Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2020, br. 166, str. 349-364
Socijalne mreže i društveni život samohranih roditelja - između sela i grada
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
Ključne reči: samohrani roditelji; socijalne mreže; kulturni kapital; društveni život
Sažetak
Tradicionalna porodica je tokom prethodnog veka preživela krupne promene. Sve više je roditelja samaca koji, usled različitihrazloga, bez pomoći drugogroditelja odgajaju svoju decu. U radu se predstavljaju rezultati empirijskog istraživanja koje je urađeno na području AP Vojvodine na ukupnom uzorku od 200 samohranih roditelja. Pri tom, pažnja je usmerena na analizu društvenog života i socijalne mreže jednoroditeljskih porodica. Zaključuje se o usmerenosti samohranih roditelja na srodničke i prijateljske mreže podrške u svakodnevnom životu.
Reference
*** (2013) Cultural access and participation report. u: Special Eurobarometer 399, EU Commision, 5, 02. jul 2019, http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm
Baguley, T. (2012) Serious stats: A guide to advanced statistics for the behavioral sciences. UK: Palgrave Macmillan
Beck, U. (2001) Rizično društvo - u susret novoj moderni. Beograd: Filip Višnjić
Bilinović, A., Tripković, G. (2011) Teorijske osnove socijalnog kapitala. u: Sokolovska V., Škorić M. [ur.] Analiza socijalnih mreža, Novi Sad: Filozofski fakultet
Bobić, M. (2003) Brak ili/i partnerstvo. Beograd: ISI FF
Bobić, M. (2007) Demografija i sociologija - veza ili sinteza. Beograd: Službeni glasnik
Bobić, M. (2010) Partnerstvo kao porodični podsistem. u: Milić A. [ur.] Vreme porodica, Beograd: Čigoja
Bourdieu, P. (2001) Vladavina muškaraca. Podgorica: CID / Univerzitet Crne Gore
Burdije, P. (1999) Nacrt za jednu teorijuprakse. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Giddens, A. (1998) Posledice modernosti. Beograd: Filip Višnjić
Giddens, A. (2005) Odbegli svet - kako globalizacija preoblikuje naše živote. Beograd: Stubovi kulture
Greenacre, M. (2007) Correspondence analysis in practice. USA: Chapman and Hall/CRC, Second Edition
Koković, D. (1994) Sociologija obrazovanja. Novi Sad: Matica srpska
Koković, D. (2009) Društvo i obrazovni kapital. Novi Sad: Mediterran Publishing
Komaromi, B. (2015) Marginalizacija, društvene mreže i elektronska komunikacija - značaj, prednosti i ograničenja elektronskih grupa za podršku. Agroekonomika, vol. 44, br. 68, str. 157-168
Livada, S. (1966) Ekonomski i društveni položaj žene u poljoprivredi. Socijalna politika-mesečnik za socijalno-ekonomska pitanja, br. 9, godina XXI, Beograd: Rad
Miletić-Stepanović, V. (2011) Proširena porodica u Srbiji. Beograd: Čigoja
Milić, A., Milić, A. (2004) Transformacija porodice i domaćinstva - zastoj i strategija preživljavanja. u: Milić A. [ur.] Društvena transformacija i strategije društvenih grupa - svakodnevica Srbije na početku trećeg milenijuma, Beograd: ISI FF
Milić, A. (2009) Osvrt na rezultate anketnih istraživanja porodica i domaćinstava u Institutu za sociološka istraživanja u poslednjih dvadeset godina. u: Milić A., Tomanović S. [ur.] Porodice u Srbiji danas u komparativnoj perspektivi, Beograd: ISI FF
Milić, A. (2010) Porodica i izazovi globalne tranformacije. u: Milić A. [ur.] Vreme porodica, Beograd: Čigoja
Milić, A. (2010) Porodice u klasno-slojnom ključu. u: Milić A. [ur.] Vreme porodica, Beograd: Čigoja
Milić, A., Milić, A. (2010) Porodične vrednosne orijentacije - vrednosni raskol. u: Milić A. [ur.] Vreme porodica, Beograd: Čigoja
Pallant, J. (2017) SPSS priručnik za preživljavanje. Beograd: Mikro knjiga
Sekulić, N. (2010) Porodični kulturni kapital-kulturna potrošnja i ulaganje u kulturu. u: Milić A. [ur.] Vreme porodica, Beograd: Čigoja
Tomanović, S., ur. (2004) Sociologija detinjstva. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Tomanović, S., et al., ur. (2006) Društvo upreviranju - sociološke studije nekih aspekata društvene transformacije u Srbiji. Beograd: ISI FF
Tomanović, S. (2010) Socijalni kapital porodica. u: Milić A. [ur.] Vreme porodica, Beograd: Čigoja
Tomanović, S., Ljubičić, M., Stanojević, D. (2014) Jednoroditeljske porodice u Srbiji. Beograd: ISI FF
Tripković, G. (1997) Materinstvo-kulturni obrazac Srba. Novi Sad: Matica srpska
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kultura2066349N
objavljen u SCIndeksu: 02.07.2020.

Povezani članci

Sociološki pregled (2012)
Stavovi i vrednosne orijentacije srednjoškolaca u Srbiji
Radoman Marija

Sociološki pregled (2017)
Društveni kontekst odnosa poverenja
Kojić Milena, i dr.

Industrija (2017)
Relacije komponenata intelektualnog kapitala u hotelskim preduzećima
Ognjanović Jasmina

prikaži sve [16]