Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
Nastava i vaspitanje
2009, vol. 58, br. 1, str. 130-144
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 04/05/2009
Uporedna analiza domaćih i inostranih radova iz oblasti fizičkog vaspitanja
Univerzitet u Nišu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

e-adresa: dsmil@ptt.rs, nirle@medianis.net, snesadif@yahoo.com

Sažetak

Istraživanje je izvršeno sa ciljem da se utvrdi razlika u metodološkom pristupu u izradi radova iz oblasti fizičkog vaspitanja kod naših i inostranih autora. Obuhvaćeno je 45 radova domaćih i 23 rada inostranih autora. Radovi su odabrani metodom slučajnog uzorka pri čemu se vodilo računa da naslov rada sadrži sledeće ključne reči: fizičko vaspitanje, školski i predškolski uzrast. Od metoda naučnog istraživanja upotrebljene su: metoda teorijske analize i deskriptivno-eksplikativna metoda. Ove metode su poslužile za: prikupljanje podataka, analizu prikupljenih podataka interpretaciju podataka, generalizaciju rezultata do kojih se došlo i saopštavanje dobijenih rezultata. Rezultati istraživanja su pokazali da su autori inostranih radova uzimali u obzir više faktora koji utiču na nivo i kvalitet fizičke aktivnosti i zalaganje učenika na nastavi fizičkog vaspitanja, kao na primer: socijalni status, genetske predispozicije okruženje u školi, porodično okruženje, nivo vanškolskih fizičkih aktivnosti eventualno postojanje negativnih oblika ponašanja. Kod domaćih autora preovladavalo je ispitivanje i analiza morfoloških karakteristika kao i motoričkih i funkcionalnih sposobnosti, pa je na osnovu toga zaključeno da se osnovna hipoteza (H - postoje razlike u metodološkom pristupu u izradi radova domaćih i inostranih autora) može u potpunosti prihvatiti.

Ključne reči

fizičko vaspitanje; školski i predškolski uzrast; radovi domaćih i inostranih autora

Reference

Armstrong, N., Balding, J., Gentle, P., Kirby, B. (1990) Patterns of physical activity among 11 to 16 year old British children (Struktura fizičke aktivnosti kod britanske dece starosti 11-16 godina). BMJ, 301, 203-205
Branković, N. (1998) Uticaj sistematskog telesnog vežbanja učenika šestoe razreda gradskih i seoskih osnovnyh škola na promene morfološkog, motoričkog i funkcionalnog prostora. Niš: Filozofski fakultet - Grupa za fizičku kulturu, magistarski rad
Branković, N. (2001) Razvojne karakteristike motoričkih sposobnosti učenica na kraju šestomesečnog izvođenja nastave fizičkog vaspitanja. u: Vučković S. [ur.] 'Fis-komunikacije 2001', Zbornik radova, Niš: Fakultet fizičke kulture, str. 205-207
Branković, N., Čanias, A., Vučić, E. (1996) Efikasnost primene kružnog metoda rada u nastavi fizičkog vaspitanja. u: Živanović N. [ur.] 'Fis komunikacije 1996', serija fizička kultura, Zbornik radova, Niš: Filozofski fakultet, str. 230-231
Cvijović, M. (1984) Uticaj pojedinačnog i serijskog pliometrijskog tretmana mišića koji vrše opružanje u zglobovima nogu na razvoj balističkog i repetitivnog potencijala kod dečaka godina. Beograd: Fakultet za fizičko vaspitanje, Magistarski rad
Datar, A., Sturm, R. (2004) Physical education in elementary school and Body Mass Index: Evidence from the early childhood longitudinal study (Fizičko vaspitanje u osnovnoj školi i Body Mass Index - evidencija iz longitudinalne studije u ranom detinjstvu). American Journal of Public Health, 94 (9), 1501-1506
Dejanović, A. (2006) Relacije antropometrijskih karakteristika i izometrijskog mišićnog potencijala lumbalne i abdominalne regije kod dec. Niš: Fakultet fizičke kulture, doktorska disertacija
Dimitrios, A. (1997) Uticaj programskih sadržaja nastave fizičkog vaspitag'a na razvoj motoričkih sposobnosti učenika osnovnih škola. u: Kostić R. [ur.] Međunarodni simpozijum (6) 'Fis komunikacije 1997' u fizičkom vaspitanju, sportu i rekreaciji - apstrakti, Niš: Filozofski fakultet - Institut za fizičku kulturu, str. 22
Donnelly, J.E., Jacobsen, D.J., Whatley, J.E., Hill, J.O., Swift, L.L., Cherrington, A., Polk, V., Tran, Z.V., Reed, G. (1996) Nutrition and physical activity program to attenuate-obesity and promote physical and metabolic fitness in elementary school children (Ishrana i program fizičke aktivnosti za smanjenje gojaznosti i unapređenje fizičke i metaboličke sposobnosti učenik. Obesity Research, 4 (3), 229-243
Dowda, M., Ainsworth, E.V., Addy, L.C., Saunders, R., Riner, W. (2001) Environmental influences, physical activity and weight status in 8- to 16-years-old (Uticaj okoline, fizička aktivnost i nivo uhranjenosti kod mladih od 8 do 16 godina). Arch. Pediatr. Adolesc. Medicine, 155 (6), 711-717
Dragić, B. (2003) Efekti alternativnog nastavnog plana i programa fizičkog vaspitanja na morfološke karakteristike, motoričke sposobnosti i socijalne karakteristike učenika VI razreda osnovne škole. Niš: Fakultet fizičke kulture, doktorska disertacija
Fairclough, S., Stratton, G. (2005) Physical education makes you fit and healthy: Physical education's contribution to young people's physical activity levels / 'Fizičko vaspitanje te čini sposobnim i zdravim' - doprinos fizičkog vaspitanja nivou fizičke aktivnosti mladih ljudi. Health Education Research, 20 (1), 14-23
Gentle, P., Caves, R., Armstrong, N., Balding, J., Kirby, B. (1994) High and low exercisers among 14- and 15-year old children. (Vežbanje visokog i niskog intenziteta kod dece starosti 14 i 15 godina). Journal of Public Health, 16 (2), 186-194
Georgios, D. (2005) Razlike u nekim bioantropološkim karakteristikama učenika starih 13 godina različite biološke zrelosti. Niš: Fakultet fizičke kulture, magistarska teza
Gortmaker, J.S., Cheung, W.Y.L., Peterson, E.K., Chomitz, G., Cradle, H.J., Dart, H., Fox, K.M., Bullock, B.R., Sobol, M.A., Colditz, G., Field, E.A., Laird, N. (1999) Impact of a school-based interdisciplinary intervention on diet and physically activity among urban primary school children (Uticaj školskog eksperimentalnog programa na ishranu i fizičku aktivnost kod gradske osnovno-školske dece). Arch. Pediatr. Adolesc. Medicine, 153 (9), 975-983
Hardman, K. (2003) School physical education and sport in Europe: Rhetoric and reality: current and future perspectives (Nastava fizičke i zdravstvene kulture i školski sport u Evropi - retorika i stvarnost: stanje i perspective). Kineziologija, 34 (1), 97-107
Jones, E.S., Brener, D.N., McManus, T. (2003) Prevalence of school policies, programs and facilities thet promote a healthy physical school enviroment (Prednosti školske zdravstvene politike, programa i sredstava koji promovišu zdravu školsku sredinu). American Journal of Public Health, 93 (9), 1570-1575
Jonić (2004) Razlike u morfološkom, motoričkom i funkcionalnom prostoru učenika i sportista pretpubertetskog uzrasta. Niš: Fakultet fizičke kulture, magistarski rad
Jovanović, D., Krsmanović, B. (1998) Razlike u motoričkim sposobnostima kod učenika petih razreda osnovnih škola regiona Beograda, Niša i Novog Sada. u: Petković D. [ur.] 'Fis-komunikacije 1998', Zbornik radova, Niš: Fakultet fizičke kulture, str. 93-96
Jurgl, E.M., Kremers, P.J.S., Candel, J.J.M.M., van der Wall, F.M., de Meij, S.B.J. (2006) A controlled trial of a school-based enviromental intervention to improve physical activity in Dutch children: JUMP-in, kids in motion. (Kontrolisani eksperiment u školskoj sredini radi poboljšanja fizičke aktivnosti kod holandske dece: JUMP-in, deca. Health Promotion International, 21 (4), 320-330
Karović, Ž. (1980) Uticaj repetitivnog mišićnog naprezanja sa dužim trajanjem i većim opterećenjem na razvoj mišićnih potencijala i biomotoričkih dimenzija kod omladine pubertetskog uzrasta. Beograd: Fakultet za fizičko vaspitanje, magistarska teza
Kohl, H.W., Hobbs, K.E. (1998) Development of physical activity behaviors among children and adolescents. Pediatrics, 101(3 Pt 2): 549-54
Koutedakis, Y., Bouziotas, C. (2003) National physical education curriculum: motor and cardiovascular health related fitness in Greek adolescents (Nacionalni nastavni plan fizičkog vaspitanja: motoričke i kardiovaskularne sposobnosti adolscenata u Grčkoj). Br. J. Sports Med, 37, 311-314
Krsmanović, B. (1995) Razlike u stavovima učenika i učenica osnovnih škola o nastavnim sadržajima iz fizičkog vaspitanja u osnovnoj školi. u: Živanović N. [ur.] 'Fis komunikacije 1995', serija fizička kultura, Zbornik radova, Niš: Filozofski fakultet, str. 169-172
Krsmanović, B., Berković, L., Krsmanović, R. (1995) Stavovi učenika osnovnih škola o nastavnim sadržajima iz fizičkog vaspitanja. u: Živanović N. [ur.] 'Fis komunikacije 1995', serija fizička kultura, Zbornik radova, Niš: Filozofski fakultet, str. 173-176
Kukolj, M., Bokan, B., Koprivica, V., Ugarković, D. (2001) Međusobna povezanost motoričkih sposobnosti učenika mlađeg školskog uzrasta u periodima njihovih značajnih promena. u: Vučković S. [ur.] 'Fis-komunikacije 2001', Zbornik radova, Niš: Fakultet fizičke kulture, str. 70-78
Madić, B., Jovanović, I., Krsmanović, B., Nićin, Đ. (1998) Kanoničke relacije između morfoloških i motoričkih varijabli kod učenica petih razreda osnovnih škola regiona Beograd, Niša i Novog Sada. u: Petković D. [ur.] 'Fis-komunikacije 1998', Zbornik radova, Niš: Fakultet fizičke kulture, str. 115-120
Madić, B., Dragić, B., Damjanova, M. (1995) Mišljenja učenika osnovnih škola o uticaju sportskih igara iz programa fizičkog vaspitanja na psihosomatski status. u: Živanović N. [ur.] 'Fis komunikacije 1995', serija fizička kultura, Zbornik radova, Niš: Filozofski fakultet, str. 65-69
Mckenzie, T.L., Nader, P.R., StrikmiUer, R.K., Yang, M., Stone, E.J., Perry, S.L., Taylor, W.S., Epping, J.N., Feldman, H.A., Luepker, R.V., Kelder, S.H. (1996) School physical education: Effect of the child and adolescent trial for cardiovascular health / Fizičko vaspitanje u školi - efekat eksperimenta na zdravlje kardiovaskularnog sistema dece i adolescenata. Preventive Medicine, 25 (4), 423-431
Milenković, V. (2002) Efekti primene eksperimentalnog programa sa akcentom na sportsku gimnastiku na neke motoričke sposobnosti učenika sedmog razreda osnovne škole. u: Popović R. [ur.] 'Fis-komunikacije 2002', zbornik radova, Niš: Fakultet fizičke kulture, str. 291-300
Milojević, A., Savić, Z. (1995) Metodika fizičkog vaspitanja i autorecepcija učenika u toku nastave. u: Živanović N. [ur.] 'Fis komunikacije 1995', serija fizička kultura, Zbornik radova, Niš: Filozofski fakultet, str. 181-183
Nader, P.R. (2003) Frequency and intensity of activity of third-grade children in physical education / Frekvencija i intenzitet aktivnosti učenika trećeg razreda na časovima fizičkog vaspitanja. Arsc. Pediatr. Adolesc. Medicine, 157 (2), 185-190
Naumovski, A., Cvetkov, V. (1998) Komparativni odnosi nekih biomotoričkih manifestnih i latentnih dimenzija kod ispitanika od 11 godina različitog pola. u: Petković D. [ur.] 'Fis-komunikacije 1998', Zbornik radova, Niš: Fakultet fizičke kulture, str. 49-54
Pate, R.R., Davis, G.M., Robinson, N.T., Stone, J.E., Mckenzie, L.T., Young, S.J. (2006) Promoting physical activity in children and youth / Unapređenje fizičke aktivnosti kod dece i mladih. Circulation, 114, 1214-1224
Pate, R.R., Trost, G.S., Levin, S., Dowda, M. (2000) Sports participation and health-related behaviors among US youth / Učešće u sportu i zdrav način života među američkom omladinom. Arsc. Pediatr. Adolesc. Medicine, 154 (9), 904-911
Pate, R.R., Ward, S.D., Saunders, P.R., Felton, G., Dishman, K.R., Dowda, M. (2005) Promotion of physical activity among high-school girls / Unapređenje fizičke aktivnosti kod učenica srednjih škola. American Journal of Public Health, 95 (9), 1582-1587
Perić, D. (2004) Efekti nastave fizičkog vaspitanja na razvoj morfoloških karakteristika, motoričkih i situaciono-motoričkih sposobnosti dečaka školskog uzrasta. Niš: Fakultet fizičke kulture, magistarska teza
Petrović, M., Živković, D. (1995) Relacije morfoloških karakteristika i antropoloških sposobnosti dece. u: Živanović N. [ur.] 'Fis komunikacije 1995', serija fizička kultura, Zbornik radova, Niš: Filozofski fakultet, str. 33-35
Petrović, V. (2006) Razlike u izometrijskom mišićnom potencijalu učenika i učenica osnovnih škola. Niš: Fakultet fizičke kulture, magistarski rad
Popovski, D. (1976) Relacija megu telesniot razvitok i so dinamometar izmerena muskulnata snaga kajmaškata srednoučilišnamladina vo Skopje. Skopje: Univerzitet 'Kiril i Metodij', Medicinski fakultet, magistarski rad
Popovski, D. (1980) Relacije antropometrijskih dimenzija i izometrijskog mišićnog potencijala kod učenika uzrasta od 11-14 godina u SR Makedoniji. Niš: Filozofski fakultet, doktorska disertacija
Projović, A. (2005) Programiranje fizičke aktivnosti dece predškolskog uzrasta kao uslov stvaranja motoričkih navika. Niš: Fakultet fizičke kulture, magistarska teza
Prskalo, I. (1989) Procjena aerobnih sposobnosti učenika uzrasta 16, 17 i 18 godina na osnovu testova: kontrola aerobnih treninga (CAT) i fizičke radne sposobnosti izražene brzinom trčanja (PWC(V). Beograd: Fakultet za fizičku kulturu, magistarska teza
Radovanović, Ć., Kalajcić, D. (1997) Stavovi učenika srednjih škola prema nastavnom programu iz odbojke. u: Kostić R. [ur.] Međunarodni simpozijum (6) 'Fis komunikacije 1997' u fizičkom vaspitanju, sportu i rekreaciji - apstrakti, Niš: Filozofski fakultet, Institut za fizičku kulturu, str. 66
Radovanović, Đ., Raić, A., Milošević, Z. (1998) Antropometrijske karakteristike i motoričke sposobnosti učenika petih razreda osnovne škole Republike Srbije. u: Petković D. [ur.] 'Fis-komunikacije 1998', Zbornik radova, Niš: Fakultet fizičke kulture, str. 7-13
Raić, A., Maksimović, N. (1998) Školski sport i infrastruktura fizičkog vaspitanja. u: Petković D. [ur.] 'Fis-komunikacije 1998', Zbornik radova, Niš: Fakultet fizičke kulture, str. 128-133
Riddoch, S., Savage, M.J., Murphy, N., Cran, W.G., Boreham, S. (1991) Long term health implications of fitness and physical activity patterns / Dugotrajne zdravstvene implikacije vežbanja i strukture fizičke aktivnosti. Archives of Disease in Childhood, 66, 1426-1433
Rodić, N.R. (2002) Uticaj morfoloških karakteristika na motoričke sposobnosti učenika nižih razreda osnovne škole. u: Popović R. [ur.] 'Fis-komunikacije 2002', Zbornik radova, Niš: Fakultet fizičke kulture, str. 93-99
Rokita, A. (2005) The interest in sports activity among first year secondary school students in the years 1995-2001 / Interes za sportske aktivnosti učenika prvih razreda srednje škole u razdoblju od 1995-2001. Kinesiology, 37 (1)
Sallis, F.J., Mckenzie, L.T., Alcaraz, E.J., Kolody, V., Faucette, N., Hovell, F.M. (1997) The effects of 2-year physical education program (SPARK) on physical activity and fitness in elementary school students: Sports, play and active recreation for kids / Efekti dvogodišnjeg programa fizičkog vaspitanja (SPARK) na fizičku aktivnost i spo. Am. J. Public Health, 87 (8), 1328-1334
Sallis, J.F., Prochaska, J.J., Taylor, W.C. (2000) A review of correlates of physical activity of children and adolescents. Med Sci Sports Exerc, 32(5): 963-75
Simons-Morton, G.V., Taylor, S.W., Snider, A.S., Huang, W.I. (1993) The physical activity of fifth-grade students during physical education classes / Fizička aktivnost učenika petog razreda tokom časa fizičkog vaspitanja. American Journal of Public Health, 83 (2), 262-264
Spasov, G. (1980) Intenzifikacija nastave fizičkog vaspitanja putem rada sa homogenim grupama. Niš: Filozofski fakultet - OOUR fizičko vaspitanje, doktorska disertacija
Stamatović, M., Šekeljić, G. (2006) Uticaj različitih koncepcija nastave fizičkog vaspitanja na motorički status učenika mlađeg školskog uzrasta. u: Bala G. [ur.] Antropološki status i fizička aktivnost dece i omladine, Zbornik radova, Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, str. 301-310
Stanković, D. (2006) Povezanost ljurfoloških harakteristika imotoričkih sposobnosti sa rezultatom u skoku uvis kod učenika osnovnih škola. Niš: Fakultet fizičke kulture, magistarska teza
Stanković, S. (1980) Prostorno-vremenska percepcija i otita oiomotorna okretnost dece. Niš: Filozofski fakultet - OOUR fizičko vaspitanje, doktorska disertacija
Stojiljković, D. (2005) Efekti kružnih oblika rada na razvoj somatometrijskih karakteristika, funkcionalnih sposobnosti i dinamičke snage učenika pretpubertetskog uzrasta. Niš: Fakultet fizičke kulture, magistarski rad
Stojiljković, E. (1998) Uticaj nastave fizičkog vaspitanja na razvoj izometrijskog, balističkog i repetitivnog mišićnog potencijala kod učenika osnovne škole. u: Petković D. [ur.] 'Fis-komunikacije 1998', Zbornik radova, Niš: Fakultet fizičke kulture, str. 178-183
Šabotić, B. (2004) Relacije nekih antropoloških karakteristika sa situaciono-motoričkim sposobnostima u sportskim igrama kod učenika prvog razreda srednjih škola. Niš: Fakultet fizičke kulture, doktorska disertacija
Šukov, J., Živković, V., Šukova-Stojmanovska, D. (1995) Struktura biomotoričkog prostora kod učenica petih razreda osnovnih škola u Skoplju. u: Živanović N. [ur.] 'Fis komunikacije 1995', serija fizička kultura, Zbornik radova, Niš: Filozofski fakultet, str. 56- 59
Višnjić, D., Jovanović, A.I., Miletić, K. (2004) Teorija i metodika fizičkog vaspitanja. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Vukajlović, V. (2005) Efekti nastave fizičkog vaspitanja na antropometrijske karakteristike i funkcionalne i motoričke sposobnosti učenika srednjih škola različitog zanimanja. Niš: Fakultet fizičke kulture, doktorska disertacija
Vulović, G. (1987) Intenzifikacija sredstava fizičkog vaspitanja kao način poboljšanja biomotoričkih sposobnosti kod učenika III razreda srednjeg usmerenog obrazovanja i vaspitanja. Beograd: Fakultet za fizičko vaspitanje, magistarski rad
Ward, S.D., Saunders, R., Felton, M.G., Wiliams, E., Epping, N.J., Pate, R.R. (2006) Implementation of a school environment intervention to increase physical activity in high school girls (Implementacija školskog programa za povećanje fizičke aktivnosti kod učenica srednjih škola. Health Education Research, 21 (6), 896-910
Živanović, N. (1977) Uticaj vežbanja u diktiranom ritmu na razvoj repetitivne snage. Beograd: Fakultet za fizičko vaspitanje, magistarska teza
Živanović, N. (1980) Muzuka kao potencijalni stimulans poboljšanja nivoa biomotoričkih dimenzija kod ispitanika sa izraženim anksioznim i agresivnim tendencijama. Niš: Filozofski fakultet, doktorska disertacija
Živanović, N. (1995) Humanističko-etički aspekti pedagoške komunikacije. u: Živanović N. [ur.] 'Fis komunikacije 1995', serija fizička kultura, Zbornik radova, Niš: Filozofski fakultet, str. 7-9
Živanović, N., Savić, Z. (2002) Značaj sokolskog pokreta za razvoj fizičke kulture u Srbiji. u: Popović R. [ur.] 'Fis-komunikacije 2002', Zbornik radova, Niš: Fakultet fizičke kulture, str. 342-348
Živanović, N., Vuković, R. (1995) Sredstva pedagoške komunikacije. u: Živanović N. [ur.] 'Fis komunikacije 1995', serija fizička kultura, Zbornik radova, Niš: Filozofski fakultet, str. 10-11
Živanović, N.M. (2000) Prilog epistemologiji fizičke kulture. Niš: Panoptikum