Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 8 od 12  
Back povratak na rezultate
Nastava i vaspitanje
2001, vol. 50, br. 1, str. 79-97
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 02/06/2007
Fizička zrelost dece za polazak u školu
Viša škola za obrazovanje vaspitača, Beograd

Sažetak

Polazeći od namere da pronađemo koje su karakteristike fizičkog razvoja dece povezane sa njihovim školskim uspehom, (što je važno za procenjivanje njihove spremnosti da pođu u školu), došli smo do sledećih rezultata: indikatori dečjeg fizičkog razvoja (antropometrijske dimenzije, antropomotoričke sposobnosti, fina motorika i lateralizovanost) su povezani sa školskim uspehom u većini svojih komponenata.Takođe, oni su povezani sa rezultatima klasičnog testa kojim se ispituje spremnost za školu.To znači da je fizički razvoj neodvojiv od opšteg razvoja i njegovih aspekata, što je važno kada se ispituje gotovost za školu.Takođe smo ispitivali uticaj faktora koji određuju opšti razvoj deteta (pol, uzrast, socijalno poreklo i pohađanje predškolske ustanove) na dečji fizički razvoj i spremnost za polazak u školu. Ima dokaza da je tačna hipoteza prema kojoj je fizička gotovost dece za školu značajna komponenta njihove opšte gotovosti i faktor njihovog uspeha u školi.To znači da su neki pokazatelji fizičkog razvoja istovremeno pokazatelji gotovosti za školu, uz više implikacija ovog zaključka.Najvažnija implikacija je da uobičajeni postupak proveravanja dečje gotovosti za školu treba da bude dopunjen pokazateljima njihove fizičke gotovosti, koje smo mi utvrdili.

Ključne reči

Reference

Antropova, M.V., Koljcova, M.M., ur. (1986) Psihofiziološka zrelost dece. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Bardin, K.V. (1983) Podgotovka rebjenka k škole. Moskva: Zdanie
Batoeva, D., Zankov, O. (1993) Kak da podgotovim deteto da piše. Sofija: Obrazovanie
Belinova, L., Jirova, M. (1976) Kako pripremiti dijete za školu. Sarajevo: Svjetlost
Bojanin, S.S. (1985) Neuropsihologija razvojnog doba i opšti reedukativni metod. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Bojanin, S.S., Stevanović, O. Razvoj i poremećaji praksije u razvojnom dobu. Psihijatrija danas, br. 2-3, str. 227-235
Bojović, M.B. (1990) Rast i razvoj od 0-18 godina. Nikšić, itd: Univerzitetska riječ
Božović, Lj. (1982) Porodične prilike, fizički razvoj i motoričke sposobnosti sedmogodišnjaka. Fizička kultura, br. 2, str. 117-126
Ćordić, A.I., Bojanin, S.S. (1992) Opšta defektološka dijagnostika. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Dragićević, Č. (1988) Statistika za psihologe. Beograd: Savez društava psihologa SR Srbije
Duran, M. (1976) Uticaj jednogodišnjeg odgojno-obrazovnog rada u predškolskoj ustanovi na zrelost za polazak u školu. Predškolsko dete, br. 2, str. 173-179
Đorđević-Nikić, M. (1995) Analiza dinamike fizičkog i biološkog razvoja dece osnovno-školskog uzrasta. Beograd: Medicinski fakultet, magistarski rad
Graovac, V. (1999) Parametri psihofiziološke zrelosti relevantni za upis u školu. u: Empirijska istraživanja u psihologiji (V), naučni skup, Beograd, knjiga rezimea, Beograd: Filozofski fakultet - Institut za psihologiju
Išpanović-Radojković, V.T. (1986) Nespretno dete - poremeđaji praksije u detinjstvu. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Ivanić, S., i dr. (1995) Izveštaj o realizaciji sistema stalnog praćenja fizičkog razvoja i fizičkih sposobnosti dece i omladine Beograda uzrasta od 5 do 19 godina. Beograd: Jugoslovenski zavod za fizičku kulturu i medicinu sporta - Odeljenje za fizičko vaspitanje
Ivanović, B.M. (1996) Antropologija - antropomorfologija. Nikšić-Podgorica: Unireks
Kamenov, E.E. (1995) Model osnova programa vaspitno-obrazovnog rada sa predškolskom decom. Novi Sad: Filozofski fakultet - Odsek za pedagogiju
Kamenov, E.E. (1997) Pripremam dete za školu. Novi Sad: Tampograf
Kamenov, E.E. (1990) Predškolska pedagogija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Lisina, M.I., Njeverovič, J.Z. Razvoj motorike i formiranje motornih navika. u: Zaporožec i Eljkonjin [ur.] Psihologija predškolskog deteta, Beograd
Lurija, A.R. (1982) Osnovi neuropsihologije. Beograd: Nolit
Madić, B. (1981) Morfološki razvoj i biomotoričke sposobnosti dece predškolskog uzrasta. Fizička kultura, vol. 35, br. 2, str. 182-184
Medved, R. (1964) Kriterij za određivanje zrelosti za školovanje. Fizička kultura, br. 7-8, 294-298