesovanja i kreativnosti. Rad na projektu se odvijao u tri faze. Faza planiranja rešavanja problema ili strategijske akcije uključivala je registraciju roditelja i učenika zainteresovanih za pohađanje produženog boravka, dizajniranje i opremanje prostora u kome će se odvijati rad, osmišljavanje programskih aktivnosti i sadržaja, kao i obuku nastavnika koji će realizovati program. U drugoj fazi, paralelno sa realizacijom programskih aktivnosti, tekla je evaluacija tog procesa, što je uključivalo posmatranje aktivnosti od strane istraživača, kritičku refleksiju sopstvenog rada od strane nastavnika kroz izveštaje o realizovanim aktivnostima i zajedničke diskusije sa ciljem da se utvrde teškoće i unapredi dalji rad na projektu. U fazi evaluacije efekata programa, na kraju školske godine, ispitivana su mišljenja nastavnika i učenika o programu, kao i davanje predloga o njegovom budućem razvoju i primeni. Iskustva stečena u toku realizacije ovog projekta ukazuju, s jedne strane, na potrebu za izradom posebnih programa za produženi boravak, a sa druge, na mogućnosti i značaj akcionih istraživanja u razvijanju ovih programa.
Reference
Carr, W., Kemmis, S. (1986) Becoming critical: Education, knowledge and action research. London: Falmer
Gardner, H. (1983) Frames of mind: A theory of multiple intelligences. New York-Oxford: Basic Books
Gardner, H. (1993) Multiple intelligences: The theory in practice. New York-Oxford: Basic Books
Maksić, S.B. (1995) Međunarodni centar za radoznalu decu - ICIC. u: Zbornik radova sa Susreta predškolskih radnika o darovitosti na predškolskom i ranoškolskom uzrastu, Vršac: Viša škola za obrazovanje vaspitača, 1, str. 69-77
Maksić, S.B. (1997) Slobodno vreme u funkciji razvoja talenta. u: Kultura slobodnog vremena dece i omladine, Šabac: Viša škola za obrazovanje vaspitača, str. 55-70
Maksić, S.B. (1998) Darovito dete u školi. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Pešić, M.M. (1998) Akciono istraživanje i kritička teorija vaspitanja. u: Pešić M., i dr. [ur.] Pedagogija u akciji, Beograd: Filozofski fakultet - Institut za pedagogiju i andragogiju, str. 19-31
Ševkušić-Mandić, S.G. (1993) Priprema vaspitača za uspešniju komunikaciju sa decom. u: Kamenov E. [ur.] Perspektive obrazovanja vaspitača, Zbornik radova sa savetovanja 40 godina obrazovanja vaspitača, 10-11. jun, Novi Sad, Novi Sad: Viša škola za obrazovanje vaspitača, str. 99-107
Ševkušić-Mandić, S.G. (1993) Kooperativno učenje u razredu. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, br. 25, str. 73-86
Ševkušić-Mandić, S.G. (1995) Principi efikasne komunikacije u nastavi. Nastava i vaspitanje, vol. 44, br. 1-2, str. 152-162
Ševkušić-Mandić, S.G. (2000) Slobodne aktivnosti i razvoj kreativnosti učenika. Zbornik Više škole za obrazovanje vaspitača, Vršac, br. 6, str. 212-223
Ševkušić-Mandić, S.G., Maksić, S.B. (2002) Jedan program za rad u produženom boravku. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, br. 34, str. 112-132
Urban, K., Jellen, H. (1993) Test for creative thinking-drawing production (TCT-DP) - Manual. Hannover: University of Hannover
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 20.07.2010.

Povezani članci

Nema povezanih članaka