Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 3 od 5  
Back povratak na rezultate
Bezbednost, Beograd
2011, vol. 53, br. 3, str. 21-34
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 20/03/2012
Stanje i mogućnost unapređenja vannastavnih aktivnosti studenata Kriminalističko-policijske akademije na terenskoj obuci u letnjim uslovima
Policijska akademija, Beograd

e-adresa: rasa_flok@yahoo.com

Projekat

Efekti primenjene fizičke aktivnosti na lokomotorni, metabolički, psiho-socijalni i vaspitni status populacije R Srbije (MPNTR - 47015)

Sažetak

Studenti Kriminalističko-policijske akademije (KPA) iz Beograda, realizuju studijskim programima predviđene sadržaje na terenskoj obuci (TO). Sadržaj TO su i vannastavne aktivnosti (VNA). Smanjeni broj dana predviđenih za realizaciju obuke (sadašnjih 10 u odnosu na 21 dan do 2007. godine) uslovio je manje slobodnog vremena za VNA. Cilj istraživanja je analiza dosadašnjeg stanja i sticanje uvida u stavove studenata o kvalitetu VNA tokom TO u školskoj 2010/11. godini i definisanje predloga za njihovo dalje unapređivanje. S tim u vezi, sprovedena je anketa na uzorku od 49 studenata. Mišljenja studenata iskazana su kroz frekvencije i procente. Rezultati ankete pokazuju da 67,3% ima mišljenje da slobodno vreme za bavljenje sportsko-rekreativnim aktivnostima nije bilo na nivou potreba studenata; 53,6% smatra da kvalitet i sadržaj ponuđenih VNA nije bio na zadovoljavajućem nivou; približno dve trećine studenata (68,87%) je zainteresovano za bavljenje sportsko-rekreativnim sadržajima, dok je procenat zainteresovanih za aktivnosti u vezi sa kulturom i turizmom 31,13%, što je u skladu sa načinom korišćenja slobodnog vremena studenata tokom života i rada na KPA. Na osnovu rezultata istraživanja može se zaključiti da postoji visok stepen motivisanosti za bavljenje VNA, kao i potreba za kvalitetno osmišljenim i sprovedenim sadržajima kojima bi ispunili slobodno vreme. Rezultati ukazuju da vannastavni sadržaj nisu u potpunosti ispunili zahteve i potrebe studenata. Na kraju rada dati su mogući predlozi za unapređenje postojećeg sadržaja TO vezanih za VNA, čija realizacija bi bila u skladu sa, kako metodičko-didaktičkim, tako i profesionalnim zahtevima budućih starešina u policiji.

Ključne reči

Reference

Anderson, G., Plecas, D., Segger, T. (2001) Police officer physical ability testing: Revalidating a selection criterion. Policing: An International Journal of Police Strategies and Management, 24(1), str. 8-31
Dias, C., Cruz, F.J., Fonseca, M.A. (2010) Coping strategies, multidimensional competitive anxiety and cognitive threat appraisal: Differences across sex, age and type of sport. Serbian journal of sports sciences, vol. 4, br. 1-4, str. 23-31
Đermanov, J.D. (2003) Škola kao činilac razvoja interesovanja učenika. Pedagoška stvarnost, vol. 49, br. 3-4, str. 215-229
Janković, P. (2001) Vannastavne aktivnosti i učeničko stvaralaštvo. Norma, vol. 7, br. 3, str. 59-78
Kešetović, Ž.M. (2005) Uporedni pregled modela obuke i školovanja policije. Beograd: Viša škola unutrašnjih poslova
Kolarević, D.A., Milovanović, R.V., Momirović, K. (2004) Relacije nekih hematoloških varijabli i konativnih faktora pretpostavljenih Nebilicinovom teorijom o karakteristikama nervnog sistema. Nauka, bezbednost, policija, vol. 9, br. 2-3, str. 59-78
Koprivica, V. (2002) Osnove sportskog treninga. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Kuhar, M. (2007) Prosti čas mladih v 21. stoletju. Socijalna pedagogika, 11 (4), str. 453-471
Kukolj, M. (1996) Opšta antropomotorika. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta
Milojević, S., Subošić, D. (2002) Analiza primenjivosti znanja i veština koje se stiču tokom školovanja na Policijskoj akademiji s aspekta obavljanja policijske profesije. Nauka, bezbednost, policija, vol. 7, br. 2, str. 113-123
Milojević, S. (2010) Optimizacija modela posebnih oblika nastave na kriminalističko-policijskoj akademiji. Bezbednost, Beograd, vol. 52, br. 3, str. 24-55
Milojević, S., Vučković, G., Janković, B. (2011) Analiza stavova studenata kriminalističko-policijske akademije o efektivnosti terenske obuke u letnjim uslovima. Bezbednost, Beograd, vol. 53, br. 2, str. 46-65
Milojković, B., Dopsaj, M., Bačanac, L. (2003) Povezanost između uspešnosti rešavanja specifičnih zadataka iz policijske topografije i motoričkih sposobnosti studenata Policijske akademije. Nauka, bezbednost, policija, vol. 8, br. 2, str. 39-55
Milojković, B.R. (2001) Didaktičko-metodički standard nastave topografije na policijskoj akademiji u Beogradu. Nauka, bezbednost, policija, vol. 6, br. 2, str. 83-99
Milošević, G., Subošić, D., Mićović, D. (2010) Praktična obuka studenata u sistemu visokog policijskog obrazovanja Republike Srbije. Nauka, bezbednost, policija, vol. 15, br. 3, str. 93-107
Milošević, G., Subošić, D. (2010) Praktična obuka studenata u sistemu visokog policijskog obrazovanja republike Srbije. Bezbednost, Beograd, vol. 52, br. 1, str. 154-171
Roberg, R., Bonn, S. (2004) Higher education and policing: Where are we now?. Policing An International Journal of Police Strategies & Management, 27(4): 469
Talijan, M., Ristović, S., Nikolić, V. (2004) Statistički pokazatelji ankete studenata VŠUP-a na terenskoj obuci. Naučno stvaralaštvo VŠUP-a
Vučković, G., Dopsaj, M. (2011) Stavovi studenata Kriminalističko-policijske akademije o nastavi specijalnog fizičkog obrazovanja. Fizička kultura, vol. 65, br. 2, str. 33-41
Vučković, G., Dopsaj, M. (2009) Stavovi studentkinja kriminalističko-policijske akademije o nastavi specijalnog fizičkog obrazovanja. Bezbednost, Beograd, vol. 51, br. 3, str. 105-115